Įeiti

Leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos išdavimasPATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko 

2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. O1E-90

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2023 m.                         d.

įsakymu Nr. O1E-          patvirtinta redakcija)

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

 
LEIDIMO VYKDYTI NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO VEIKLĄ IŠDAVIMAS, PAKEITIMAS, PATIKSLINIMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMOS SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, GALIOJIMO PANAIKINIMAS 


​1.
Paslaugos pavadinimas​

Leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą išdavimas, pakeitimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas.
2.Paslaugos gavėjaiFiziniai asmenys
Juridiniai asmenys
3.Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslaugaElektroninė
Neelektroninė
3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)https://www.epaslaugos.lt/portal/service/92028/16020?searchId=fb1a24b8-c43f-4e2d-bf25-681028433055
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)Nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos ar nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklos vykdymo deklaracijos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
4.Paslaugos teikimo trukmė

Taryba per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos išduoda leidimą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą.

Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą gauti leidimą neatsakoma per nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas išduoti leidimą.

Nustatyta sąlyga dėl leidimo išdavimo termino netaikoma, kai vyksta teisminiai ginčai su kitais asmenimis dėl leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ar dėl kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, ir pareiškėjas apie tai yra informuotas Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka. Šiuo atveju leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas pareiškėjui išduoti leidimą pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų, pasibaigus atitinkamo teisminio ginčo nagrinėjimui ar nelikus kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, dėl kurių buvo atidėtas sprendimo dėl licencijos ar leidimo išdavimo priėmimas.

5.Paslaugos kainaVadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, mokama nustatyto dydžio rinkliava:
Leidimo išdavimas – 86 Eur;
Leidimo pakeitimas – 70 Eur;
Leidimo patikslinimas – 70 Eur.
6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas 5782.
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymasLeidimai vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą išduodami asmenims, kurie  siekia parduoti ir (ar) perparduoti elektros energiją Lietuvos Respublikos elektros energijos rinkoje prekybą elektros energija ir elektros energijos tiekimą šios energijos vartotojams reguliuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka bei teikia deklaraciją dėl nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti išduoti tokį leidimą.
Leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą išduodamas Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis asmenims, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:
          1) turi Elektros energetikos įstatymo 463 straipsnyje nurodytą galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimą, jeigu elektros energija tiekiama buitiniams vartotojams;
          2) neturi pradelstų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. Laikoma, kad įsipareigojimai, susiję su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, yra vykdomi, jeigu neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų;
          3) asmeniui nėra pradėtų nemokumo, bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūrų;
          4) turi parengtą Tarybos nustatytos formos nepriklausomo tiekėjo veiklos rizikų valdymo planą;
          5) atitinka  Elektros energetikos įstatymo 46 straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodytą reikalavimą.
Asmuo, norintis gauti leidimą, ar leidimo turėtojas dokumentus, kurių reikia leidimui išduoti, leidimui pakeisti ir (ar) leidime įrašytiems duomenims patikslinti, leidimo galiojimui sustabdyti, leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti, leidimo galiojimui panaikinti, leidimo galiojimo terminui pratęsti, pateikia tiesiogiai Tarybai, per atstumą (siunčia paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, kitomis saugiomis elektroninių ryšių priemonėmis) arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.
Pateikti asmens arba leidimo turėtojo dokumentus ir užpildyti deklaraciją ar prašymą gali asmens arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą. Teikiant dokumentus ir informaciją elektroninių ryšių priemonėmis, pateikiami elektroniniai dokumentai arba dokumentų skaitmeninės kopijos. Deklaracijos ar prašymai turi būti pasirašomi deklaraciją ar prašymą teikiančio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Asmenys ir leidimų turėtojai informaciją apie Tarybos priimtus nutarimus ir Tarybos prašymus dėl papildomos informacijos pateikimo turi teisę gauti tiesiogiai iš Tarybos, per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar kitais prašyme nurodytais būdais.
Leidimai  vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą išduodami neterminuotam laikui.
8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoAsmuo, siekiantis vykdyti  nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, privalo pateikti:
1. Taisyklių 2 priede nustatytos formos deklaraciją;
2. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo atitinka Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 211 dalies reikalavimus;
3. dokumentą, patvirtinantį įgaliojimą teikti prašymą, jeigu prašymą teikia įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo;
4. pavedimo arba banko kvito kopiją, patvirtinančią, kad sumokėta valstybės rinkliava, jei prašymas teikiamas ne per elektroninių paslaugų portalą.
Taryba, gavusi asmens deklaraciją, patikrina deklaracijoje pateiktus duomenis ir kartu pateiktus dokumentus, patvirtinančius asmens duomenis ar pasikeitusius asmens duomenis, kai prašoma pakeisti leidimą vykdyti  nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą ir išsiaiškina, ar asmens atžvilgiu nėra iškelta bankroto byla arba kreditoriai nevykdo bankroto procedūrų ne teismo tvarka, ar nėra pradėta reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra.
Leidimo  vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą turėtojas, pageidaujantis sustabdyti, panaikinti leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą galiojimą ar panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, turi pateikti Tarybai Taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą. Leidimo turėtojui pateikus prašymą sustabdyti leidimo galiojimą ar panaikinti leidimo galiojimą, Taryba leidimo galiojimą sustabdo ar panaikina leidimo galiojimą kitą dieną nuo prašymo gavimo Taryboje dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po prašymo pateikimo dienos. Leidimo turėtojui pateikus prašymą panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, laikoma, kad teisė vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą asmeniui suteikiama kitą dieną po šio prašymo pateikimo Tarybai dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po prašymo pateikimo Tarybai dienos.
9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)

Tarybos Leidimų skyriaus specialistai.  Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu https://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/Strukt%C5%ABra%20ir%20kontaktai/Kontaktai0120-3451.aspx

 

10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos  sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
3. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.