Įeiti

Leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

LEIDIMAS VYKDYTI NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO VEIKLOS IŠDAVIMAS

 

1.Paslaugos pavadinimas
Leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos išdavimas.
2.Paslaugos gavėjai

Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys

3.Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslauga

Elektroninė

Neelektroninė

3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)https://www.epaslaugos.lt/portal/service/92028/16020
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikiama užpildyta deklaracija, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. O3E-6 „Dėl Deklaracijos formos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti tvirtinimo".
4.Paslaugos teikimo trukmė

Administracinė paslauga galutinė.

Taryba gavusi dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka leidimų išdavimo sąlygas ir ar pareiškėjas atitinka nustatytus reikalavimus. Teisė verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla suteikiama kitą dieną po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos.

Jeigu pareiškėjas pateikia netikslią ar neišsamią informaciją, Taryba per 5 darbo dienas nuo tokios deklaracijos gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę patikslinti informaciją.

5.Paslaugos kainaAdministracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams) 
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Suteikia teisę verstis elektros nepriklausomo tiekimo veikla (nepriklausomas tiekėjas - asmuo, tiekiantis elektros energiją laisviesiems vartotojams ir turintis atitinkamą leidimą vykdyti šią veiklą).

Įmonė, norinti gauti leidimą pateikia nustatytosios formos deklaraciją Tarybai. Teisė verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla suteikiama kitą dieną po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens teisės vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą įgijimo dienos Taryba privalo patikrinti deklaracijoje pateiktą informaciją.

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoPareiškėjas pateikia Tarybai nustatytos formos (forma) deklaraciją. Pareiškėjo įgaliotas atstovas kartu su deklaracija turi pateikti įgaliojimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Taip pat dokumentus, patvirtinančius, jog ūkio subjekto atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra.
9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Leidimų skyriaus specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

3. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo".

4. Deklaracija nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti, patvirtina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. O3E-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".