Įeiti

Leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklą išdavimasPATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2021 m. vasario      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

​​VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

LEIDIMO VYKDYTI NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS PAKLAUSOS TELKĖJO VEIKLĄ IŠDAVIMAS

 

1.​

Paslaugos pavadinimasLeidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklą išdavimas.
2.Paslaugos gavėjai

Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys

3.Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslauga

Elektroninė 

Neelektroninė

3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)-
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikiama užpildyta deklaracija, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. O3E-6 „Dėl Deklaracijos formos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti tvirtinimo“ (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. O3E-174 redakcija).
4.Paslaugos teikimo trukmė

Administracinė paslauga galutinė.

Taryba gavusi dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka leidimų išdavimo sąlygas ir ar pareiškėjas atitinka nustatytus reikalavimus. Teisė vykdyti nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklą suteikiama kitą dieną po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos.

Jeigu pareiškėjas pateikia netikslią ar neišsamią informaciją, Taryba per 5 darbo dienas nuo tokios deklaracijos gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę patikslinti informaciją.

5.Paslaugos kainaAdministracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams) 
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Suteikia teisę vykdyti nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklą (nepriklausomas elektros energijos paklausos telkėjas – elektros energijos rinkos dalyvis, kuris, turėdamas reikiamą leidimą, vykdo vartotojų elektros energijos paklausos telkimo veiklą ir nėra susijęs su savo aptarnaujamų vartotojų tiekėju. Laikoma, kad nepriklausomas paklausos telkėjas ir tiekėjas, kaip ūkio subjektai, yra susiję, jeigu vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai (per trečiuosius ūkio subjektus) turi daugiau kaip pusę kito ūkio subjekto akcijų, kitokių vertybinių popierių ar turto arba turi teises į daugiau kaip pusę balsų, arba turi teisę skirti daugiau kaip pusę priežiūros ar valdymo organų narių, arba turi ūkio subjekto valdymo teisę).

Pareiškėjas, norintis gauti leidimą pateikia nustatytosios formos deklaraciją Tarybai. Teisė vykdyti nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklą suteikiama kitą dieną po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens teisės vykdyti  nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklą įgijimo dienos Taryba privalo patikrinti deklaracijoje pateiktą informaciją.

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas pateikia Tarybai nustatytos formos deklaraciją, kurioje privalo nurodyti informaciją apie su pareiškėju susijusius elektros energijos tiekėjus.

Kartu su deklaracija privaloma pateikti  dokumentus, patvirtinančius, jog ūkio subjekto atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra.

Jeigu deklaraciją teikia pareiškėjo įgaliotas atstovas, kartu pateikiamas įgaliojimas bei asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Leidimų skyriaus specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje.
10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

3. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Deklaracija nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti, patvirtina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. O3E-6 „Dėl Deklaracijos formos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti tvirtinimo“ (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. O3E-174 redakcija).