Įeiti

Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko 

2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. O1E-90

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2023 m.                         d.

įsakymu Nr. O1E-          patvirtinta redakcija)

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
 
LEIDIMO VERSTIS DIDMENINE PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS IŠDAVIMAS, PAKEITIMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, GALIOJIMO PANAIKINIMAS 


1.Paslaugos pavadinimas​

Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, pakeitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas.
2.Paslaugos gavėjaiFiziniai asmenys
Juridiniai asmenys
3.Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslaugaNeelektroninė paslauga
3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė) 
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė) Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2020 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-975 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3E-240 „Dėl Deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti tvirtinimo, prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą tvirtinimo ir leidimų formų verstis prekyba naftos produktais tvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino naujas Prašymo  išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą  ir Deklaracijos  apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti formas.
Prašymo ir Deklaracijos forma
4.Paslaugos teikimo trukmė

Administracinė paslauga galutinė.

Taryba, gavusi dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka leidimų išdavimo sąlygas ir ar pareiškėjas atitinka nustatytus reikalavimus.

Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus dokumentus ar informaciją, kurių reikia leidimui išduoti, Taryba per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją.
Taryba per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų ir tinkamų dokumentų gavimo Taryboje dienos privalo išduoti ar pakeisti leidimą arba pateikti asmeniui motyvuotą raštišką atsisakymą tai daryti.

5.Paslaugos kainaVadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, mokama nustatyto dydžio rinkliava:
Leidimo išdavimas - 490 Eur;
Leidimo patikslinimas -112 Eur;
Leidimo pakeitimas -112 Eur.
6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Įmokos kodas už Tarybos teikiamas paslaugas – 5774.
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymasLeidimas suteikia teisę verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis. Leidimo verstis prekybos naftos produktais veikla turėtojas – asmuo, turintis Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau -  Leidimų išdavimo taisyklės)  nustatyta tvarka išduotą leidimą, kuriuo patvirtinama jo teisė verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, nefasuotais naftos produktais Lietuvos Respublikoje, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų sąlygų ir reikalavimų.
Pareiškėjas, norintis gauti leidimą Tarybai pateikia nustatytosios formos prašymą, deklaraciją ir privalomus dokumentus.  Taryba gavusi tinkamai pateiktus dokumentus atlieka pareiškėjo finansinį, technologinį ir vadybinį įvertinimą. Patikrina pareiškėjo duomenis valstybės įmonės Registrų centro valdomuose Juridinių asmenų ir (ar) Gyventojų registruose (fizinio asmens teisę gyventi Lietuvos Respublikoje). Taip pat patikrinama, ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra arba fizinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra. Taryba, norėdama tinkamai įvertinti pateiktą informaciją arba kilus pagrįstų įtarimų dėl prašyme pateiktų duomenų, gali kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją, Vidaus reikalų ministerijai pavaldžias institucijas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžias institucijas, Valstybinę darbo inspekciją.
8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas pateikia Tarybai nustatytos formos prašymą, deklaraciją, valstybės rinkliavos pavedimo kopiją ir dokumentus, įrodančius pareiškėjo atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams:

  1. informaciją ir dokumentus apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas: nurodomi šių vietų adresai, rezervuarų skaičius, terminalų (sandėlių) ir rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – šios informacijos pateikti nereikia;
  2. dokumentus, patvirtinančius slėginių įrenginių (rezervuarų) įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;
  3. terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus. Teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, teisėto valdymo pagrindai privalo būti įregistruoti Nekilnojamo turto registre. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;
  4. informaciją apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys) pagal Leidimų išdavimo taisyklių 23 punkto reikalavimus;
  5. pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopiją ar jos išrašą;
  6. Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atestavimo taisyklės) nustatyta tvarka pareiškėjui išduotą energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą arba pareiškėjo sudarytas sutartis su energetikos įmone ar įmonėmis dėl energetikos įrenginių eksploatavimo tais atvejais, kai pareiškėjas pats neeksploatuoja ar nenumato eksploatuoti energetikos įrenginių.
9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Leidimų skyriaus specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje
http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai

10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1-180 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“;
3. Prašymo ir Deklaracijos formos patvirtintos Tarybos 2020 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-975 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3E-240 „Dėl Deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti tvirtinimo, prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą tvirtinimo ir leidimų formų verstis prekyba naftos produktais tvirtinimo“ pakeitimo“.
4. Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“.
5. Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277 „Dėl Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.
6. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.