Įeiti

Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

LEIDIMO VERSTIS DIDMENINE PREKYBA NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS IŠDAVIMAS

 

1.Paslaugos pavadinimasLeidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas.
2.Paslaugos gavėjai

Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys

3.Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslaugaNeelektroninė paslauga
3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė) 
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)Deklaracijos forma apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti ir prašymo forma išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą didmeninės, mažmeninės prekybos suskystintomis naftos dujomis ir didmeninės, mažmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais veikloms patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl Deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti tvirtinimo, prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą tvirtinimo ir leidimų formų verstis prekyba naftos produktais tvirtinimo".
4.Paslaugos teikimo trukmė

Administracinė paslauga galutinė.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) gavusi dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka leidimų išdavimo sąlygas ir ar pareiškėjas atitinka nustatytus reikalavimus.

Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus dokumentus ar informaciją, kurių reikia leidimui išduoti, Taryba per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją.

Taryba per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų ir tinkamų dokumentų gavimo Taryboje dienos privalo išduoti ar pakeisti leidimą arba pateikti asmeniui motyvuotą raštišką atsisakymą tai daryti.

5.Paslaugos kaina

Vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", mokama nustatyto dydžio rinkliava:

Leidimo išdavimas - 490 Eur;

 

Leidimo patikslinimas -112 Eur;

 

Leidimo pakeitimas -112 Eur.

6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)

Valstybės rinkliavą reikia mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąsias sąskaitas.

https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai

Įmokos kodas 5774.


7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Leidimas suteikia teisę verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais veikla (Leidimo verstis prekybos naftos produktais veikla turėtojas – asmuo, turintis Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių nustatyta tvarka išduotą leidimą, kuriuo patvirtinama jo teisė verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, nefasuotais naftos produktais Lietuvos Respublikoje, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų sąlygų ir reikalavimų).

Įmonė, norinti gauti leidimą pateikia nustatytosios formos prašymą ir deklaraciją, reikiamus dokumentus Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba). Taryba patikrina pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti leidimą, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro valdomuose Juridinių asmenų ir (ar) Gyventojų registruose (fizinio asmens teisę gyventi Lietuvos Respublikoje). Taip pat patikrinama, ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra arba fizinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra. Taryba, norėdama tinkamai įvertinti pateiktą informaciją arba kilus pagrįstų įtarimų dėl prašyme pateiktų duomenų, turi kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją, Vidaus reikalų ministerijai pavaldžias institucijas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžias institucijas. Taryba gavusi tinkamai pateiktus dokumentus atliekas pareiškėjo finansinį, technologinį ir vadybinį įvertinimą.

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas pateikia Tarybai jos nustatytos formos prašymą ir šiuos dokumentus, įrodančius pareiškėjo atitikti teisės aktų nustatytiems reikalavimams:

  1. Deklaraciją;
  2. Informaciją apie Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktą Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą;
  3. Informaciją ir (ar) dokumentus apie nefasuotų naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietas: nurodomi šių vietų adresai, talpyklų (rezervuarų) skaičius, Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų (rezervuarų) numeriai, talpa (kub. metrais), terminalų (sandėlių) priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šios informacijos pateikti nereikia;
  4. Terminalų (sandėlių), talpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais (sandėliais), talpyklomis (kai terminalai (sandėliai), talpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šios informacijos pateikti nereikia;
  5. Informaciją apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).
9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Leidimų skyriaus specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1-180 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo";

3. Deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti tvirtinimo, prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą tvirtinimo ir leidimų formų verstis prekyba naftos produktais tvirtinimo, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl Deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti tvirtinimo, prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą tvirtinimo ir leidimų formų verstis prekyba naftos produktais tvirtinimo".