Įeiti

Leidimo tiesti tiesioginę liniją išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

LEIDIMO TIESTI TIESIOGINĘ LINIJĄ IŠDAVIMAS

 

1.Paslaugos pavadinimas Leidimo tiesti tiesioginę liniją išdavimas.
2.Paslaugos gavėjai

Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys

3.Paslaugos tipas: elektroninė / neelektroninė paslaugaNeelektroninė paslauga
3.1.nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė) 
3.2. Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Prašymo išduoti / pakeisti / patikslinti / pratęsti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo".

https://bit.ly/32hcw4w
4. Paslaugos teikimo trukmė

Taryba per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos išduoda leidimą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą.

Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą gauti leidimą neatsakoma per nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas išduoti leidimą.

Nustatyta sąlyga dėl leidimo išdavimo termino netaikoma, kai vyksta teisminiai ginčai su trečiaisiais asmenimis dėl leidimais reguliuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ar dėl kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, ir prašymą pateikęs asmuo apie tai yra raštu informuotas Tarybos prieš pasibaigiant nurodytam terminui. Šiuo atveju leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą prašymą pateikusiam asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, pasibaigus atitinkamo teisminio ginčo nagrinėjimui ar nelikus kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, dėl kurių buvo atidėtas sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimas.

5.Paslaugos kaina

Vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 200 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", mokama nustatyto dydžio rinkliava:

Leidimo tiesti tiesioginę liniją  išdavimas – 65 Eur;

Leidimo tiesti tiesioginę liniją pakeitimas – 50 Eur;

Leidimo tiesti tiesioginę liniją patikslinimas – 50 Eur;

Leidimo tiesti tiesioginę liniją dublikato išdavimas – 10 Eur.

6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)

Valstybės rinkliavą reikia mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąsias sąskaitas.

https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai

Įmokos kodas 5782.


7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas elektros energijos gamintojui, kai tiesiogine linija ketinama sujungti elektros energijos gamybos ir vartojimo vietas, neprijungtas prie elektros perdavimo ar skirstomųjų tinklų, arba elektros energijos gamintojo ir jo padalinių bei dukterinių įmonių objektus, arba elektros energijos gamintojo ir vartotojo, kurio elektros įrenginiai yra prijungti prie gamintojo lokaliųjų tinklų, objektus.

Leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas tik tuo atveju, kai tinklų operatoriai atsisako leisti naudotis perdavimo ar skirstomaisiais tinklais arba Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka pradedama ginčo sprendimo procedūra dėl tinklų operatoriaus veiksmų ar neveikimo priimant sprendimą dėl prieigos prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų.

Asmuo, norintis gauti leidimą, ar leidimo turėtojas dokumentus, kurių reikia leidimui išduoti, leidimui pakeisti ir (ar) leidime įrašytiems duomenims patikslinti, dublikatui išduoti, leidimo galiojimui sustabdyti, leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti, leidimo galiojimui panaikinti, leidimo galiojimo terminui pratęsti, pateikia tiesiogiai Tarybai, per atstumą (siunčiant paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, kitomis saugiomis elektroninių ryšių priemonėmis) arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

Pateikti asmens arba leidimo turėtojo dokumentus ir užpildyti prašymą gali asmens arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą.

Teikiant dokumentus ir informaciją elektroninių ryšių priemonėmis, pateikiami elektroniniai dokumentai arba dokumentų skaitmeninės kopijos. Prašymas turi būti pasirašomas prašymą teikiančio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Pareiškėjas ir leidimo turėtojas informaciją apie Tarybos priimtus sprendimus bei prašymus dėl papildomos informacijos pateikimo turi teisę gauti tiesiogiai iš Tarybos, per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar kitais prašyme nurodytais būdais.

Leidimai tiesti tiesioginę liniją išduodami 36 mėnesių laikotarpiui.

Atskirą prašymą gauti naują leidimą tiesti tiesioginę liniją asmuo privalo pateikti kiekvienu atveju, kai planuojama:

1. Praplėsti (papildyti), pakeisti leidime nurodytą teritoriją;

2.  Išplėsti leidimu nustatytos tiesioginės linijos pralaidumą toje pačioje trasoje, kai liniją numatoma rekonstruoti, įrengiant joje papildomą grandį arba aukštinant perdavimo įtampą.

Jeigu pateiktas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas išduoti leidimą, pateikti ne visi leidimo galiojimo terminui pratęsti, leidimui išduoti reikalingi dokumentai arba pateikti duomenys neteisingi, taip pat jeigu pateiktų dokumentų ar duomenų nepakanka nustatyti, ar dokumentai atitinka leidimų išdavimo sąlygas, Taryba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo raštu prašymą pateikusio asmens arba leidimo turėtojo paprašo pateikti trūkstamus dokumentus ar duomenis.

Prašymą pateikęs asmuo arba leidimo turėtojas trūkstamus dokumentus ar duomenis su lydraščiu pateikia ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Tarybos prašymo gavimo dienos.

Jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą papildomai pateikia Tarybai dokumentus ar duomenis ir taip pašalina aplinkybes, trukdančias išduoti leidimą ar pratęsti leidimo galiojimo terminą, Taryba išduoda leidimą ar pratęsia leidimo galiojimo terminą per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos.

Prašymą gauti naują leidimą su juridinio asmens reorganizavimą patvirtinančiais dokumentais asmuo privalo pateikti  tuo atveju, kai juridinis asmuo yra reorganizuojamas.

Pasikeitus leidime nurodytiems asmens duomenims, kai pasikeičia fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ar kodas, leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo raštu praneša Tarybai apie pasikeitimus, užpildydamas šio aprašymo 12 dalyje nurodytos formos prašymą ir pateikdamas dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo turėtojo prašymo ir visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų Taryboje dienos, išduodamas pakeistas atitinkamas leidimas, kuriame pažymima, kad leidimas išduodamas keičiamo leidimo pagrindu.

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prie prašymo išduoti leidimą tiesti tiesioginę liniją asmuo privalo pateikti:

1. Dokumentus, patvirtinančius, kad yra fizinis asmuo ir turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba juridinio asmens, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padalinių įregistravimo pažymėjimo (įsteigimo Lietuvos Respublikoje) kopiją;

2. Rašytinį paaiškinimą dėl planuojamo elektros energijos tiesioginės linijos tiesimo;

3. Dokumentą (teritorijų planavimo dokumentą, topografinę nuotrauką ar teritorijos žemėlapį), kuriame grafiškai pateikiama informacija dėl ketinamos tiesti tiesioginės linijos, elektros energijos gamybos įrenginių ir numatomų prijungti asmens padalinio, dukterinės įmonės ir (ar) vartotojų elektros įrenginių geografinės padėties, taip pat šių energetikos objektų padėtis artimiausių elektros perdavimo ir skirstomųjų tinklų atžvilgiu bei nuosavybės ribos;

4. Sutartį su vartotoju, pageidaujančiu pirkti elektros energiją iš asmens, siekiančio gauti leidimą tiesti tiesioginę liniją, ir gauti ją per planuojamą tiesioginę liniją po nustatytos trukmės statybos laikotarpio, nurodyto sutartyje, kai prie ketinamos tiesti tiesioginės linijos bus prijungiami vartotojų elektros įrenginiai;

5. Dokumentus, patvirtinančius, kad tinklų operatoriai atsisakė leisti naudotis perdavimo ar skirstomaisiais tinklais arba kad Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka pradedama ginčo sprendimo procedūra pagal gamintojo ar vartotojo skundą dėl tinklų operatoriaus veiksmų ar neveikimo priimant sprendimą dėl prieigos prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų;

6. Dokumentą, patvirtinantį įgaliojimą teikti prašymą, jeigu prašymą teikia įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo;

7. Pavedimo arba banko kvito kopiją, patvirtinančią, kad sumokėta valstybės rinkliava.

9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Leidimų skyriaus specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai

10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas​;

4. Veikos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo"​ (toliau – Taisyklės).