Įeiti

Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko 

2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. O1E-90

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2023 m.       d.

įsakymu Nr. O1E-          patvirtinta redakcija)

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
 
LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS IŠDAVIMAS, PAKEITIMAS, PATIKSLINIMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, GALIOJIMO PANAIKINIMAS,
GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMAS


1.Paslaugos pavadinimas​​
Leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus išdavimas, pakeitimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, galiojimo termino pratęsimas.
2. Paslaugos gavėjaiFiziniai asmenys
Juridiniai asmenys
3.Paslaugos tipas: elektroninė / neelektroninė paslaugaElektroninė paslauga
Neelektroninė paslauga
3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)https://www.epaslaugos.lt/portal/service/92422/16020
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
4. Paslaugos teikimo trukmėTaryba per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos išduoda leidimą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą.
Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą gauti leidimą neatsakoma per nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas išduoti leidimą.
Nustatyta sąlyga dėl leidimo išdavimo termino netaikoma, kai vyksta teisminiai ginčai su kitais asmenimis dėl leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ar dėl kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, ir pareiškėjas apie tai yra informuotas Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka. Šiuo atveju leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas pareiškėjui išduoti leidimą pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų, pasibaigus atitinkamo teisminio ginčo nagrinėjimui ar nelikus kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, dėl kurių buvo atidėtas sprendimo dėl licencijos ar leidimo išdavimo priėmimas.
5. Paslaugos kainaVadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, mokama nustatyto dydžio rinkliava:
Leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus išdavimas – 86 Eur;
Leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus pakeitimas – 70 Eur;
Leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus patikslinimas – 70 Eur.
6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas 5782.
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymasLeidimai plėtoti elektros energijos pajėgumus išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje, kurie ketina:
1. statyti ar įrengti naują energetikos objektą (elektrinę arba hibridinę elektrinę );
2. padidinti elektrinės, kurioje elektros energijos gamybai naudojami neatsinaujinantys ištekliai, įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią, padidinti atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės leistiną generuoti galią arba įrengtąją galią ir leistiną generuoti galią, padidinti hibridinės elektrinės leistiną generuoti galią arba įrengtąją galią ir leistiną generuoti galią, statydamas ar įrengdamas papildomus skirtingas atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančius elektros energijos gamybos įrenginius arba šiuos įrenginius ir energijos kaupimo įrenginį ar įrenginius;
3. rekonstruoti veikiančius elektros energijos gamybos įrenginius, pritaikant juos kitos rūšies kuro (iškastinio ar atsinaujinančių energijos išteklių) naudojimui;
4. prie elektros tinklų operatoriaus elektros tinklų prijungti elektros energijos gamybos įrenginius, kurių leistina generuoti galia lygi nuliui;
5. pakeisti anksčiau išduotame leidime nurodytą teritoriją, kai keičiamas elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taškas.
Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos, išskyrus leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant ar įrengiant saulės šviesos energijos elektrines, kurių leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW, ir leidimai tiesti tiesioginę liniją išduodami 36 mėnesių laikotarpiui. Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant ar įrengiant saulės šviesos energijos elektrines, kurių leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW, išduodami 24 mėnesių laikotarpiui.
Išduotų leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas gali būti pratęsiamas:
1) neribotą kartų skaičių valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ar nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo laikotarpiui, jeigu asmuo, kreipdamasis dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo, pateikia įrodymus, kad atlikti suplanuotus darbus vėluojama dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
2) vieną kartą 6 mėnesių laikotarpiui, o pratęsiant leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant ar įrengiant vėjo elektrinę, didesnės negu 6 MW leistinos generuoti galios saulės šviesos energijos elektrinę ar hibridinę elektrinę, kurioje elektros energijai gaminti naudojama vėjo energija, – vieną kartą 12 mėnesių laikotarpiui, jeigu asmuo, kreipdamasis dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo, pateikia statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, ir dokumentus, įrodančius, kad atlikta ne mažiau kaip 50 procentų projekto įgyvendinimo darbų.
Asmuo, norintis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą, ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo galiojimo pabaigos pateikia Tarybai prašymą pratęsti leidimo galiojimą ir tokį prašymą pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Taisyklių 56 arba 57 punktuose, taip pat papildomai pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo prašomam pratęsti leidimo galiojimo terminui Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas pateikti papildomą prievolių įvykdymo užtikrinimą netaikomas, kai prašoma pratęsti leidimą Taisyklių 56 punkte numatytu pagrindu. Tokiu atveju reikia pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad prievolių įvykdymo užtikrinimas galioja 30 kalendorinių dienų ilgiau nei ketinimų protokolas.
Asmuo, norintis gauti leidimą, ar leidimo turėtojas dokumentus, kurių reikia leidimui išduoti, leidimui pakeisti ir (ar) leidime įrašytiems duomenims patikslinti, leidimo galiojimui sustabdyti, leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti, leidimo galiojimui panaikinti, leidimo galiojimo terminui pratęsti, pateikia tiesiogiai Tarybai, per atstumą (siunčia paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, kitomis saugiomis elektroninių ryšių priemonėmis) arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.
Pateikti asmens arba leidimo turėtojo dokumentus ir užpildyti prašymą gali asmens arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą. Teikiant dokumentus ir informaciją elektroninių ryšių priemonėmis, pateikiami elektroniniai dokumentai arba dokumentų skaitmeninės kopijos. Prašymai turi būti pasirašomi prašymą teikiančio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Asmenys ir leidimų turėtojai informaciją apie Tarybos priimtus nutarimus ir Tarybos prašymus dėl papildomos informacijos pateikimo turi teisę gauti tiesiogiai iš Tarybos, per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar kitais prašyme nurodytais būdais.
8. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoAsmuo, norintis gauti leidimą plėtoti elektros energetikos pajėgumus, privalo pateikti nustatytos formos prašymą ir šiuos dokumentus:
1. tinklų operatoriaus išduotų atitinkamai elektrinės išankstinių prijungimo prie elektros tinklų sąlygų kopiją ir elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo (toliau – ketinimų protokolas), pasirašyto su tinklų operatoriumi, kopiją arba elektros energijos perdavimo ar skirstomųjų tinklų operatoriaus patvirtinimą apie galimybę prijungti elektros įrenginius prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų tais atvejais, kai asmuo dalyvavo skatinimų kvotų paskirstymo aukcione ir jo nelaimėjo, bet tinklų operatorius šiam asmeniui suteikė elektros tinklų pralaidumus, rezervuotus aukcionui, arba dokumentus, pagrindžiančius planuojamą prisijungimą prie veikiančios tiesioginės linijos, arba kartu pateikti prašymą išduoti leidimą tiesti tiesioginę liniją, arba elektros energijos perdavimo ar skirstomųjų tinklų operatoriaus patvirtinimą apie galimybę prijungti elektros įrenginius prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų, kai pagal Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalies 1 punktą ketinimų protokolas su tinklų operatoriumi nepasirašomas;
2.  dokumentą, patvirtinantį, kad pateiktas Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnyje ar Elektros energetikos įstatymo 482 straipsnio 10 dalyje nurodytas prievolių įvykdymo užtikrinimas, jeigu nustatyta, kad turi būti pasirašomas ketinimų protokolas;
3.  dokumentus, patvirtinančius žemės naudojimo ir planuojamo energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės) ir su juo susijusios įrangos statybos vietos parinkimo reikalavimus:
3.1. dokumentą (topografinę nuotrauką ar teritorijos žemėlapį), kuriame grafiškai pateikiami sprendiniai dėl ketinamo statyti ar įrengti energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės) ir (ar) susijusios įrangos padėties, padėties artimiausių perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų atžvilgiu, numatomo energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų taško ir nurodomos nuosavybės ribos, suderintos su tinklų operatoriumi išankstinėse prijungimo prie energetikos tinklų sąlygose, žemės sklypo ribos;
3.2. dokumentą, kuriame grafiškai pažymėta numatomo elektros energijos gamybos įrenginio vieta statinyje, ant statinio ar jo konstrukcijos dalies (fasado, stogo);
4.  dokumentus, pagrindžiančius technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą:
4.1. rašytinį patvirtinimą, kad turimi technologiniai ir finansiniai pajėgumai leidžia statyti ar įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, juos prijungti prie elektros tinklų ar tiesioginės linijos, taip pat vykdyti planuojamą elektros energijos gamybos ūkinę komercinę veiklą; reikalavimas pateikti patvirtinimą apie turimus technologinius pajėgumus netaikomas planuojant statyti ar įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius, kai asmuo leidimui gauti pateikia Tarybai ketinimų protokolo, pasirašyto su tinklų operatoriumi, kopiją;
4.2. kai prašymą pateikęs asmuo yra juridinis asmuo, rašytinį patvirtinimą, kad yra paskirtas darbuotojas ar darbuotojai reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl vykdomos veiklos sąlygų nagrinėti, arba sutarčių su šias paslaugas teikiančiais ūkio subjektais kopijas;
5.  Lietuvos kariuomenės išvadą, kad, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines netaikomi arba kad yra apribojimų projektuoti ir statyti vėjo elektrines, tačiau planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių nacionaliniam saugumui užtikrinti galima išvengti panaudojant papildomas priemones, kaip tai numatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme;
6.  steigimo sutarties ir (arba) pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklą reglamentuojančio teisės akto, parengtų pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 3 dalyje nurodytą tvarką, kai prašymą pateikia pelno nesiekiantis juridinis asmuo, siekiantis įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą, kopiją arba nurodyti, kad šiuos dokumentus pateiks kartu su prašymu išduoti leidimą gaminti elektros energiją;
7. dokumentą, patvirtinantį įgaliojimą teikti prašymą, jeigu prašymą teikia įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo;
8. pavedimo arba banko kvito kopiją, patvirtinančią, kad sumokėta valstybės rinkliava, jei prašymas teikiamas ne per elektroninių paslaugų portalą.
Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas:
1) gaminantiems vartotojams ir asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais;
2) asmenims, numatantiems statyti ar įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui;
3) asmenims, numatantiems statyti ar įrengti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia didesnė už nulį, išskyrus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytą atvejį.
Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas supaprastinta tvarka, jeigu asmuo numato plėtoti elektros energijos gamybos, išskyrus elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybą, pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, ir patiekti pagamintą elektros energiją į elektros tinklus pateikus Taisyklių priede nustatytos formos prašymą ir tinklų operatoriaus išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją.
Prašymą patikslinti leidimą privaloma pateikti reorganizavus juridinį asmenį, kartu su prašymu pateikiant juridinio asmens reorganizavimą patvirtinančius dokumentus.
Pasikeitus leidime nurodytiems asmens duomenims (pasikeičia fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė arba juridinio asmens pavadinimas), leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo dienos raštu praneša Tarybai apie pasikeitimus – užpildo prašymą pakeisti leidimą. Fizinis asmuo kartu su prašymu pakeisti leidimą privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius asmens duomenis. Kai pasikeičia juridinio asmens pavadinimas, dokumentų, patvirtinančių pasikeitusius duomenis, pateikti nereikia.
Pasikeitus leidime elektrinės, hibridinės elektrinės ar elektros energijos gamybos įrenginio teritorijos, kurioje vykdoma leidimu reguliuojama veikla, adresui, leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo dienos raštu praneša Tarybai apie adreso pasikeitimus.
Pasikeitus leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodytai teritorijai, kai nekeičiamas elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taškas, leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo dienos Tarybai kartu su prašymu pakeisti leidimą pateikia Taisyklių 20.3 ir 20.5 papunkčiuose išvardytus dokumentus ir patikslintą ketinimų protokolą, jei toks yra pasirašytas su tinklų operatoriumi, ir prašyme pakeisti leidimą pateikia Taisyklių 19.1 ir 19.2 papunkčiuose nurodytus duomenis.
Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus tikslinamas, kai siekiama sumažinti leidime nurodytą elektrinės ar hibridinės elektrinės įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią. Kartu su prašymu patikslinti leidimą  galiojančiame leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodytą elektrinės ar hibridinės elektrinės įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią būtina pateikti įrengtosios galios ir (ar) leistinos generuoti galios dydžio pasikeitimą pagrindžiančius paaiškinimus, operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas ir kitus įrengtosios galios ir (ar) leistinos generuoti galios dydžio pasikeitimą pagrindžiančius dokumentus.
Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus keičiamas, kai siekiama padidinti elektrinės, įskaitant hibridinę elektrinę, įrengtąją galią arba leistiną generuoti galią, nekeičiant visų ar dalies atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės, įskaitant hibridinę elektrinę, įrenginių, įrangos ar valdymo sistemų. Kartu su prašymu pakeisti leidimą būtina pateikti įrengtosios galios ir (ar) leistinos generuoti galios dydžio pasikeitimą pagrindžiančius paaiškinimus, operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas ir kitus pagrindžiančius dokumentus.
Pakeistas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas pakeisti leidimą pateikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo Taryboje dienos.
9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Leidimų skyriaus specialistai.
Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu https://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/Strukt%C5%ABra%20ir%20kontaktai/Kontaktai0120-3451.aspx
10. Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;
4. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2019 m. rugpjūčio      7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.