Įeiti

Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimas


​​PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS IŠDAVIMAS

 

1.Paslaugos pavadinimas Leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus išdavimas.
2. Paslaugos gavėjai

Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys

3.Paslaugos tipas: elektroninė / neelektroninė paslauga

Elektroninė paslauga

Neelektroninė paslauga

3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė) https://www.epaslaugos.lt/portal/service/92422/16020
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Prašymo išduoti / pakeisti / patikslinti / pratęsti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" (toliau – Taisyklės).

https://bit.ly/32hcw4w

4. Paslaugos teikimo trukmė

Taryba per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos išduoda leidimą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą.

Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą gauti leidimą neatsakoma per nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas išduoti leidimą.

Nustatyta sąlyga dėl leidimo išdavimo termino netaikoma, kai vyksta teisminiai ginčai su trečiaisiais asmenimis dėl leidimais reguliuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ar dėl kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, ir prašymą pateikęs asmuo apie tai yra raštu informuotas Tarybos prieš pasibaigiant nurodytam terminui. Šiuo atveju leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą prašymą pateikusiam asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, pasibaigus atitinkamo teisminio ginčo nagrinėjimui ar nelikus kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, dėl kurių buvo atidėtas sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimas.

5. Paslaugos kaina

Vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 200 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", mokama nustatyto dydžio rinkliava:

Leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus išdavimas – 50 Eur;

Leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus pakeitimas – 40 Eur;

Leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus patikslinimas – 40 Eur;

Leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus dublikato išdavimas – 10 Eur.

6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)

Valstybės rinkliavą reikia mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąsias sąskaitas.

https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai

Įmokos kodas 5782.


7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Leidimas plėtoti elektros energijos pajėgumus išduodamas asmeniui, kuris ketina:

1. Statyti (įrengti) naują energetikos objektą (elektrinę);

2. Padidinti esamų elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią rekonstruodamas ar pakeisdamas esamus arba statydamas papildomus elektros energijos gamybos įrenginius; šiuo atveju išduodamas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus tokios galios, kuria didinama elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia, arba statyti papildomus elektros energijos gamybos įrenginius;

3. Rekonstruoti veikiančius elektros energijos gamybos įrenginius, pritaikant juos kitos rūšies kuro (iškastinio kuro ar atsinaujinančių energijos išteklių) naudojimui;

4. Išplėsti elektros energijos gamybos pajėgumus, viršijančius įrengtąją galią, nurodytą anksčiau išduotame leidime;

5. Prie operatoriaus elektros tinklų prijungti elektros energiją generuojančius įrenginius, kurie naudojami (numatyti naudoti) savo reikmėms ir ūkio poreikiams, išskyrus atvejus, nustatytus Taisyklių 63 punkte;

6. Praplėsti (papildyti) ar pakeisti anksčiau išduotame leidime nurodytą teritoriją.

Asmuo, norintis gauti leidimą, ar leidimo turėtojas dokumentus, kurių reikia leidimui išduoti, leidimui pakeisti ir (ar) leidime įrašytiems duomenims patikslinti, dublikatui išduoti, leidimo galiojimui sustabdyti, leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti, leidimo galiojimui panaikinti, leidimo galiojimo terminui pratęsti, pateikia tiesiogiai Tarybai, per atstumą (siunčiant paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, kitomis saugiomis elektroninių ryšių priemonėmis) arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

Pateikti asmens arba leidimo turėtojo dokumentus ir užpildyti prašymą gali asmens arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą.

Teikiant dokumentus ir informaciją elektroninių ryšių priemonėmis, pateikiami elektroniniai dokumentai arba dokumentų skaitmeninės kopijos. Prašymas turi būti pasirašomas prašymą teikiančio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Pareiškėjas ir leidimo turėtojas informaciją apie Tarybos priimtus sprendimus bei prašymus dėl papildomos informacijos pateikimo turi teisę gauti tiesiogiai iš Tarybos, per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar kitais prašyme nurodytais būdais.

Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus  išduodami 36 mėnesių laikotarpiui.

Tuo atveju, kai plėtojamos elektros energijos gamybos technologijos savybės objektyviai sąlygoja ilgesnius statybos ir įrengimo terminus, asmeniui pateikus dokumentus, pagrindžiančius ilgesnius statybos ir įrengimo terminus nei leidimo galiojimo laikotarpis, Taryba išduoda leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išskyrus leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių, ilgesniam nei 36 mėnesių laikotarpiui.

Išduotų leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas pratęsiamas ne daugiau kaip du kartus.

Asmuo, norintis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą, ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo galiojimo pabaigos pateikia Tarybai prašymą pratęsti leidimo galiojimą ir tokį prašymą pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Taisyklių 49 arba 50 punktuose, taip pat papildomai pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo prašomam pratęsti leidimo galiojimo terminui Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

8. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norintis gauti leidimą plėtoti elektros energetikos pajėgumus, privalo pateikti nustatytos formos prašymą ir šiuos dokumentus:

1. Tinklų operatoriaus išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją ir elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją arba perdavimo ar skirstomųjų tinklų operatoriaus patvirtinimą apie galimybę prijungti elektros įrenginius prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų tais atvejais, kai asmuo dalyvavo skatinimų kvotų paskirstymo aukcione ir jo nelaimėjo, bet elektros tinklų operatorius šiam asmeniui suteikė elektros tinklų galią ir pralaidumus, rezervuotus aukcionui, arba dokumentus, pagrindžiančius planuojamą prisijungimą prie veikiančios tiesioginės linijos, arba kartu pateikti prašymą išduoti leidimą tiesti tiesioginę liniją; reikalavimas pateikti elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją netaikomas, jeigu asmuo siekia tapti gaminančiu vartotoju ar planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuoja į elektros tinklus pateikti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 500 kW ir ne didesnė nei asmens objektui suteikta leistinoji naudoti galia, taip pat asmenims, planuojantiems gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus;

2. Laisvos formos pranešimą, kuriame nurodoma:

2.1. atsakingos institucijos galiojančio teigiamo sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, kai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, registravimo data ir numeris; kai planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, asmuo tai pažymi prašyme išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

2.2. apskrities, kurioje planuojama ūkinė veikla, visuomenės sveikatos centro priimto sprendimo, kad planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, registravimo data ir numeris; kai planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai vertinimo, asmuo tai pažymi prašyme išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

3. Dokumentus, patvirtinančius žemės naudojimo ir planuojamų elektros energijos gamybos įrenginių (elektrinės) ir su jais susijusios įrangos statybos vietos parinkimo reikalavimus:

3.1. dokumentą (teritorijų planavimo dokumentą, topografinę nuotrauką ar teritorijos žemėlapį), kuriame grafiškai pateikiami sprendiniai dėl ketinamų statyti energetikos objekto (elektrinės) ar plėtoti elektros energijos gamybos įrenginių padėties, padėties artimiausių perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų atžvilgiu, numatomo energetikos objekto (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų taško ir nurodomos nuosavybės ribos, suderintos su elektros tinklų operatoriumi elektrinės išankstinėse prijungimo prie energetikos tinklų sąlygose, žemės sklypo ribos;

3.2. dokumentą, kuriame grafiškai pažymėta numatomo elektros energijos gamybos įrenginio vieta statinyje, ant statinio ar jo konstrukcijos dalies (fasado, stogo);

4. Dokumentus, pagrindžiančius technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą:

4.1. rašytinį patvirtinimą, kad turimi technologiniai ir finansiniai pajėgumai leidžia įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, juos prijungti prie elektros tinklų ar tiesioginės linijos, taip pat vykdyti planuojamą elektros energijos gamybos ūkinę komercinę veiklą; reikalavimas pateikti patvirtinimą apie turimus technologinius pajėgumus netaikomas planuojant statyti elektros energijos gamybos įrenginius, naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius, kai asmuo leidimui gauti pateikia Tarybai elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją;

4.2. Kai prašymą pateikęs asmuo yra juridinis asmuo, rašytinį patvirtinimą, kad yra paskirtas darbuotojas ar darbuotojai reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl vykdomos veiklos sąlygų nagrinėti, arba sutarčių su šias paslaugas teikiančiais ūkio subjektais kopijas;

5. Laisvos formos pranešimą, kuriame nurodomi Vyriausybės nutarimo, kuriuo planuojamas statyti energetikos objektas, kuriame kaip kuras energijai gaminti planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos, Vyriausybės yra pripažintas atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektu, numeris ir priėmimo data;

6. Dokumentą, patvirtinantį įgaliojimą teikti prašymą, jeigu prašymą teikia įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo;

7. Pavedimo arba banko kvito kopiją, patvirtinančią, kad sumokėta valstybės rinkliava, jei prašymas teikiamas ne per elektroninių paslaugų portalą.

Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas:

1) gaminantiems vartotojams ir asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais; (Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo  2 straipsnio 30 dalis)

2) asmenims, numatantiems statyti ar įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui;

3) asmenims, numatantiems statyti ar įrengti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia didesnė už nulį, išskyrus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytą atvejį;

4) jeigu asmeniui yra išduotas leidimas plėtrai ir eksploatacijai Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka.​

Prašymą gauti naują leidimą su juridinio asmens reorganizavimą patvirtinančiais dokumentais asmuo privalo pateikti  tuo atveju, kai juridinis asmuo yra reorganizuojamas.

Pasikeitus leidime nurodytiems asmens duomenims, kai pasikeičia fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ar kodas, leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo raštu praneša Tarybai apie pasikeitimus, užpildydamas šio aprašymo 12 dalyje nurodytos formos prašymą ir pateikdamas dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo turėtojo prašymo ir visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų Taryboje dienos, išduodamas pakeistas atitinkamas leidimas, kuriame pažymima, kad leidimas išduodamas keičiamo leidimo pagrindu.

Pasikeitus leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodytai teritorijai, kurioje vykdoma leidimu reguliuojama veikla, dėl pavadinimų suteikimo administraciniams vienetams ir gyvenamosioms vietovėms vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo nuostatomis, leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo raštu praneša Tarybai apie pasikeitimus, užpildydamas šio aprašymo 12 dalyje nurodytos formos prašymą ir pateikdamas dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo turėtojo prašymo ir visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų registravimo Taryboje dienos, išduodamas pakeistas leidimas, kuriame pažymima, kad leidimas išduodamas keičiamo leidimo pagrindu.

Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus tikslinamas, kai siekiama sumažinti leidime nurodytą elektrinės įrengtąją galią. Prie prašymo patikslinti galiojančiame leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus būtina pateikti įrengtosios galios dydžio pasikeitimą pagrindžiančius paaiškinimus ir (ar) tai pagrindžiančius dokumentus.

9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Leidimų skyriaus specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai

10. Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. Lietuvos Respublik​os elektros energetikos įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;

4. Veikos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo"​.