Įeiti

Leidimo gaminti elektros energiją išdavimas


​​PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

LEIDIMO GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ IŠDAVIMAS

 

1.Paslaugos pavadinimas Leidimo gaminti elektros energiją išdavimas.
2.Paslaugos gavėjai

Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys

3.Paslaugos tipas: elektroninė / neelektroninė paslauga

Elektroninė paslauga

Neelektroninė paslauga

3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)https://www.epaslaugos.lt/portal/service/28044/16020?searchId=2bf497f4-6240-4e6c-b917-d7b0f515105f
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Prašymo išduoti / pakeisti / patikslinti / pratęsti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo".

https://bit.ly/32hcw4w
4. Paslaugos teikimo trukmė

Taryba per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos išduoda leidimą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą.

Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą gauti leidimą neatsakoma per nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas išduoti leidimą.

Nustatyta sąlyga dėl leidimo išdavimo termino netaikoma, kai vyksta teisminiai ginčai su trečiaisiais asmenimis dėl leidimais reguliuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ar dėl kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, ir prašymą pateikęs asmuo apie tai yra raštu informuotas Tarybos prieš pasibaigiant nurodytam terminui. Šiuo atveju leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą prašymą pateikusiam asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, pasibaigus atitinkamo teisminio ginčo nagrinėjimui ar nelikus kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, dėl kurių buvo atidėtas sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimas.

5. Paslaugos kaina

Vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 200 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458„Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", mokama nustatyto dydžio rinkliava:

Leidimo gaminti elektros energiją išdavimas – 65 Eur;

Leidimo gaminti elektros energiją pakeitimas – 50 Eur;

Leidimo gaminti elektros energiją patikslinimas – 50 Eur;

Leidimo gaminti elektros energiją dublikato išdavimas – 10 Eur.

6. Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)

Valstybės rinkliavą reikia mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąsias sąskaitas.

https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai

Įmokos kodas 5782.


7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Leidimai gaminti elektros energiją išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

Leidimas gaminti elektros energiją išduodamas asmeniui, kuris:

1. Pastatė naują energetikos objektą (elektrinę) elektros energijai gaminti pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

2. Padidino esamų veikiančių elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Šiuo atveju:

2.1. Išduodamas naujas leidimas gaminti elektros energiją su sumine padidinta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąja galia, kai nėra techninių galimybių atskirti elektros energijos generavimo įrenginių, ir juose atskirai apskaityti gaminamą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją. Išduodamame leidime gaminti elektros energiją pažymima ankstesnio leidimo gaminti elektros energiją išdavimo data ir numeris bei jame nurodyta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia. Anksčiau išduotas leidimas gaminti elektros energiją, išdavus naują leidimą, pripažįstamas negaliojančiu;

2.2. Naujas leidimas gaminti elektros energiją išduodamas asmeniui, kuris įrengė papildomą elektros energijos gamybos įrenginių galią, kai nustatyta tvarka įrengtos techninės priemonės atskirti atskiruose generavimo pajėgumuose pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius;

3. Teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais valdo veikiantį energetikos objektą (elektrinę), įgytą iš kito asmens, iki tol nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais valdžiusio energetikos objektą (elektrinę) asmens, turinčio galiojantį leidimą gaminti elektros energiją.

Asmuo, norintis gauti leidimą, ar leidimo turėtojas dokumentus, kurių reikia leidimui išduoti, leidimui pakeisti ir (ar) leidime įrašytiems duomenims patikslinti, dublikatui išduoti, leidimo galiojimui sustabdyti, leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti, leidimo galiojimui panaikinti, leidimo galiojimo terminui pratęsti, pateikia tiesiogiai Tarybai, per atstumą (siunčiant paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, kitomis saugiomis elektroninių ryšių priemonėmis) arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

Pateikti asmens arba leidimo turėtojo dokumentus ir užpildyti  prašymą gali asmens arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą.

Teikiant dokumentus ir informaciją elektroninių ryšių priemonėmis, pateikiami elektroniniai dokumentai arba dokumentų skaitmeninės kopijos. Prašymas turi būti pasirašomas prašymą teikiančio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Pareiškėjas ir leidimo turėtojas informaciją apie Tarybos priimtus sprendimus bei prašymus dėl papildomos informacijos pateikimo turi teisę gauti tiesiogiai iš Tarybos, per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar kitais prašyme nurodytais būdais.

Leidimai veiklai elektros energetikos sektoriuje vykdyti išduodami neterminuotam laikui.

Leidimai gaminti elektros energiją elektrinėse, įrengtose Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje, išduodami Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka išduoto ir galiojančio leidimo naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai pagrindu ir galioja iki šio leidimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norintis gauti leidimą gaminti elektros energiją, privalo pateikti nustatytos formos prašymą ir šiuos dokumentus:

1. Patvirtinančius, kad yra fizinis asmuo ir turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba juridinio asmens, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padalinių įregistravimo pažymėjimo (įsteigimo Lietuvos Respublikoje) kopiją;

2. Statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kai užbaigiama naujo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, statyba arba esamo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, rekonstravimas, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai užbaigus energetikos objekto (elektrinės) statybą ar rekonstravimą, neprivaloma surašyti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą;

3.  Dokumentus, patvirtinančius, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma);

4.  Dokumentus, pagrindžiančius atitikimą kuro kaupimo ar rezervinio kuro atsargų palaikymo ir naudojamo kuro kokybės reikalavimams:

4.1. Dokumentus, pagrindžiančius elektros energijos gamybos įrenginių pajėgumą kaupti ar palaikyti rezervinio kuro atsargas, jeigu technologiniai elektros energijos gamybos pajėgumai viršija suminę (elektrinę ir šiluminę) 5 MW galią;

4.2. Elektros energijos gamybos įrenginiuose naudojamo kuro gamintojo ar tiekėjo išduotą kokybės pažymėjimą (sertifikatą, pasą) ir dokumentus, patvirtinančius naudojamo kuro atitikimą teisės aktuose nustatytiems Lietuvos Respublikoje vartojamo kuro privalomiesiems kokybės reikalavimams;

PASTABA: 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nustatyti reikalavimai netaikomi elektros energijos gamybos įrenginiams, naudojantiems vėjo energiją, saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją ar kitus atsinaujinančius energijos išteklius, kurie elektros energijos gamybos procese nėra deginami energijai išgauti, taip pat 4.2 papunktis netaikomas tokiems įrenginiams, naudojantiems biokurą, jei šiam kurui netaikomi teisės aktuose nustatyti biokuro kokybės reikalavimai;

5. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 8 dalyje numatytos kompensacijos, skirtos daliai investicijų ir kitų išlaidų, reikalingų nacionalinio saugumo funkcijų vykdymui užtikrinti, sumokėjimo sutarties patvirtintą kopiją ir dokumentą, patvirtinantį šios prievolės įvykdymo užtikrinimą, jeigu vėjo elektrinė yra teritorijoje, kurioje, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo klausimus, taikomi apribojimai;

6. Dokumentą, pagrindžiantį, kad energetikos objektas, kuriame kaip kuras energijai gaminti planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  yra pripažintas atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektu;

7. Dokumentą, kuriuo leidimo turėtojas įsipareigoja nugriauti elektrinę ar išmontuoti elektros energijos gamybos įrenginius, jų prijungimui reikalingus elektros tinklus ir nugriovimą ar išmontavimą vykdyti pagal tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas griovimo ar išmontavimo projektui rengti, jeigu įsigalioja Tarybos sprendimas panaikinti leidimą gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių;

8. Dokumentą, patvirtinantį įgaliojimą teikti prašymą, jeigu prašymą teikia įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo;

9. Pavedimo arba banko kvito kopiją, patvirtinančią, kad sumokėta valstybės rinkliava, jei prašymas teikiamas ne per elektroninių paslaugų portalą.

Leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas:

1) gaminantiems vartotojams ir asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais (Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas 2 straipsnio 30 dalis)

2) asmenims, numatantiems gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 100 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginiuose, kurių leistina generuoti galia lygi nuliui;

3) asmenims, numatantiems gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 100 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose, kurių leistina generuoti galia didesnė už nulį, išskyrus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytą atvejį. 

Leidimas gaminti elektros energiją paskirstytosios gamybos atveju, tai yra kai elektros energijos gamybos įrenginiai jungiami prie elektros skirstomųjų tinklų ir elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, išduodamas supaprastinta tvarka, Tarybai pateikus Taisyklių priede nurodytos formos prašymą, kuriame nurodoma dokumento, patvirtinančio, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma), išdavimo data ir registracijos numeris.

Prašymą gauti naują leidimą su juridinio asmens reorganizavimą patvirtinančiais dokumentais asmuo privalo pateikti  tuo atveju, kai juridinis asmuo yra reorganizuojamas.

Jeigu leidimas gaminti elektros energiją išduodamas Taisyklių 9.3 papunktyje numatytu pagrindu, per 30 kalendorinių dienų po elektros energijos gamybos įrenginio (elektrinės) įgijimo privaloma pateikti prašymą, kuriame nurodomi nuosavybės teisės ar kiti teisėto valdymo pagrindų registracijos duomenys. Tuo atveju, kai nėra privaloma įregistruoti nuosavybės teisių ar kitų teisėto valdymo pagrindų Nekilnojamojo turto registre teisės aktų nustatyta tvarka, kartu su prašymu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius teisėtą veikiančio energetikos objekto (elektrinės) valdymą nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais. Anksčiau asmeniui išduotas leidimas gaminti elektros energiją, išdavus naują leidimą, pripažįstamas negaliojančiu.

Pasikeitus leidime nurodytiems asmens duomenims, kai pasikeičia fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ar kodas, leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo raštu praneša Tarybai apie pasikeitimus, užpildydamas šio aprašymo 12 dalyje nurodytos formos prašymą ir pateikdamas dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo turėtojo prašymo ir visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų Taryboje dienos, išduodamas pakeistas atitinkamas leidimas, kuriame pažymima, kad leidimas išduodamas keičiamo leidimo pagrindu.

Pasikeitus leidime gaminti elektros energiją nurodytai teritorijai, kurioje vykdoma leidimu reguliuojama veikla, dėl pavadinimų suteikimo administraciniams vienetams ir gyvenamosioms vietovėms vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo nuostatomis, leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo raštu praneša Tarybai apie pasikeitimus, užpildydamas šio aprašymo 12 dalyje nurodytos formos prašymą ir pateikdamas dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo turėtojo prašymo ir visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų registravimo Taryboje dienos, išduodamas pakeistas leidimas, kuriame pažymima, kad leidimas išduodamas keičiamo leidimo pagrindu.

Leidimas gaminti elektros energiją tikslinamas, kai siekiama sumažinti leidime nurodytą elektrinės įrengtąją galią. Leidimas gaminti elektros energiją taip pat tikslinamas tuo atveju, kai numatoma veikiančiuose elektros energijos gamybos įrenginiuose jų nerekonstruojant elektros energijos gamybai naudoti kitą, nei galiojančiame leidime nurodytą kurą. Prie prašymo patikslinti galiojančiame leidime gaminti elektros energiją nurodytą elektrinės įrengtąją galią būtina pateikti įrengtosios galios dydžio pasikeitimą pagrindžiančius paaiškinimus ir (ar) tai pagrindžiančius dokumentus; leidime gaminti elektros energiją nurodytą kurą būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tenkinami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai reikalavimai.

9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Leidimų skyriaus specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai

10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
11. Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;

4. Veikos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo"​ (toliau – Taisyklės).