Įeiti

Leidimo gaminti elektros energiją išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko

2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. O1E-90

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2023 m.       d.

įsakymu Nr. O1E-          patvirtinta redakcija)

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
 
LEIDIMO GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ IŠDAVIMAS, PAKEITIMAS, PATIKSLINIMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, GALIOJIMO PANAIKINIMAS


1.Paslaugos pavadinimas Leidimo gaminti elektros energiją išdavimas, pakeitimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, ga​​liojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas.
2.Paslaugos gavėjaiFiziniai asmenys
Juridiniai asmenys
3.Paslaugos tipas: elektroninė / neelektroninė paslaugaElektroninė paslauga
Neelektroninė paslauga
3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)https://www.epaslaugos.lt/portal/service/92422/16020
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
4. Paslaugos teikimo trukmėTaryba per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos išduoda leidimą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą.
Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą gauti leidimą neatsakoma per nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas išduoti leidimą.
Nustatyta sąlyga dėl leidimo išdavimo termino netaikoma, kai vyksta teisminiai ginčai su kitais asmenimis dėl leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ar dėl kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, ir pareiškėjas apie tai yra informuotas Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka. Šiuo atveju leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas pareiškėjui išduoti leidimą pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų, pasibaigus atitinkamo teisminio ginčo nagrinėjimui ar nelikus kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, dėl kurių buvo atidėtas sprendimo dėl licencijos ar leidimo išdavimo priėmimas.
5. Paslaugos kainaVadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, mokama nustatyto dydžio rinkliava:
Leidimo gaminti elektros energiją išdavimas – 86 Eur;
Leidimo gaminti elektros energiją pakeitimas – 70 Eur;
Leidimo gaminti elektros energiją patikslinimas – 70 Eur.
6. Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas 5782.
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas Leidimai gaminti elektros energiją išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje, o leidimai gaminti elektros energiją elektrinėse, įrengtose Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje, išduodami asmenims, turintiems Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ir (ar) 221 straipsniuose nustatyta tvarka išduotą ir galiojantį leidimą naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai (toliau – leidimas plėtrai ir eksploatacijai), kurie:
1. pastatė ar įrengė naują energetikos objektą (elektrinę arba hibridinę elektrinę) elektros energijai gaminti pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar pastatė ar įrengė elektrinę Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse) pagal leidimą naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai;
2. padidino veikiančios elektrinės, hibridinės elektrinės įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią atitinkamai pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus; šiuo atveju:
          1) išduodamas naujas leidimas gaminti elektros energiją su sumine padidinta elektrinės, hibridinės elektrinės įrengtąja galia, kai nėra techninių galimybių atskirti elektros energijos gamybos įrenginių ir juose atskirai apskaityti gaminamos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos; išduodamame leidime gaminti elektros energiją pažymima atitinkamo ankstesnio leidimo išdavimo data ir numeris bei jame nurodyta elektros energijos gamybos įrenginio įrengtoji galia;
          2) naujas leidimas gaminti elektros energiją išduodamas asmeniui, kuris įrengė papildomus elektros energijos gamybos įrenginio pajėgumus (įrenginio galią), kai pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašuose nustatyta tvarka įrengtos techninės priemonės atskirti atskiruose elektros energijos gamybos įrenginio pajėgumuose pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius, taip pat tuo atveju, kai elektros energijos gamybos įrengiami etapais pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;
3. nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo veikiantį energetikos objektą (elektrinę, hibridinę elektrinę, taip pat elektrinę, įrengtą Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), įgytą iš kito iki tol nuosavybės teise valdžiusio energetikos objektą (elektrinę, hibridinę elektrinę) asmens, atitinkamai turinčio galiojantį leidimą gaminti elektros energiją, leidimą gaminti elektros energiją elektrinėje, įrengtoje Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), ir leidimą naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai. Tuo atveju, kai asmuo įgyja elektrinę, įrengtą Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), iš kito iki tol nuosavybės teise valdžiusio elektrinę asmens, leidimas naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai keičiamas jame nurodant elektrinę įgijusio asmens duomenis (fizinio asmens – vardas, pavardė, juridinio asmens – pavadinimas ir įmonės kodas) ir elektrinę įgijusiam asmeniui mutandis mutandis taikomos sąlygos ir reikalavimai, nustatyti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytų konkursų dėl leidimo naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai laimėtojams;
4. atnaujino (pagerino) iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę arba hibridinę elektrinę (pakeitė visus arba dalį elektrinės įrenginių ar įrangos ir (arba) pakeitė elektrinės elektros energijos gamybos įrenginio valdymo sistemą (sistemas), siekdamas padidinti elektrinės įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią ar elektros energijos gamybos įrenginio įrengtąją ir (ar) leistiną generuoti galią ir (arba) padidinti elektrinės ar elektros energijos gamybos įrenginio elektros energijos gamybos efektyvumą pagal galiojantį leidimą modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį;
5. statant ar įrengiant hibridinę elektrinę pagal leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai jis statomas ar įrengiamas arba planuojamas statyti tame pačiame elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taške prie veikiančios arba planuojamos statyti ar įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės, arba  padidinus veikiančios atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės, hibridinės elektrinės įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią atitinkamai pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimą plėtoti energijos gamybos pajėgumus, išduodamas vienas leidimas gaminti elektros energiją, kuriame nurodoma hibridinės elektrinės bendra įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai, kiekvienos elektrinės įrengtoji galia, energijos kaupimo įrenginių įrengtoji galia, elektrinės prijungimo taške leistina generuoti galia ir elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas.
Leidimai gaminti elektros energiją išduodami neterminuotam laikui.
Leidimai gaminti elektros energiją elektrinėse, įrengtose Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje, galioja tol, kol galioja leidimas plėtrai ir eksploatacijai.
Asmuo, norintis gauti leidimą, ar leidimo turėtojas dokumentus, kurių reikia leidimui išduoti, leidimui pakeisti ir (ar) leidime įrašytiems duomenims patikslinti, leidimo galiojimui sustabdyti, leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti, leidimo galiojimui panaikinti, leidimo galiojimo terminui pratęsti, pateikia tiesiogiai Tarybai, per atstumą (siunčia paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, kitomis saugiomis elektroninių ryšių priemonėmis) arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.
Pateikti asmens arba leidimo turėtojo dokumentus ir užpildyti prašymą gali asmens arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą. Teikiant dokumentus ir informaciją elektroninių ryšių priemonėmis, pateikiami elektroniniai dokumentai arba dokumentų skaitmeninės kopijos. Prašymai turi būti pasirašomi deklaraciją ar prašymą teikiančio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Asmenys ir leidimų turėtojai informaciją apie Tarybos priimtus nutarimus ir Tarybos prašymus dėl papildomos informacijos pateikimo turi teisę gauti tiesiogiai iš Tarybos, per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar kitais prašyme nurodytais būdais.
8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoAsmuo, norintis gauti leidimą gaminti elektros energiją, privalo pateikti nustatytos formos prašymą ir šiuos dokumentus:
1. dokumento, patvirtinančio, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma), išdavimo datą ir registracijos numerį;
2. Vyriausybės nutarimo, kuriuo pastatytas ar modernizuotas energetikos objektas yra pripažintas atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektu, numerį ir priėmimo datą (nurodoma tuo atveju, kai energetikos objekte kaip kuras energijai gaminti bus naudojamos po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos);
3. kad atsinaujinančius išteklius naudojančio objekto (elektrinės) statybai ir įrengimui naudota anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga, kai asmuo numato vykdyti veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis, ar yra gavęs leidimą naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka;
4. statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kai užbaigiama naujo energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės) statyba arba esamo energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės) rekonstravimas, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai, užbaigus energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės) statybą ar rekonstravimą, neprivaloma surašyti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą;
5. dokumentus, pagrindžiančius atitiktį kuro kaupimo ar rezervinio kuro atsargų palaikymo ir naudojamo kuro kokybės reikalavimams:
5.1. dokumentus, pagrindžiančius elektros energijos gamybos įrenginių pajėgumą kaupti ar palaikyti rezervinio kuro atsargas, jeigu technologiniai elektros energijos gamybos pajėgumai viršija suminę (elektrinę ir šiluminę) 5 MW galią;
5.2. elektros energijos gamybos įrenginiuose naudojamo kuro gamintojo ar tiekėjo išduotą kokybės pažymėjimą (sertifikatą, pasą) ir dokumentus, patvirtinančius naudojamo kuro atitiktį teisės aktuose nustatytiems Lietuvos Respublikoje vartojamo kuro privalomiesiems kokybės reikalavimams;
PASTABA:  2.1 ir 2.2 papunkčiuose nustatyti reikalavimai netaikomi elektros energijos gamybos įrenginiams, naudojantiems vėjo energiją, saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją ar kitus atsinaujinančius energijos išteklius, kurie elektros energijos gamybos procese nėra deginami energijai išgauti, taip pat Taisyklių 3.2 papunktyje nustatyti reikalavimai netaikomi įrenginiams, naudojantiems biokurą, jeigu šiam kurui netaikomi teisės aktuose nustatyti biokuro kokybės reikalavimai.
6. dokumentą, kuriuo leidimo gaminti elektros energiją turėtojas įsipareigoja nugriauti elektrinę ar išmontuoti elektros energijos gamybos įrenginius, jų prijungimui reikalingus elektros tinklus ir nugriovimą ar išmontavimą vykdyti pagal tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas griovimo ar išmontavimo projektui rengti, jeigu įsigalioja Tarybos nutarimas panaikinti leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojimą;
7. dokumentą, kuriuo leidimo gaminti elektros energiją atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioje elektrinėje, įrengtoje Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), turėtojas įsipareigoja nugriauti ar išmontuoti elektrinę, įrengtą Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje, ir jos prijungimui reikalingus elektros tinklus ir kitą infrastruktūrą, jeigu įsigalioja Tarybos nutarimas panaikinti leidimo naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai galiojimą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka arba leidimas gaminti elektros energiją netenka galios Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus, kai elektrinė, įrengta Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje, ir (ar) jos prijungimui reikalingi elektros tinklai ir kita infrastruktūra gali būti nenugriauti ar neišmontuoti;
8. dokumentus, nurodytus Taisyklių 20.6 papunktyje, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su prašymu išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir nebuvo įgytas atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusas;
9. kai prašymas išduoti leidimą gaminti elektros energiją teikiamas Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytu atveju:
9.1. Taisyklių 4 priede nustatytos formos pažymą, patvirtinančią kad ne mažiau kaip 95 procentai elektrinės įrengtosios galios nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais perleista gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, o jeigu yra Tarybos prašymas, pateikti tai pagrindžiančius dokumentus;
9.2. dokumentus ir duomenis (įrangos įsigijimą pagrindžiantys dokumentai, kuriuose nurodoma įrenginių galia, IP klasės, CE ženklinimas, garantijos) įrodančius, kad atsinaujinančius išteklius naudojančio objekto (elektrinės) statybai ir įrengimui naudota anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga;
10. kai teikiamas prašymas išduoti leidimą gaminti elektros energiją Taisyklių 8.2 papunktyje nurodytu atveju, Taisyklių 4 priede nustatytos formos pažymą, patvirtinančią kad ne mažiau kaip 95 procentai elektrinės įrengtosios galios skirtos gaminantiems vartotojams priskirta gaminantiems vartotojams ar asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, o jeigu Taryba prašo, pateikti tai pagrindžiančius dokumentus;
11. dokumentą, patvirtinantį įgaliojimą teikti prašymą, jeigu prašymą teikia įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo;
12. pavedimo arba banko kvito kopiją, patvirtinančią, kad sumokėta valstybės rinkliava, jei prašymas teikiamas ne per elektroninių paslaugų portalą.
Leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas:
1) gaminantiems vartotojams ir asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais;
2) asmenims, numatantiems gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 100 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginiuose, kurių leistina generuoti galia lygi nuliui;
3) asmenims, numatantiems gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 100 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose, kurių leistina generuoti galia didesnė už nulį, išskyrus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytą atvejį.
Leidimas gaminti elektros energiją paskirstytosios gamybos atveju, tai yra, kai elektros energijos gamybos įrenginiai jungiami prie elektros skirstomųjų tinklų ir elektros energijos gamybos įrenginių, išskyrus elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, išduodamas supaprastinta tvarka, Tarybai pateikus Taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma dokumento, patvirtinančio, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma), išdavimo data ir registracijos numeris.
Leidimas gaminti elektros energiją taip pat išduodamas asmeniui, vykdančiam veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis, kuris:
1) pastatė ar įrengė naują atsinaujinančius išteklius naudojantį objektą (elektrinę arba hibridinę elektrinę), kurio statybai ar įrengimui naudojama anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga, pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, kurie visi arba jų dalis nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomi elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių vartotojų (toliau – gaminantis vartotojas) ir (ar) asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais. Tokiu atveju:
1.1) asmuo leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpiu iki leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos ne mažiau kaip 95 procentus elektros energijos gamybos įrenginio įengtosios galios yra nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais perleidęs gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, tokia apimtimi, kuri nurodyta leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;
1.2) kai elektros energijos gamybos pajėgumai įrengiami etapais pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kiekviename etape leidimas gaminti elektros energiją išduodamas elektrinės galiai, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais priskirtai gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, neviršijant leistinos generuoti galios, nurodytos leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;
2) nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo veikiantį atsinaujinančius išteklius naudojantį objektą (elektrinę arba hibridinę elektrinę) ir (ar) eksploatuoja tokio objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės) elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginius, kurie yra įgyti iš kito asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis ir turinčio galiojantį leidimą gaminti elektros energiją, ir jo perduoti valdyti ir (ar) eksploatuoti. Tokiu atveju gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, perleista elektrinės įrengtosios galios procentinė dalis nėra keičiama;
3) pagal Taisyklių 8.1 ir 8.2 papunkčių nuostatas išduoto leidimo gaminti elektros energiją galiojimo metu gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, skirta elektrinės įrengtoji galia turi sudaryti ne mažiau kaip 95 procentus nuo visos gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, skirtos elektrinės įrengtosios galios.
Asmuo, kuriam leidimas gaminti elektros energiją išduodamas Taisyklių 7.3 papunktyje numatytu pagrindu, per 30 kalendorinių dienų po energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės) įgijimo privalo pateikti prašymą, kuriame nurodomi nuosavybės teisės ar kiti teisėto valdymo pagrindų registracijos duomenys, ir Taisyklių 22.4 papunktyje nurodytą dokumentą, kai išduodamas leidimas gaminti elektros energiją. Tuo atveju, kai nėra privaloma įregistruoti nuosavybės teisių ar kitų teisėto valdymo pagrindų Nekilnojamojo turto registre teisės aktų nustatyta tvarka, kartu su prašymu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius teisėtą veikiančio energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės) valdymą nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, ir Taisyklių 22.4 papunktyje nurodytą dokumentą, kai išduodamas leidimas gaminti elektros energiją.
Asmuo, kuriam leidimas gaminti elektros energiją išduodamas Taisyklių 8.2 papunktyje numatytu pagrindu, per 30 kalendorinių dienų po elektros energijos gamybos įrenginio (elektrinės) įgijimo ir (ar) elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimo perleidimo privalo pateikti prašymą, kuriame nurodomi nuosavybės teisės ar kito teisėto valdymo ir (ar) eksploatavimo pagrindų registracijos duomenys, ir Taisyklių 22.4 papunktyje nurodytą dokumentą. Tuo atveju, kai nėra privaloma įregistruoti nuosavybės teisių ar kitų teisėto valdymo ir (ar) eksploatavimo pagrindų Nekilnojamojo turto registre teisės aktų nustatyta tvarka, kartu su prašymu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius teisėtą veikiančio energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės) valdymą nuosavybės teise ar kitais teisėtais valdymo ir (ar) eksploatavimo pagrindais.
Prašymą patikslinti leidimą privaloma pateikti reorganizavus juridinį asmenį. Kartu su prašymu Tarybai pateikiami juridinio asmens reorganizavimą patvirtinantys dokumentai.
Pasikeitus leidime gaminti elektrinės, hibridinės elektrinės ar elektros energijos gamybos įrenginio teritorijos, kurioje vykdoma leidimu reguliuojama veikla, adresui ar leidime nurodytiems asmens duomenims, kai pasikeičia fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ar kodas, leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo raštu praneša Tarybai apie pasikeitimus, kartu su prašymu pakeisti leidimą pateikdamas dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo turėtojo prašymo ir visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų Taryboje dienos, išduodamas pakeistas leidimas.
Leidimas gaminti elektros energiją tikslinamas, kai siekiama sumažinti leidime nurodytą elektrinės ar hibridinės elektrinės įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią. Leidimas gaminti elektros energiją taip pat tikslinamas tuo atveju, kai numatoma veikiančiuose elektros energijos gamybos įrenginiuose jų nerekonstruojant elektros energijos gamybai naudoti kitą, nei nurodyta galiojančiame leidime, kurą. Kartu su prašymu patikslinti leidimą:
1) galiojančiame leidime gaminti elektros energiją nurodytą elektrinės ar hibridinės elektrinės įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią būtina pateikti įrengtosios galios ir (ar) leistinos generuoti galios dydžio pasikeitimą pagrindžiančius paaiškinimus, operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas ir kitus įrengtosios galios ir (ar) leistinos generuoti galios dydžio pasikeitimą pagrindžiančius dokumentus;
2) norint pakeisti leidime gaminti elektros energiją nurodytą kurą būtina pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame nurodomi dokumentų, patvirtinančių, kad tenkinami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai reikalavimai, kai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo procedūros atliekamos teisės aktų, reglamentuojančių jų atlikimą, nustatyta tvarka, registravimo datos ir numeriai.
9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Leidimų skyriaus specialistai.
Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu https://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/Strukt%C5%ABra%20ir%20kontaktai/Kontaktai0120-3451.aspx
10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
11. Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;
4. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio      7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.