Įeiti

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS LICENCIJOS IŠDAVIMAS

 

1.Paslaugos pavadinimas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos išdavimas.
2.Paslaugos gavėjaiJuridiniai asmenys
3.Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslaugaNeelektroninė paslauga
3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė) 
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 „Dėl Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos patvirtinimo".

Prašyme turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris. Juridinis asmuo taip pat nurodo savivaldybės (savivaldybių) nustatytą viešojo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo teritoriją, kurioje vykdys licencijuojamą veiklą.

Juridinis asmuo prašymo turinyje turi ne tik nurodyti, bet ir pateikti šios lentelės 8 punkte nurodytus dokumentus.

4.Paslaugos teikimo trukmėLicencija išduodama per 30 dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau –Taryba) privalo išduoti ar pakeisti licenciją arba pateikti juridiniam asmeniui motyvuotą raštišką atsisakymą tai daryti. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.
5.Paslaugos kaina

Vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", juridinis asmuo sumoka nustatyto dydžio rinkliavą:

 

Licencijos išdavimas - 579 Eur;

Licencijos pakeitimas – 289 Eur.

6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)

Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas už Tarybos teikiamas paslaugas – 5774

7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija suteikia teisę verstis viešojo geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo veikla. Viešasis vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas valstybės ar savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojama įmonė (juridinis asmuo), turinti teisės aktų nustatyta tvarka įgytą teisę ir pareigą vykdyti viešąjį vandens tiekimą savivaldybės (kelių savivaldybių) viešojo vandens tiekimo teritorijose (viešojo vandens tiekimo regionuose). Taip pat išduodamos licencijos kitiems juridiniams asmenis, turintiems teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo veiklą. (Savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje išduodama viena licencija viešajam geriamojo vandens tiekėjui (juridiniam asmeniui). Savivaldybės taryba savo sprendimu paskiria viešąjį vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją.)

Juridinis asmuo, norėdamas gauti ar pakeisti licenciją, pateikia nustatytos formos prašymą ir kitus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse (toliau vadinama – Taisyklės) nurodytus dokumentus Tarybai.

Licencijos pakeitimo atveju, juridinis asmuo pateikia visus dokumentus ir duomenis, kurie keitėsi po prašymo išduoti licenciją pateikimo. Licencijos išdavimo ar pakeitimo metu pateiktiems duomenims pasikeitus iš esmės, juridinis asmuo privalo pateikti Tarybai motyvuotą paaiškinimą dėl atsiradusių pasikeitimų.

Taryba per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti ar pakeisti licenciją ir kitų licencijai gauti reikalingų dokumentų gavimo dienos pateikia juridiniams asmeniui, kuris kreipėsi dėl licencijos išdavimo ar pakeitimo, dokumentą, patvirtinantį, kad prašymas ir kiti dokumentai gauti.

Taryba nustato, ar juridinis asmuo, norintis gauti ar pakeisti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus tuos atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir vykdo įsipareigojimus muitinei. Dėl to Taryba per 5 dienas nuo prašymo ir reikiamų dokumentų gavimo dienos pateikia atsakingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms prašymą pateikti pažymas apie juridinį asmenį, pageidaujantį įsigyti ar pakeisti licenciją. Valstybės institucijos ir įstaigos, gavusios licenciją išduodančios institucijos prašymą pateikti pažymą apie juridinį asmenį, pageidaujantį įsigyti ar pakeisti licenciją, privalo per 10 dienų pateikti Tarybai prašyme nurodytus duomenis.

Taryba, gavusi prašymą ir reikiamus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo ar pakeitimo reikalavimus ir priima sprendimą.

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo prie prašymo turi pridėti šiuos dokumentus ar jų kopijas:

1. Aiškinamasis raštas;

2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos juridinio asmens antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti, ir vadovo parašu;

3. Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;

4. Pažymas, kad juridinis asmuo neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ir nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

5. Su veikla vandens ūkio sektoriuje susijusių juridinio asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą;

6. Informaciją apie įrenginių valdymo forma (turimi nuosavybės teise ar naudojami kitais teisėtais būdais (nurodoma būdas), kuri nurodoma vadovaujantis VĮ Registrų centro išduotu nuosavybės teisę pagrindžiančiu pažymėjimu ar pažyma, sutartimi dėl įrenginių teisėto valdymo ar kitais dokumentais, įrodančiais įrenginių teisėtą valdymą ar naudojimą bei įrenginių sąrašą, kurie reikalingi vykdant atitinkamą licencijuojamą veiklą ir įrenginių disponuojama galia ar pajėgumais (Taisyklių 8.1.1 papunktis, Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas), patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu O3-6, 7.2, 7.4, 7.6, 9.2.2.1, 9.2.2.5 papunkčiai, Aprašo 1 priedas);

7. Informacija apie numatomą licencijuojamos veiklos teritoriją, kuri nurodoma pridedamuose masteliniuose planuose ir (ar) kitu būdu, nurodoma savivaldybė ir gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), kurioje yra įrenginiai, ir (ar) tinklų ribos, ir yra apibrėžta juridinio asmens prašyme išduoti ar pakeisti licenciją (Aprašo 9.2.2.3 ir 9.2.2.4 papunkčiai);

8. Dokumentus, užtikrinančius geriamojo vandens saugą ir kokybę jų nuosavybės teise ar kitaip teisėtai valdomoje ir (arba) naudojamoje infrastruktūroje bei atitinkamos institucijos sprendimą, leidžiantį ribotą laikotarpį tiekti vandenį, kuriame vienas ar keli rodikliai neatitinka higienos normų (Taisyklių 8.1.2 papunktis);

9. Dokumentus, užtikrinančius, kad nuotekų tvarkymas atitiktų Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" nustatytus reikalavimus (Taisyklių 8.1.3 papunktis);
10. Dvejų paskutinių ataskaitinių finansinių metų (jeigu veiklą vykdė trumpiau negu 2 metus, pastarųjų metų) veiklos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis ir audito ataskaitą. Šis reikalavimas netaikomas juridiniams asmenims, kurie iki prašymo padavimo veiklos nevykdė (Taisyklių 8.2 papunktis);
11. Apskaičiuotus finansinius rodiklius (Aprašo 2 priedas) ir vadybinius pajėgumus (informaciją apie padalinius, filialus ir valdymo organus, nurodant šias funkcijas atliekančių ūkio subjekto padalinius (skyrius) ir darbuotojų skaičių) (Aprašo 32, 33 ir 7 priedas), atitinkantys infrastruktūros veiklą);

12. Aprašo 1 priedas, Aprašo papunkčiai 7.4, 7.6, 9.2.2.1 ir  9.2.2.5 papunkčiai);

13. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu: http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas.

3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo".

4. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo"

5. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

6. Prašymas išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, forma, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 „Dėl Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos patvirtinimo".