Įeiti

Gamtinių dujų tiekimo leidimo išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

1.Paslaugos pavadinimas
Gamtinių dujų tiekimo leidimo išdavimas.
2.Paslaugos gavėjaiJuridiniai asmenys
3.Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslauga

Elektroninė

Neelektroninė

3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)https://www.epaslaugos.lt/portal/service/92020/16020
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)Deklaracijos forma ir prašymo forma gamtinių dujų tiekimo veiklai vykdyti patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3E-631 „Dėl Deklaracijos formos gamtinių dujų tiekimo veiklai vykdyti tvirtinimo ir prašymo formos gamtinių dujų tiekimo veiklos leidimui panaikinti ar leidimo galiojimui sustabdyti tvirtinimo".
4.Paslaugos teikimo trukmė

Administracinė paslauga galutinė.

Teisė verstis gamtinių dujų tiekimo veikla suteikiama kitą dieną po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos pateikimo leidimus išduodančiai institucijai dienos. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teisės verstis gamtinių dujų tiekimo veikla įgijimo dienos, Taryba privalo patikrinti deklaracijoje pateiktą informaciją.

5.Paslaugos kainaAdministracinė paslauga suteikiama neatlygintinai.
6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams) 
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Leidimas verstis gamtinių dujų tiekimo veikla suteikia teisę gamtinių dujų  tiekimo įmonei tiekti gamtines dujas vartotojams ir gamtinių dujų įmonėms.

Asmeniui, siekiančiam gauti energetikos veiklos leidimą verstis gamtinių dujų tiekimo veikla, teisės aktų nustatyta tvarka pateikusiam deklaraciją, teisė verstis šia veikla suteikiama kitą dieną po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos pateikimo leidimus išduodančiai institucijai dienos. Asmeniui, siekiančiam pakeisti išduotą energetikos veiklos leidimą verstis gamtinių dujų tiekimo veikla ir pateikusiam deklaraciją, laikoma, kad leidimas pakeistas ar patikslintas kitą dieną po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos pateikimo Tarybai.

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoAsmuo pateikia Tarybai nustatytos formos (forma) prašymą ir deklaraciją. Pareiškėjo įgaliotas atstovas kartu su deklaracija turi pateikti įgaliojimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

3. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimas Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo";