Įeiti

Gamtinių dujų perdavimo licencijos išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO LICENCIJOS IŠDAVIMAS

 

1.Paslaugos pavadinimas
Gamtinių dujų perdavimo licencijos išdavimas.
2.Paslaugos gavėjai Juridiniai asmenys
3.Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslauga

Elektroninė

Neelektroninė

3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)https://www.epaslaugos.lt/portal/service/29244/16020?searchId=8c72185b-69ce-4db0-bf20-3401858b2a06
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)Prašymo forma patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 „Dėl prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos patvirtinimo".
4.Paslaugos teikimo trukmėTaryba, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo priėmusi numanomą sprendimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo ir perdavimo licencijos išdavimo, nedelsdama, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo numanomo sprendimo priėmimo, notifikuoja jį ir visą reikiamą informaciją Europos Komisijai, išskyrus sprendimus dėl terminuotos gamtinių dujų perdavimo licencijos išdavimo, kurie priimami Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl  Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo", 33 punkte nustatyta tvarka. Jeigu Europos Komisija per 2 mėnesius (jeigu Europos Komisija su prašymu pateikti nuomonę kreipiasi į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą, – per 4 mėnesius) nuo notifikacijos gavimo nepateikia nuomonės, laikoma, kad Europos Komisija neprieštarauja Tarybos sprendimui. Tarybos galutinis sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Europos Komisijos nuomonei pateikti nustatyto laiko pabaigos. Tarybos galutinis sprendimas ir Europos Komisijos nuomonė, jeigu ji pateikta, skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jeigu Tarybos galutinis sprendimas skiriasi nuo Europos Komisijos nuomonės, Tarybos galutiniame sprendime turi būti nurodomi tokio skirtumo motyvai. Taryba nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo galutinio sprendimo, kuris skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, priėmimo praneša Europos Komisijai apie perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimą ir perdavimo licencijos išdavimą.
5.Paslaugos kaina

Vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", mokama nustatyto dydžio rinkliava:

 

Licencijos išdavimas - 868 Eur;

Licencijos pakeitimas - 357 Eur;

Dublikato išdavimas – 52 Eur;

Patikslinimas – 81 Eur;

Terminuotos licencijos išdavimas – 579 Eur.

6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)Valstybės rinkliava mokamą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Įmokos kodas už Tarybos teikiamas paslaugas – 5774.
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymasGamtinių dujų perdavimo veiklos licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje. Licencija išduodama asmenims, turintiems pakankamus technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas. Licencija išduodama vadovaujantis veiklos saugumo, patikimumo ir nediskriminavimo principais, nesiekiant apriboti rinkos dalyvių skaičiaus ir neterminuotam laikui.
8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas pateikia Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai jos nustatytos formos prašymą ir šiuos dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams:

 

1. Dokumentus, nurodyti energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

2. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantys dokumentus.

 

3. Juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, taip pat turi pateikti:

    1. steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;
    2. sąrašą juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvių, turinčių daugiau nei 1/10 balsų šio juridinio asmens dalyvių susirinkime;

3.3. informaciją apie juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvius iš trečiųjų valstybių (nurodoma ir jų turima balsų dalis šio juridinio asmens dalyvių susirinkime);

3.4. sąrašą juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvių be balsavimo teisių;

3.5. sąrašą įmonių, kurias juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas); tiesioginė ir netiesioginė kontrolė suprantama kaip tiesioginis ir netiesioginis lemiamas poveikis įmonei, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme;

3.6. juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvių balsavimo sutartį ar šio juridinio asmens dalyvių susirinkimo patvirtinimą, kad jos nėra;

3.7. juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;

3.8. sąrašą grupių, su kuriomis juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus (dėl kiekvienos iš šių grupių - sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų tiekimo, gavybos ir elektros tiekimo, gamybos, ir sąrašą šių įmonių kolegialių valdymo organų narių;);

3.9. juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;

3.10. juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;

3.11.visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui, siekiančiam verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla;

3.12. juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui (dėl kiekvieno iš jų - kitos profesinės veiklos apibūdinimą ir deklaraciją, kad jie nėra kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios dujų tiekimo, gavybos ir elektros gamybos, tiekimo veiklas);

3.13. procedūras, apsaugančias nuo komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos perleidimo įmonėms, kurios verčiasi dujų gavybos, tiekimo ir elektros gamybos, tiekimo veiklomis;

3.14. informaciją apie juridinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, atėjusį personalą (nurodoma, kokiose dujų gavybos, tiekimo, elektros gamybos, tiekimo įmonėse šie asmenys dirbo), apimančią 6 mėnesius iki veiklų, kuriomis šis juridinis asmuo verčiasi, atskyrimo ir po atskyrimo.

 

4. Įsteigtas Lietuvos Respublikoje kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, siekiantis verstis gamtinių dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, (be bendrųjų 1-2 punktuose nurodytų dokumentų) turi pateikti:

4.1. padalinį įsteigusio juridinio asmens dokumentus, nurodytus 3.1-3.14 punktuose;

4.2. padalinio dokumentus, nurodytus 3.1, 3.11 ir 3.12 punktuose.

9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

3. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimas Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo";

4. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

5. Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 „Dėl Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos patvirtinimo".