Įeiti

Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS LICENCIJOS IŠDAVIMAS

 

1.Paslaugos pavadinimas
Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos išdavimas.
2.Paslaugos gavėjai

Juridiniai asmenys

 

3.Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslauga

Elektroninė

Neelektroninė paslauga

3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)https://www.epaslaugos.lt/portal/service/92021/16020
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)Prašymo forma patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 „Dėl prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos patvirtinimo".
4.Paslaugos teikimo trukmėPer 30 dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo Taryba privalo išduoti ar pakeisti licenciją arba pateikti įmonei pareiškėjai motyvuotą raštišką atsisakymą tai daryti. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.
5.Paslaugos kaina

Vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", mokama nustatyto dydžio rinkliava:

 

Licencijos išdavimas - 709 Eur;

Licencijos galiojimo pratęsimas – 709 Eur;

Licencijos pakeitimas - 83 Eur.

6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)Valstybės rinkliava mokamą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Įmokos kodas už Tarybos teikiamas paslaugas – 5774.
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Energijos išteklių biržos operatorius Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka administruoja energijos išteklių biržą ir organizuoja centralizuotą prekybą biokuru ir naftos produktų atsargomis, prekybą gamtinėmis dujomis ir pagalbiniais instrumentais energijos išteklių biržoje. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencija išduodama valstybės tiesiogiai ar netiesiogiai, per kitus asmenis, kontroliuojamam asmeniui, atitinkančiam Energijos išteklių rinkos įstatymo 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencija išduodama 7 metų laikotarpiui. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijoje nurodoma veiklos teritorija - Lietuvos Respublika. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos galiojimo laikotarpiu energijos išteklių biržos operatoriui suteikiamos išimtinės teisės ir pareigos vykdyti licencijoje nurodytą veiklą.

Asmuo, ketinantis vykdyti energijos išteklių biržos operatoriaus veiklą, pateikia Tarybai jos nustatytos formos prašymą ir dokumentus, įrodančius asmens atitiktį Energijos išteklių rinkos įstatyme nustatytiems reikalavimams. Gautų dokumentų pagrindu Taryba priima sprendimą dėl licencijos išdavimo.

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas pateikia Tarybai jos nustatytos formos prašymą ir šiuos dokumentus, įrodančius pareiškėjo atitiktį Energijos išteklių rinkos įstatyme nustatytiems reikalavimams:


1. Pareiškėjo dalyvių, turinčių daugiau kaip 1/10 balsų pareiškėjo dalyvių susirinkime, sąrašą (nurodo kiekvieno dalyvio turimų balsų skaičių);


2. Pareiškėjo paaiškinimą, kaip yra užtikrintas Energijos išteklių rinkos įstatyme nustatytas privalomas reikalavimas dėl valstybės turimos tiesioginės ar netiesioginės, per kitus asmenis, energijos išteklių biržos operatoriaus kontrolės, ir tokią kontrolę patvirtinančius dokumentus;


3. Pareiškėjo dalyvių ir (ar) kitų asmenų, kurie pareiškėją kontroliuoja netiesiogiai, per pareiškėjo dalyvius, vykdančių veiklą energetikos sektoriuje, sąrašą (nurodo pareiškėjo turimais duomenimis jų veiklos energetikos sektoriuje pobūdį ir turimas licencijas, leidimus ar kitu teisės aktuose nustatytu pagrindu suteikiamas teises vykdyti veiklą energetikos sektoriuje);


4. Pareiškėjo paaiškinimą dėl pareiškėjo dalyvių ir (ar) kitų asmenų, kurie pareiškėją kontroliuoja netiesiogiai, per pareiškėjo dalyvius, vykdomos prekybos energijos išteklių biržoje arba patvirtinimą, kad pareiškėjo dalyviai ir (ar) kiti pareiškėjo nurodyti asmenys tokios prekybos nevykdo;


5. Pareiškėjo dalyvių balsavimo sutartį ar pareiškėjo vadovo patvirtinimą, kad tokia sutartis nesudaryta;


6. Pareiškėjo paaiškinimą dėl nustatytų apribojimų pareiškėjo dalyviams naudotis balsavimo teisėmis ir (ar) skirti pareiškėjo priežiūros organų, valdymo organų ir administracijos narius ir tokius apribojimus patvirtinančių dokumentų nuorašus, patvirtintus antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;


7. Pareiškėjo patvirtinimą, kad pareiškėjo kolegialių organų nariai, vadovas, vadovo pavaduotojai ir struktūrinių padalinių vadovai atitinka Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus;


8. Pareiškėjo paaiškinimą apie pareiškėjo vadovo patirtį (nurodo duomenis apie jo išsilavinimą, darbo patirtį energetikos, ekonomikos, finansų ir (ar) vadybos srityse, taip pat kitą reikšmingą profesinės veiklos informaciją);


9. Pareiškėjo paaiškinimą apie jo vykdomą veiklą energetikos sektoriuje (nurodo veiklos pobūdį ir turimas licencijas, leidimus ar kitu teisės aktuose nustatytu pagrindu suteikiamas teises vykdyti veiklą energetikos sektoriuje);


10. Kitus Tarybos prašomus dokumentus, duomenis ir informaciją, kurių pagrįstai reikia, siekiant įvertinti pareiškėjo atitiktį Energijos išteklių rinkos įstatyme nustatytiems reikalavimams.


11. Pareiškėjas, be aukščiau nurodytų dokumentų, kartu su prašymu privalo pateikti Tarybai Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše (toliau - Aprašas), patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nurodytus dokumentus, kuriais remdamasi Taryba gali įvertinti, ar pareiškėjas turi pakankamus technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas, vadovaujantis Energijos išteklių rinkos įstatyme nustatytais kriterijais.

9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Tarybos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

3. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijavimo taisyklių patvirtinimo".

4. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

5. Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 „Dėl Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos patvirtinimo".