Įeiti

Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSLOATAVIMO VEIKLOS ATESTATŲ IŠDAVIMAS

 

1.Paslaugos pavadinimas Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimas.
2. Paslaugos gavėjai

Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys

3. Paslaugos tipas: elektroninė / neelektroninė paslauga

Elektroninė paslauga

Neelektroninė paslauga

3.1. Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)https://www.epaslaugos.lt/portal/service/92421/16020
3.2.nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Prašymo forma išduoti (pakeisti) atestatą patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2019 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3E-279 „Dėl Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Prašymas.doc

Prašymas.pdf

4.Paslaugos teikimo trukmėTaryba ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti atestatą ir visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo Taryboje dienos priima sprendimą išduoti atestatą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti atestatą.
5.Paslaugos kaina

Vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", mokama nustatyto dydžio rinkliava:

Energetikos įrenginių įrengimo ar eksploatavimo veiklos atestato išdavimas – 83 Eur;

Energetikos įrenginių įrengimo ar eksploatavimo veiklos atestato pakeitimas – 46 Eur.

6. Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas 5782.
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatu patvirtinamas ūkio subjekto tinkamas pasirengimas įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius.

Atestatai yra šių rūšių:

1. Elektros įrenginių įrengimo;

2. Gamtinių dujų įrenginių įrengimo;

3. Elektros įrenginių eksploatavimo;

4. Šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo;

5. Gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo;

6. Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo;

7. Naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo.

Ūkio subjektas, siekiantis gauti atestatą, pakeisti atestatą (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis), sustabdyti atestato galiojimą, panaikinti atestato galiojimo sustabdymą, panaikinti atestato galiojimą, pateikia nustatytos formos prašymą, reikiamus dokumentus Tarybai.

Prašymas su dokumentais gali būti pateiktas Tarybai paštu ir (arba) internetu per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą Elektroniniai valdžios vartai.

Pateikti dokumentus ir užpildyti prašymą gali pareiškėjo ir (ar) ūkio subjekto atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba, kai kreipiamasi paštu – jo kopiją.

Kai dokumentai pateikiami Tarybai per Elektroninių paslaugų portalą, jo tapatybė patvirtinama pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro ar (ir) Juridinių asmenų registro duomenis.

Pateikti pareiškėjo ir (ar) ūkio subjekto – juridinio asmens dokumentus per Elektroninių paslaugų portalą gali ir pareiškėjo – juridinio asmens atstovas, kuriam įgaliojimą Elektroninių paslaugų portalu suteikia juridinio asmens vadovas.

Kai dokumentai pateikiami Tarybai ne per Elektroninių paslaugų portalą, ūkio subjektas privalo pateikti nustatytos formos prašymą.

Prašymai, atsiųsti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Prašymas turi būti surašytas valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus atvejus, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais į Tarybą raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija.

Tarybos teritorinio skyriaus specialistas, patikrina ūkio subjekto pateiktus duomenis ir įvertina ūkio subjektą pagal pateiktus dokumentus ir (ar) atlieka patikrinimą vietoje, per 15 kalendorinių dienų parengia nustatytos formos išvadą dėl ūkio subjekto pasirengimo įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius. Išvados pagrindu parengiamas nustatytos formos sprendimas dėl atestato ir jo privalomojo priedo išdavimo ar pakeitimo įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius. Sprendimo pagrindu suformuotą atestatą ir jo privalomąjį priedą pasirašo Tarybos pirmininkas.

Atestatai išduodami penkeriems metams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo", atestatai išduodami, keičiami (atestate įrašytų duomenų papildymas ir (ar) patikslinimas), atestatų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas, galiojimas panaikinamas naudojantis valstybės įmonės Registrų centro sukurta ir administruojama valstybės informacine sistema, skirta duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje. Atestate nurodoma Atestavimo taisyklių 40 punkte nurodyta informacija.

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Ūkio subjektas, pageidaujantis gauti atestatą, privalo Tarybai pateikti nustatytos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

1. Pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos adresas, bendrasis juridinio asmens darbuotojų skaičius, telefono ryšio ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu toks yra), tiksli gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas;

2. Siekiamo įgyti atestato rūšis;

3. Jeigu pareiškėjas yra kitos valstybės narės pilietis ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ir siekia gauti atestatą, privalo Tarybai pateikti dokumentą, patvirtinantį šią teisę;

4. Kokiu būdu pareiškėjas pageidauja gauti informaciją apie priimtus sprendimus.

Pareiškėjas kartu su nurodytu prašymu pateikia šiuos dokumentus:

1. Ūkio subjekto pageidaujamų atlikti energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų sąrašą;

2. Turimų pagrindinių technologinių, norminių ir techninių dokumentų, kuriuose nurodyti įrengiamų ir (ar) eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, įrengimo ir (ar) eksploatavimo procedūros ir pan., būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, sąrašą;

3. Pagrindinės turimos techninės, technologinės įrangos ir prietaisų, būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, taip pat asmens apsaugos priemonių, reikalingų saugiam darbui garantuoti, sąrašą;

4. Pažymą apie darbų vadovų ir energetikos įrenginius įrengiančių ir eksploatuojančių inžinerinių ir darbininkų kategorijų energetikos darbuotojų atestavimą eksploatuoti ir (ar) įrengti energetikos įrenginius;

5. Informaciją apie ketinamų išsinuomoti įrenginių ir prietaisų nuomos ar panaudos sutartis, kurioje nurodytas sutarties numeris, užsakovo ir nuomotojo rekvizitai;

6. Dokumentą, patvirtinantį, kad už ūkio subjekto patikrinimą, ar jis pasirengęs kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus, sumokėta Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" nustatyta tvarka;

7. Per pastaruosius dvejus metus atliktų darbų sąrašą (tais atvejais, kai atestato prašo atestato turėtojas);

8. Informaciją apie turimo atestato rūšį, numerį ir išdavimo datą (nurodoma tik išduodant atestatą veikiančiam ūkio subjektui arba atestato pakeitimo atveju);

9. Energetikos įstatymo 221 straipsnyje nurodyto profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopiją. Šis reikalavimas taikomas tik asmenims, siekiantiems gauti energetikos įrenginių įrengimo veiklos atestatus.

9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)

Tarybos Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistai.

Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai

10. Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaŪkio subjektas, nesutikdamas su Tarybos sprendimu, turi teisę per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo, savo pasirinkimu apskųsti administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.
11. Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo"; 

3. Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-305 „Dėl Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo";

4. Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3E-279 „Dėl Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".