Įeiti

Elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos licencijos išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio   d.

įsakymu Nr. O1E-

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

ELEKTROS ENERGIJOS VISUOMENINIO TIEKIMO VEIKLOS LICENCIJOS IŠDAVIMAS

 

1.Paslaugos pavadinimas
Elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos licencijos išdavimas.
2.Paslaugos gavėjaiJuridiniai asmenys
3.Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslauga

Elektroninė

Neelektroninė

3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)https://www.epaslaugos.lt/portal/service/92025/16020
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)Prašymo forma patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 „Dėl Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos patvirtinimo".
4.Paslaugos teikimo trukmėPer 30 dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo Valstybinė energetikos reguliavimo taryba privalo išduoti ar pakeisti licenciją arba pateikti įmonei pareiškėjai motyvuotą raštišką atsisakymą tai daryti. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.
5.Paslaugos kaina

Vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", mokama nustatyto dydžio rinkliava:

Licencijos išdavimas - 579 Eur;

Licencijos pakeitimas – 289 Eur;

Licencijos patikslinimas - 289 Eur;

Dublikato išdavimas – 43 Eur.

6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)Valstybės rinkliava mokamą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Įmokos kodas už Tarybos teikiamas paslaugas – 5774.
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos licencija suteikia teisę verstis elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla (elektros energijos pardavimu ir (ar) perpardavimu vartotojui). Visuomeninio tiekimo veiklos licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje.

Įmonė, norinti gauti licenciją, pateikia nustatytosios formos prašymą ir reikiamus dokumentus Tarybai. Taryba, gavusi dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo sąlygas (įmonės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumai) ir priima sprendimą dėl licencijos išdavimo.

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo turi pateikti:

 

1. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše (toliau - Aprašas), patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 9.1 papunktyje nurodytą informaciją, t. y. dokumentus, patvirtinančius ūkio subjekto turimas technines priemones, skirtas prisijungti prie perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos operatoriaus informacinio komplekso, atitinkamos programinės įrangos, kurios reikia reguliuojamai veiklai vykdyti, dokumentus ir nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų ryšio priemonių, reikalingų pranešimams iš rinkos dalyvių gauti ir jiems siųsti, patvirtinančius dokumentus.  

2. Paskutinių dvejų ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą), audito išvadą ir užpildytus Aprašo 3 ir 6 priedus.

3. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.

3. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 723 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių patvirtinimo".

4. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

5. Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 „Dėl Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos patvirtinimo".