Įeiti

Elektros energijos skirstymo veiklos licencijos išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO LICENCIJOS IŠDAVIMAS

 

1.Paslaugos pavadinimas
Gamtinių dujų skirstymo licencijos išdavimas.
2.Paslaugos gavėjaiJuridiniai asmenys
3.Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslaugaNeelektroninė paslauga
3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė) 
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)Prašymo forma patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 „Dėl prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos patvirtinimo".
4.Paslaugos teikimo trukmėPer 30 dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo Taryba privalo išduoti ar pakeisti licenciją arba pateikti įmonei pareiškėjai motyvuotą raštišką atsisakymą tai daryti. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.
5.Paslaugos kaina

Vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", mokama nustatyto dydžio rinkliava:

Licencijos išdavimas - 579 Eur;

Licencijos pakeitimas – 289 Eur;

Dublikato išdavimas – 43 Eur;

Licencijos patikslinimas – 43 Eur.

6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)Valstybės rinkliava mokamą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Įmokos kodas už Tarybos teikiamas paslaugas – 5774.
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymasSkirstymo veiklos licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje. Licencija išduodama asmeniui, turinčiam pakankamus technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas. Įmonė, norinti gauti licenciją, pateikia Tarybai nustatytosios formos prašymą ir reikiamus dokumentus. Taryba, gavusi šiame skyriuje nurodytus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo sąlygą (įmonės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumai) ir priima sprendimą dėl licencijos išdavimo.
8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 Pareiškėjas pateikia nustatytos formos prašymą ir dokumentus, įrodančius pareiškėjo atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams:

 

1. Dokumentus, nurodytus Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

         

2. Juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, papildomai turi pateikti:

        2.1. steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;
        2.2. kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
        2.3. sąrašą grupių, su kuriomis juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus (dėl kiekvienos iš šių grupių - sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų tiekimo, gavybos, perdavimo ir elektros tiekimo, gamybos bei šių įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą);
          2.4. dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
          2.5. dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
          2.6. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui;
          2.7. kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui (dėl kiekvieno iš jų - kitos profesinės veiklos apibūdinimą ir deklaraciją, kad jie nėra kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios gamtinių dujų tiekimo, gavybos, perdavimo veiklas).

 

  1. Įsteigtas Lietuvos Respublikoje kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, turi pateikti:
    1. padalinį įsteigusio juridinio asmens dokumentus, nurodytus 2.1-2.7 papunkčiuose;
              3.2. padalinio dokumentus, nurodytus 2.1, 2.6 ir 2.7 papunkčiuose.

 

4. Asmeniui, siekiančiam verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla (integruotai dujų įmonei) ir dujas skirstančiam mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, netaikomi 2.2-2.7 papunkčių reikalavimai.

 

5. Be visų išvardintų dokumentų asmuo taip pat pateikia valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

3.  Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo";

4. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

5. Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 „Dėl Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos patvirtinimo".