Įeiti

Asmenų informavimas ir konsultavimas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kompetencijai priskirtais klausimais


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

ASMENŲ INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS KOMPETENCIJAI PRIKLAUSANČIAIS KLAUSIMAIS

 

1.Paslaugos pavadinimas
Asmenų informavimas ir konsultavimas Tarybos kompetencijai priklausančiais klausimais.
2.Paslaugos gavėjai

Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys

3.Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslaugaNeelektroninė paslauga
3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė) 
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Prašymo forma laisva. Jame turi būti nurodyti privalomi rekvizitai ir duomenys, aprašyti  4 punkte.

 

4.Paslaugos teikimo trukmė

Asmeniui atvykus į Tarybą arba pateikus klausimą telefonu, informacija suteikiama iš karto, jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo.

Informacija ar konsultacija raštu pateikiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo institucijoje dienos, Tarybos pirmininkas turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Apie tai per 2 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama pareiškėjui, nurodant pratęsimo priežastis. Jeigu pareiškėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tai  prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai.

Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti prašymą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui paaiškindamas jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis.

Jei pareiškėjas kreipėsi žodžiu, Taryba iš karto informuoja pareiškėją ir nurodo, į kokią įstaigą pareiškėjas turėtų kreiptis dėl pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos duomenis ryšiui palaikyti. Jeigu dalis prašomos informacijos yra Taryboje ir ją galima pateikti atskirai nuo visos prašomos informacijos, Taryba pateikia turimą informaciją, o dėl kitos informacijos dalies persiunčia pareiškėjo prašymą įstaigai, kuri ją turi.

5.Paslaugos kainaAdministracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams) 
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Taryba teikia informaciją ir konsultuoja asmenis Tarybos kompetencijos klausimais, susijusiais su Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis, išskyrus klausimus, susijusius su šių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis, kurių priežiūra ir įgyvendinimas pagal šių teisės aktų nustatytą kompetenciją priklauso kitoms valstybės institucijoms.

Prašymai gali būti teikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai pareiškėjui atvykus į Tarybą), siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Žodiniai prašymai telefonu arba pareiškėjui atvykus į įstaigą gali būti pateikiami tais atvejais, kai pareiškėjas pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją ar konsultaciją galima pateikti tuoj pat.

Atsakymas valstybine kalba pareiškėjui įteikiamas tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu (asmeniui atvykus į Tarybą, telefonu, siunčiama paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu). Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Pareiškėjas turi pateikti prašymą, kuriame nurodo kokią informaciją ar konsultaciją pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą ir pasirašyti prašymą.

2. Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama.

9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaPrašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo" nustatyta tvarka ir sąlygomis.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

3. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";

4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.