Įeiti

Administracinės paslaugos vykdymas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOSS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS VYKDYMAS

 

1.Paslaugos pavadinimas
Administracinės procedūros vykdymas
2.Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims, juridiniams asmenims
3.Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslaugaNeelektroninė paslauga
3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė) 
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė) 
4.Paslaugos teikimo trukmėAdministracinė procedūra turi būti baigta ir sprendimas turi būti priimtas per 20 darbo dienų nuo šios procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.
5.Paslaugos kainaAdministracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams) 
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Administracinės procedūros aprašymas nustato Tarybos atliekamus privalomus veiksmus nagrinėjant asmens skundą apie Tarybos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

Skundai nagrinėjami ir sprendimai priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta administracinės procedūros vykdymo tvarka.

Skundai ar pranešimai pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į Tarybą, siunčiami paštu (paprastu ar elektroniniu) ar per pasiuntinį. Elektroniniu paštu pateikti skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Administracinę procedūrą pradeda Tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo arba Tarybos pirmininko vadovo sudaryta komisija rašytiniu pavedimu (įsakymu, potvarkiu, rezoliucija) per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

 

Darbuotojas, atlikęs administracinę procedūrą, surašo teikimą priimti administracinės procedūros sprendimą ir perduoda jį Tarybos pirmininkui. Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.  Asmeniui, kuris kreipėsi dėl administracinės procedūros pradėjimo, per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos, laikantis asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, raštu pateikiama informacija apie priimtą administracinės procedūros sprendimą.

 

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens skundas, prireikus – kiti dokumentai ar jų kopijos.

2. Taryba gali reikalauti pateikti tik tuos dokumentus ir informaciją, kurios nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose (išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus ir informaciją privaloma pateikti pagal įstatymus).

3. Skunde turi būti nurodytas asmens vardas(-ai), pavardė(-ės) (ar juridinio asmens pavadinimas), adresas, dokumentas turi būti pasirašytas. Jei skundą pateikia asmens atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą patvirtinantis dokumentas.

9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaAsmuo turi teisę apskųsti Tarybos priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

3. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo".