Įeiti
Publikuoti: 2021-09-09. Atnaujinta: 2021-09-09

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

pirmininko 2019 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. O1E-153


I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (toliau – Taryba) tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) siekiama užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą, nustatyti galimas interesų konfliktų grėsmes ir numatyti priemones joms išvengti, kad būtų įgyvendinti priimamų sprendimų nešališkumo, skaidrumo, viešumo principai, formuojama korupcijai nepakanti aplinka ir didinamas pasitikėjimas Tarybos veikla ir Taryboje dirbančiais ar pareigas einančiais valstybės pareigūnais, karjeros valstybės tarnautojais, ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), skatinti darbuotojus laikytis nustatytų tarnybinės etikos (elgesio) standartų atliekant tarnybines funkcijas, nustatyti Tarybos darbuotojų privačių interesų deklaravimo ir, iškilus interesų konfliktui, darbuotojų nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų priėmimo procedūras, taip pat Tarybos Viešųjų pirkimų komisijos narių, asmenų, Tarybos pirmininko paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų (toliau kartu – viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys) privačių interesų deklaravimo ir jų nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų priėmimo procedūras, kiek jų nereglamentuoja kiti teisės aktai.

2. Darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84 „Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo", Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. kovo 26 d. rezoliucija Nr. KS-25 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo", Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. gegužės 11 d. rezoliucija Nr. KS-41 „Dėl prievolės vengti interesų konflikto ir pareigos nusišalinti", Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2016 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. KS-8 „Dėl kriterijų valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareikštam nusišalinimui nepriimti patvirtinimo", Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2017 m. birželio 21 d. sprendimu „Dėl Viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

TARYBOS PIRMININKO, STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ IR ATSAKINGO ASMENS ATSAKOMYBĖ

4. Tarybos pirmininkas:

4.1. priima sprendimus dėl darbuotojo, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančio asmens nušalinimo ar nusišalinimo nuo veiksmų ar sprendimų, galinčių sukelti interesų konfliktą;

4.2. priima sprendimus dėl darbuotojo tarnybinės veiklos tyrimo pradėjimo;

4.3. užtikrina, kad viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys pirkimo procedūrose dalyvautų ar su pirkimu susijusius sprendimus priimtų tik prieš tai pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą ir Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija (toliau – VTEK) nustatytos formos nešališkumo deklaraciją.

5. Struktūrinių padalinių vadovai:

5.1. priima tik raštu pateikiamus pavaldžių darbuotojų tarnybinius pranešimus dėl nusišalinimo nuo interesų konfliktą sukeliančių klausimų sprendimo;

5.2. nustatę galimą interesų konfliktą, apie tai raštu informuoja Tarybos pirmininką;

5.3. neskiria pavaldiems darbuotojams užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą;

5.4. užtikrina, kad nusišalinęs darbuotojas nedalyvautų rengiant, svarstant ar priimant tam tikrus sprendimus;

5.5. inicijuoja jo nušalinimą nuo tam tikrų klausimų sprendimo procedūrų ir, esant pagrindui, inicijuoja jo tarnybinės veiklos patikrinimą, jei darbuotojas nepaiso jam pateiktų rekomendacijų;

5.6. vienerius metus nuo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimo paaiškėjimo dienos nesiūlo skatinti ar skirti į aukštesnes pareigas pažeidimus padariusių darbuotojų;

5.7. kreipiasi išaiškinimo į VTEK, iškilus klausimams dėl galimo interesų konflikto buvimo ar Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų praktinio taikymo.

6. Tarybos pirmininko įgaliotas atsakingas asmuo (toliau – Atsakingas asmuo):

6.1. prižiūri, ar darbuotojai, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys laiku ir tinkamai pateikia privačių interesų deklaracijas;

6.2. tvarko Privačių interesų deklaravimo informacinėje sistemoje (toliau − IDIS) esančius darbuotojų, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių asmenų duomenis;

6.3. konsultuoja deklaruojančius asmenis privačių interesų deklaravimo klausimais;

6.4. sudaro sąlygas Tarybos pirmininkui, nariams, Administracijos direktoriui ir struktūrinių padalinių vadovams susipažinti su jiems pavaldžių darbuotojų, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių asmenų deklaracijų duomenimis, esančiais IDIS. Susipažinti su IDIS esančia informacija Tarybos pirmininkas, nariai, Administracijos direktorius ir struktūrinių padalinių vadovai gali tik raštu pasirašę Įsipareigojimą saugoti asmens duomenis, nurodytus privačių interesų deklaracijose (toliau – Įsipareigojimas) (1 priedas). Įsipareigojimai saugojami asmenų bylose. Su IDIS duomenimis supažindinti asmenys papildomai pasirašo Privačių interesų deklaracijų peržiūros žurnale (2 priedas);

6.5. darbuotojui pateikus prašymą atleisti jį iš darbo, raštu supažindina jį su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimais pasibaigus tarnybai;

6.6. remdamasis privačių interesų deklaracijų duomenimis, asmens prašymu ir (ar) kita informacija, parengia išankstines rekomendacijas, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo Tarybos darbuotojai, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys privalo nusišalinti.


III SKYRIUS

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMAS

7. Asmenys, pretenduojantys eiti pareigas ar dirbti Taryboje, privačių interesų deklaracijas privalo užpildyti ir pateikti iki jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Atsakingas asmuo, gavęs informaciją apie asmenį laimėjusį konkursą į Tarybą primena raštu (el. paštu) jam apie pareigą pateikti viešųjų ir privačių interesų deklaraciją. Kitų Tarybos darbuotojų, nurodytų Aprašo 1 punkte, privačių interesų deklaracijos turi būti užpildomos ir pateikiamos per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į valstybinę tarnybą Taryboje dienos.

8. Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys privačių interesų deklaracijas pateikia (jei jos dar nebuvo pateiktos) iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūros pradžios. Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys, nepateikę privačių interesų deklaracijos, neturi dalyvauti viešajame pirkime ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų.

9. Privačių interesų deklaracijos pildomos ir teikiamos Tarybos pirmininkui elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą. Tarybos valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų, einančių Tarybos struktūrinių padalinių vadovų ar jų pavaduotojų pareigas, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių asmenų deklaracija per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą pateikiama VTEK.

10. Privačių interesų deklaracijoje privalo būti nurodomi šie deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) duomenys:

10.1. vardas, pavardė, asmens kodas, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numeris, darbovietė (darbovietės) ir pareigos;

10.2. juridinis asmuo, kurio dalyvis jis ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris) yra;

10.3. individuali veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;

10.4. narystė ir pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose;

10.5. per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių gautos dovanos (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu dovanų vertė didesnė negu 150 EUR;

10.6. informacija apie per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus ir kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė negu 3 000 EUR;

10.7. artimi asmenys ar kiti žinomi asmenys arba duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

11. Gavę patvirtinimą iš VMI dėl tinkamo deklaracijos užpildymo ir pateikimo, Aprašo 7 ir 8 punktuose nurodyti asmenys apie deklaracijos pateikimą, jos duomenų patikslinimą ar papildymą per 3 darbo dienas elektroniniu paštu praneša Atsakingam asmeniui. Atsakingas asmuo apie viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių asmenų deklaracijų pateikimą, jų duomenų patikslinimą ar papildymą praneša Tarybos Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo skyriaus darbuotojams, atsakingiems už viešųjų pirkimų organizavimą.

12. Jeigu pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys apie deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) privačius interesus pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

13. Jeigu paaiškėja naujos aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po šių aplinkybių paaiškėjimo.

14. Deklaracijos formą, pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykles nustato VTEK.

IV SKYRIUS

DARBUOTOJŲ, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROSE DALYVAUJANČIŲ ASMENŲ PRIEVOLĖ VENGTI INTERESŲ KONFLIKTO IR NUSIŠALINTI

15. Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys privalo nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip galint paveikti sprendimus, kurie sukelia ar gali sukelti interesų konfliktą. Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių asmenų nušalinimo ir nusišalinimo nuo sprendimų priėmimo procedūras nustato VTEK, suderinęs su Viešųjų pirkimų tarnyba.

16. Darbuotojas privalo nusišalinti nuo visų interesų konfliktą sukeliančių klausimų ir sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo etapų, kad ir kaip jie būtų įvardijami (patikrinimas, pasitarimas, darbas darbo grupėse, neformali konsultacija, klausimo pristatymas ar pan.), o ypač šiais atvejais:

16.1. kai sprendimai susiję su asmenimis, iš kurių Tarybos darbuotojas (ar jam artimi asmenys) gauna bet kokios naudos sau ar kitiems asmenims arba su kuriais jį sieja sutartiniai ar kiti įsipareigojimai;

16.2. kai sprendimai susiję su pareigų, atlyginimo, priedų, priemokų, piniginių išmokų ar pašalpų, atostogų sau skyrimu, taip pat vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir pan., jei tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

16.3. kai sprendimai priimami dėl artimiesiems asmenims skiriamų pašalpų, piniginių išmokų, dėl jų įdarbinimo Taryboje, dėl personalo valdymo funkcijų atlikimo jų atžvilgiu (įsakymų dėl papildomo darbo, atostogų skyrimo, pavadavimo, siuntimo į komandiruotes ir kvalifikacijos tobulinimo kursus,  dėl apdovanojimo ir skatinimo, dėl tarnybinės (drausminės) nuobaudos skyrimo ir panaikinimo procedūros ir pan.);

16.4. kai sprendimai priimami dėl organizacijų ar įmonių, kuriose darbuotojas (ar jam artimi asmenys) turi daugiau kaip 10 procentų įstatinio kapitalo arba akcijų, arba yra susijęs naryste, einamomis pareigomis ar kitais ryšiais.

17. Tiesioginis vadovas, nustatęs, kad yra duomenų dėl aplinkybių, nurodytų Aprašo 16 punkte, imasi veiksmų toms aplinkybėms pašalinti (perduoti kitam darbuotojui medžiagą, bylą, skundą, prašymą ir pan.) ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tokių faktų paaiškėjimo dienos.

18. Darbuotojas turi tinkamai atlikti pareigą nusišalinti šia tvarka:

18.1. nedelsdamas (ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas) deklaruoti interesų konfliktą keliančias aplinkybes, užpildydamas privačių interesų deklaraciją;

18.2. prieš pradėdamas interesų konfliktą sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu apie interesų konfliktą raštu (tarnybiniu pranešimu) pranešti tiesioginiam vadovui, o žodžiu – kitiems sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito klausimo sprendimo procedūroje dalyvaujantiems asmenims;

18.3. jeigu interesų konfliktas iškilo dalyvaujant darbo grupės, komiteto ir pan. veikloje, apie tai raštu pranešti darbo grupės, komiteto ar pan. pirmininkui (taip pat apie tai informuoti tiesioginį vadovą), o jeigu asmuo buvo paskirtas darbo grupės, komiteto ar pan. pirmininku, raštu informuoti Tarybos pirmininką. Darbo grupės, komiteto ir pan. pirmininkas užtikrina, kad nusišalinimo faktas, esant kolegialiam (komiteto, darbo grupėse ir pan.) svarstymui, būtų tinkamai užfiksuotas atitinkamame dokumente (pavyzdžiui, posėdžio protokole būtų nurodoma, kas ir dėl kokios priežasties nusišalino);

18.4. nedalyvauti interesų konfliktą sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose (palikti posėdžių salę, kabinetą ar kitą patalpą ir pan.).

19. Darbuotojo rašytinį tarnybinį pranešimą apie nusišalinimą gavęs tiesioginis vadovas arba komiteto, darbo grupės ar pan. pirmininkas apie asmens nusišalinimą informuoja Tarybos pirmininką, kuris priima rašytinį sprendimą dėl asmens nušalinimo priėmimo. Sprendimas įforminamas rezoliucija tarnybiniame pranešime.

20. Tarybos pirmininkas, vadovaudamasis VTEK patvirtintais kriterijais, gali priimti motyvuotą rašytinį sprendimą nepriimti asmens pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti jį dalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą. Sprendimas įforminamas Tarybos pirmininko įsakymu ir paskelbiamas viešai Tarybos interneto svetainėje. Nusišalinimo nepriėmimas galimas tik išskirtiniais atvejais, dažniausiai susijusiais su nusišalinimą pareiškusio asmens išskirtine kvalifikacija, kvorumo nebuvimu arba pagrindo nusišalinti mažareikšmiškumu. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo elektroninėmis priemonėmis per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiami VTEK jos nustatyta tvarka.

21. Jei darbuotojas pats nenusišalina, Tarybos pirmininkas savo iniciatyva arba struktūrinio padalinio vadovui informavus gali jį nušalinti nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio darbuotojo dalyvavimas sukels interesų konfliktą.

22. Darbuotojo rašytinis tarnybinis pranešimas apie nusišalinimą ir Tarybos pirmininko rašytinis sprendimas dėl nušalinimo nepriėmimo saugomi Tarybos nustatyta dokumentų saugojimo tvarka.

V SKYRIUS

DOVANŲ AR PASLAUGŲ PRIĖMIMO IR TEIKIMO APRIBOJIMAI

23. Darbuotojas negali priimti dovanų ar paslaugų arba jas teikti, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktų. Šis apribojimas netaikomas dovanoms ar paslaugoms pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtoms dovanoms (valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai), kurių vertė neviršija 30 EUR.

24. Jei šio aprašo 23 punkte nurodytos dovanos vertė viršija 30 EUR, ši dovana laikoma Tarybos nuosavybe. Tokia dovana įvertinama ir saugoma teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Darbuotojai negali priimti dovanų, kai jos teikiamos atsidėkojant už suteiktas paslaugas, kurios yra tiesioginės darbuotojo funkcijos.

26. Prieš apsispręsdamas priimti dovaną ar ne, darbuotojas turi įvertinti:

26.1. dovanos įteikimo aplinkybes: priežastis, vietą, laiką, būdą, dovanos formą;

26.2. dovanos vertę;

26.3. dovanojimų dažnumą ir jų periodiškumą;

26.4. dovaną teikiančio asmens ketinimus (mandagumas, pagarba, tikimybė dėl palankaus sprendimo priėmimo dovaną teikiančio asmens atžvilgiu ir pan.);

26.5. ar priėmęs dovaną galės jaustis laisvas nuo bet kokių įsipareigojimų dovanotojui, ir tai nesukels jokio psichologinio diskomforto (rūpesčių) įvertinus aplinkybę, jog dovanos gavimo (įteikimo) faktas ir jos šaltinis taps viešai visiems (kolegoms, interesantams, žiniasklaidai, plačiajai visuomenei) žinomas.

27. Darbuotojui, susidūrusiam su jam interesų konfliktą galinčių sukelti dovanojimo klausimu, priklausomai nuo aplinkybių rekomenduotina:

27.1. dovanos nepriimti, o dovanotojui mandagiai paaiškinti motyvus (tai draudžia įstatymas, elgesio (etikos) kodeksai ar taisykles, vidaus tvarkos taisykles, vadovas, VTEK ar pan.);

27.2. nedelsiant gražinti dovaną atgal (paštu, per kurjerius, tiesiogiai) jį įteikusiam asmeniui;

27.3. jei dovanos grąžinti neįmanoma, sumokėti (pervesti į sąskaitą dovanotojui rinkos kainą pinigais);

27.4. dovaną padėti (pastatyti) tokioje įstaigos vietoje ir tai padaryti tokiu nuasmenintu būdu, kad ja galėtų realiai laisvai pasinaudoti (vartoti) ne tik visi įstaigos darbuotojai, bet ir į ją besikreipiantys asmenys;

27.5. visais atvejais apie dovanojimo faktą nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui ir atsakingam asmeniui.

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI DIRBANT TARYBOJE

28. Darbuotojai privalo pranešti tiesioginiam vadovui apie visus pasiūlymus pereiti dirbti į kitą darbą, jeigu tokie pasiūlymai gali šiam asmeniui sukelti interesų konfliktą.

29. Darbuotojai privalo nedelsdami raštu informuoti tiesioginį vadovą apie tai, kad jis priėmė siūlymą pereiti į kitą darbą. Tiesioginis vadovas, nustatęs, kad šis asmuo atlieka tarnybines užduotis, susijusias su būsimuoju darbdaviu, turi nedelsdamas imtis priemonių, kad būtų pašalinta interesų konflikto grėsmė.

30. Darbuotojai negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jie veikia kaip įstatyminiai atstovai. Šio apribojimo išimtis konkrečiu atveju asmeniui pateikus prašymą leisti atstovauti, nustato Tarybos pirmininkas priimdamas sprendimą, kuris įforminamas rezoliucija ant asmens prašymo arba Tarybos pirmininko įsakymu, ir paskelbdamas jį viešai Tarybos interneto svetainėje.

31. Darbuotojams draudžiama turėti tarnybinių santykių su anksčiau valstybinėje tarnyboje dirbusiu asmeniu, kuriam taikomi Aprašo 35.2 papunktyje nustatyti apribojimai. Apie tokius tarnybinius santykius darbuotojai privalo nedelsdami informuoti tiesioginį vadovą.

32. Darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, skiriami į aukštesnes pareigas.

33. Darbuotojai, kurie asmeniškai ar per kitus tarpininkus priėmė leidžiamo dydžio dovaną iš fizinio ar juridinio asmens ir dėl to gali kilti viešųjų ar privačių interesų konfliktas, vienerius metus negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus ar atlikti kitų tarnybinių pareigų dėl šio asmens.

34. Darbuotojai privalo nesinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai.

VII SKYRIUS

REIKALAVIMAI PASIBAIGUS TARNYBAI TARYBOJE

35. Darbuotojai, nustoję eiti pareigas Taryboje, vienerius metus neturi teisės:

35.1. dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą;

35.2. atstovauti asmenims Taryboje;

35.3. atstovauti asmenims kitose valstybės ar savivaldybių institucijose tais klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms funkcijoms.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Tarybos darbuotojai, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys atsako už savo privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų teisingumą, tiesioginio vadovo ir kitų Apraše nurodytų asmenų informavimą apie interesų konfliktą sukeliančias aplinkybes bei nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.

37. Tarybos darbuotojai, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys, pažeidę šio Aprašo ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus ir dėl šios priežasties atleisti iš pareigų, trejus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti priimami į valstybinę tarnybą.

                                                                                                                          _____________________