Įeiti
Publikuota: 2016.07.01. Atnaujinta: 2019.06.28

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2016–2019 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA


Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. veiklą pradeda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (veiklą vykdys vietoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos), informacija bus atnaujinta artimiausiu metu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                          Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
                                                                                                                                                                                                           pirmininko 2016-03-15 įsakymu Nr. O1-18  
                                                                                                                                                                                                                   

 

                     VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 20162019 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2016–2019 metų kovos su korupcija programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo" ir kitais teisės aktais.
2. Programoje numatomos korupcijos prielaidų ir sąlygų mažinimo bei šalinimo, atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus įgyvendinimo gairės, kurios taikomos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau –  Komisija) veikloje. Programoje išskiriamos prioritetinės kovos su korupcija sritys, kuriose yra didžiausia tikimybė pasireikšti korupcijai, daugiausia prielaidų ir sąlygų piktnaudžiauti tarnybine padėtimi.
3. Programa apima svarbiausias korupcijos prevencijos Komisijos veikloje nuostatas. Programa orientuota į korupcijos rizikos veiksnių (t. y. priežasčių, sąlygų, įvykių ir aplinkybių, dėl kurių gali būti padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas) mažinimą ir šalinimą, taip pat korupcijos rizikos veiksnių valdymą. Programa siekiama užtikrinti Komisijos kovos su korupcija programos, patvirtintos Komisijos pirmininko 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. O1-102, tęstinumą bei ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Komisijos veikloje 2016–2019 metais.
4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas). Priemonių plane numatytos priemonės yra orientuotos į su korupcija susijusių problemų sprendimą, skirtos korupcijos sąlygoms ir rizikoms mažinti ir šalinti, taip pat korupcijos rizikos valdymo priemonės. Atsižvelgiant į nustatytas su korupcija susijusias problemas ir korupcijos rizikos veiksnius, numatomos priemonės, kuriomis didinamas viešumas ir atvirumas teikiant viešąsias ir administracines paslaugas ir priimant sprendimus; veiklos procedūrų skaidrumas ir aiškumas; užtikrinamas darbuotojų patikimumas, lojalumas ir sąžiningumas; gerinama valdymo kokybė; siekiama sumažinti naštą verslui; padidinamas pajamų ir išlaidų viešumas; turto tvarkymo skaidrumas; įdiegiamos kitos korupcijos prevencijos priemonės, atsižvelgiant į nustatytus korupcijos rizikos veiksnius.
5. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. KOMISIJOS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

Remiantis Komisijos pirmininko 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. O1-71, sudarytos Komisijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo komisijos (toliau –  Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo komisija) kasmet atliekama analize ir rengiama Išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo, Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo komisija suskirstė Komisijos veiklos sritis pagal vykdomų funkcijų rūšis ir išskyrė šias Komisijos vykdomų funkcijų grupes:
1) valstybės reguliuojamų kainų nustatymas;
2) energetikos įmonių veiklos kontrolė;
3) energetikos įmonių licencijavimas;
4) energetikos įmonių veiklos priežiūra;
5) skundų ir ginčų dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo nagrinėjimas.
Nustatyta, jog Komisijos veikla atitinka 3 iš 7 korupcijos pasireiškimo tikimybių kriterijus, pagal kuriuos Komisijos veikloje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė:
1) pagrindinės Komisijos funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
2) Komisijos veikla yra susijusi su leidimų išdavimu;
3) Komisija daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
Siekiant valdyti korupcijos rizikos veiksnius ir iki minimumo sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę atitinkamose Komisijos veiklos srityse bei siekiant užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Komisijos darbuotojų veiklą, Komisijoje įgyvendinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kovos su korupcija programa, patvirtinta Komisijos pirmininko 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. O1-102. Programoje buvo numatytos korupcijos prielaidų ir sąlygų mažinimo bei šalinimo, atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus įgyvendinimo gairės. Programoje buvo numatytos Komisijos veiklos sritys, kuriose yra didžiausia rizika pasireikšti korupcijai bei nustatomos ilgalaikės priemonės gyvendinant korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimą ir prevenciją, taip pat minėtos programos priede įvardinami asmenys atsakingi už numatytų priemonių įgyvendinimą, išskiriamos prioritetinės kovos su korupcija sritys, kuriose yra didžiausia tikimybė pasireikšti korupcijai, daugiausia prielaidų ir sąlygų piktnaudžiauti tarnybine padėtimi. Komisija kasmet iki liepos 1 d. vykdė minėtos programos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą, o parengtą ataskaitą bei pasiūlymus dėl jos tobulinimo teikė Komisijos pirmininkui ir skelbė viešai Komisijos interneto tinklalapyje.
Remiantis Komisijos Teisės skyriaus 2015 m. liepos 21 d. ataskaitoje Nr. R5-275 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo" formuluojamomis išvadomis, anksčiau galiojusios programos priemonių planas buvo vykdomas iš esmės laikantis programos nuostatų, principų bei strateginių tikslų, o minėtos programos, galiojusios 2013 m. – 2015 m., priemonių įgyvendinimas sudarė sąlygas realizuoti minėtos programos tikslą – mažinti ir šalinti korupcijos atsiradimo ir (ar) pasireiškimo prielaidas ir sąlygas Komisijos veiklos srityse, kuriose nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė:
a) Dėl bendradarbiavimo su Specialiųjų tyrimų tarnyba, kitomis korupcijos prevenciją vykdančiomis įstaigomis korupcijos prevencijos srityje: 2013 m. sausio 21 d. buvo gautas Specialiųjų tyrimų tarnybos raštas Nr. 4-01-475, kurio Komisija buvo informuota, jog Specialiųjų tyrimų tarnyba priėmė sprendimą 2013 m. II pusmetyje atlikti korupcijos rizikos analizę elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo kainų viršutinių ribų nustatymo teisinio reglamentavimo ir šių kainų nustatymo bei elektros energijos perdavimo skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklos licencijavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros srityse. Specialiųjų tyrimų tarnyba 2014 m. liepos 14 d. pateikė išvadą Nr. 4-01-3992 dėl korupcijos rizikos analizės Komisijos veiklos srityse (toliau – Išvada) ir suformulavo teisėkūros pasiūlymus, užtikrinančius korupcijos prevenciją. Įvertinusi Specialiųjų tyrimų tarnybos Išvadoje nurodytas pastabas bei pasiūlymus, Komisija: (i) 2014 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. O3-855 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitė Taisykles; (ii) 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo" patvirtino Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką; (iii) 2015 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. O3-216 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" pakeitė Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", ir išdėstė jį nauja redakcija.
b) Dėl elektroniniu būdu teikiamų paslaugų skaičiaus Komisijoje didinimo: Komisija kartu su VšĮ „Versli Lietuva" bei Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos 2014 m. pabaigoje baigė iš ES lėšų finansuojamo projekto „Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų išduodamais leidimais, perkėlimas į elektroninę terpę" įgyvendinimą. Šio projekto tikslas − veiksmingai panaudojant informacines ir ryšių technologijas, sukurti patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektronines administracines paslaugas dėl verslo, teikiamas valstybės ir savivaldybės institucijų. Viena iš projekto sudedamųjų dalių − valstybės institucijų administracinių paslaugų prašymų formų perkėlimas į elektroninę erdvę. Kiekvienai administracinei paslaugai buvo parengta atskira elektroninio prašymo forma, atsižvelgiant į konkrečios licencijos išdavimo, pakeitimo, patikslinimo, galiojimo panaikinimo ar sustabdymo, sustabdymo panaikinimo bei licencijos dublikato išdavimo procedūrai teisės aktų nustatytus reikalavimus. Patvirtintos elektroninės prašymų formos buvo priimtos naudoti pagal Komisijos ir  VšĮ „Versli Lietuva" 2014 m. lapkričio 7 d. pasirašytą projekto priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktą. Šiuo metu elektroninės prašymų formos yra patalpintos internetiniame portale „Elektroniniai valdžios vartai" (www.epaslaugos.lt). Nuo šiol Komisijos reguliuojami ūkio subjektai turi platesnes galimybes įgyvendinti teisės aktuose nustatytas teises naudodamiesi elektroninėmis priemonėmis ir išvengti papildomų finansinių bei laiko sąnaudų, o tai savo ruožtu leidžia užtikrinti operatyvų ir skaidrų licencijavimo procedūros vykdymą.
c) Dėl korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymo Komisijoje ir tinkamo viešųjų ir privačių interesų deklaravimo proceso užtikrinimo: Komisijos Teisės skyrius, siekdamas užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą Komisijoje, parengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuris buvo suderintas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2013 m. spalio 15 d. protokoliniu sprendimu Nr. IN-227-(l.3) bei patvirtintas Komisijos pirmininko 2013 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 01-87.
d) Dėl Komisijos interneto svetainėje pateikiamos informacijos aiškumo ir pasiekiamumo: 2014 m. vasario 10 d. Komisija pristatė naują Komisijos interneto svetainę, kurioje buvo įdiegta nauja bei funkcionali informacijos paieškos sistema. Informacija atnaujinama operatyviai, tai yra nedelsiant po aplinkybių, sąlygojančių informacijos keitimo būtinybę, atsiradimo, koordinuotai, tai yra bendradarbiaujant su kitais struktūriniais padaliniais bei nuolat kontroliuojant Veiklos valdymo skyriui, teikiančiam periodinius pranešimus apie įpareigojimą atnaujinti interneto svetainės informaciją. Pastebėtina, jog nebuvo nustatyta pažeidimų, susijusių su interneto svetainėje skelbiamos informacijos pateikimu.
e) Dėl operatyvaus asmenų skundų dėl Komisijos darbuotojų galimo piktnaudžiavimo tyrimo ir sprendimų priėmimo. Atkreiptinas dėmesys, jog tokio pobūdžio skundų Komisija negavo.
f) Dėl Komisijos priimamų sprendimų viešinimo: pažeidimų, susijusių su netinkamu Komisijos priimtų sprendimų viešinimu, nenustatyta.
g) Dėl Komisijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos tobulinimo ir jų organizavimo priežiūros: Komisija atliko naujos dokumentų valdymo sistemos sukūrimo, įdiegimo ir palaikymo paslaugų pirkimo procedūrą, kuria siekiama dar labiau automatizuoti dokumentų valdymą, įskaitant ir viešųjų pirkimų planavimą bei kontrolę. Naujoji sistema užtikrina galimybę struktūriniams padaliniams pateikti planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus (su galimybe koreguoti) ir konsoliduotą plano suvestinę; iš susijusių registrų duomenų sistemoje suformuoti metines viešųjų ataskaitas, su viešųjų pirkimų vykdymu susijusius veiksmus atlikti elektroninėje erdvėje.
h) Dėl administracinių paslaugų ir kitų Komisijos atliekamų funkcijų vykdymo procedūrų supaprastinimo: Parengta bei Komisijos interneto svetainėje paskelbta nauja Administracinių paslaugų teikimo aprašymo redakcija, patvirtina Komisijos pirmininko 2015 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. O1-53. Aprašymas suteikia galimybę tiek ūkio subjektams, tiek kitiems suinteresuotiems asmenims operatyviai ir centralizuotai susipažinti su Komisijos teikiamų administracinių paslaugų vykdymo reikalavimais bei principais. Be to, Komisijos Teisės skyrius nuolat atnaujina Verslo vartų  pranešimo dėžutėje patalpintą informaciją apie reikalavimus licencijų ir leidimų išdavimo, pakeitimo, patikslinimo, galiojimo panaikinimo ir kitiems susijusiems veiksmams atlikti. Pažymėtina, jog 2015 m. kovo 20 d. Komisijai išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad Komisijoje yra įdiegta Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 kokybės standarto reikalavimus. Tai užtikrina skaidresnį administracinių paslaugų teikimą.
i) Dėl visuomenės požiūrio į korupcijos pasireiškimo Komisijos veikloje sąlygų ir prielaidų tikimybės dydžio vertinimo bei visuomenės pasitikėjimo Komisija ir jos priimamais sprendimais: Atliktų apklausų metu, be kita ko, buvo nustatinėjama visuomenės nuomonė korupcijos pasireiškimo Komisijos veikloje masto ir įtakos institucijos veiklai aspektu. Iki 2014 m. liepos 1 d. metu 67 proc. apklausoje dalyvavusių interesantų nurodė, kad, jų nuomone, asmeninės pažintys, neoficialus atlygis, paskatinimas neturėtų įtakos Komisijos priimamiems sprendimams. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ankstesnės apklausos metu (atliktos 2013 m. I pusmetyje) taip pat manančių apklaustųjų dalis buvo mažesnė ir sudarė 64 proc. Anksčiau atliktų apklausų metu gauti duomenys rodė, kad visuomenės nuomonė dėl Komisijos veiklos antikorupcinio pobūdžio keičiasi teigiama linkme, o Komisijos priimamų sprendimų teisingumu ir teisėtumu pasitiki vis daugiau apklaustųjų.
Šios ataskaitos skilties ,,Teisės skyriaus atliktos analizės vertinimas ir išvados„ 3 punktu siūloma iki 2015 m. gruodžio 15 d. įvertinti Lietuvos Respublikos nacionalinėje kovos su korupcija 2015–2025 metų programoje bei Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstituciniame veiklos plane numatytas kovos su korupcija kryptis ir priemones bei prireikus atnaujinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kovos su korupcija programos nuostatas. Atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, manytina, jog būtina užtikrinti anksčiau galiojusios Komisijos kovos su korupcija programos, patvirtintos Komisijos pirmininko 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. O1-102, tęstinumą.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

6. Programos strateginis tikslas – mažinti ir šalinti korupcijos atsiradimo ir (ar) pasireiškimo prielaidas ir sąlygas, padidinti skaidrumą ir atvirumą Komisijos veiklos srityse, kuriose nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė.
7. Pagal Komisijos veiklos sritis išskiriami šie specialieji programos tikslai ir uždaviniai:
7.1. tikslas – siekti didesnio valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio atsparumo korupcijai:
7.1.1. uždavinys: gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, stiprinti valstybės tarnybos atsparumą korupcijai;
7.2. tikslas – užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą:
7.2.1. uždavinys: didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą;
7.3. tikslas - mažinti veiklos priežiūros ir administracinę naštą ūkio subjektams:
7.3.1. uždavinys: didinti energetikos įmonių veiklos priežiūros skaidrumą ir operatyvumą bei mažinti energetikos įmonėms tenkančią administracinę naštą;
7.4. tikslas: užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų įsigijimą vykdant viešuosius pirkimus:
7.4.1. uždavinys: didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo viešumą, skaidrumą ir kontrolę;
7.5. tikslas: didinti nepakantumą korupcijai ir skatinti įsitraukimą į antikorupcinę veiklą:
7.5.1. uždavinys – dalyvauti antikorupcinio švietimo programų įgyvendinime.

IV. SIEKIAMI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

8. Įgyvendinus Programos priemones, siekiama tokių rezultatų:
8.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
8.2. padidinti nepakantumą korupcijai;
8.3. padidinti visuomenės pasitikėjimą Komisijos veikla.
9. Kiekvienas konkretus Programos uždavinys ir priemonė vertinami pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

10. Programa įgyvendinama pagal Priemonių planą, kuriame numatyti Programos įgyvendinimo veiksmai ir priemonės, jų įvykdymo terminai bei vykdytojai. Priemonių planas yra neatskiriama Programos dalis.
11. Programos įgyvendinimą ir jos Priemonių plano vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas Komisijos narys.
12. Programa bei Priemonių planas peržiūrimi, keičiami ir (ar) papildomi Komisijos pirmininko ar jo įgalioto Komisijos nario sprendimu. Komisijos parengti Programos pakeitimo projektai, patvirtinta Programa, jos vykdymo ataskaita skelbiami viešai.
13. Už Programos ir jos Priemonių plano nuostatų įgyvendinimą atsakingi Komisijos struktūriniai padaliniai pagal jų kompetencijai Priemonių plane priskirtas antikorupcines priemones. Programos ir Priemonių plano įgyvendinimą organizuoja Komisijos Administracijos direktorius.
14. Komisijos Teisės skyrius vykdo Priemonių plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą. Skyrius periodiškai, kartą per metus, tai yra iki einamųjų metų vasario 1 d., pateikia Priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo ataskaitą bei pasiūlymus Komisijos pirmininkui ar jo įgaliotam Komisijos nariui bei Specialiųjų tyrimų tarnybai.

VI. PROGRAMOS ATNAUJINIMAS

15. Suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, Priemonių plano atnaujinimo gali teikti Komisijai per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį, net jei jie nedalyvauja vykdant Priemonių plane numatytas priemones.
16. Komisijos Teisės skyrius, atsižvelgęs į gautus pasiūlymus dėl Programos įgyvendinimo prioritetų, naujų uždavinių nustatymą ar esamų uždavinių aktualumą, vykdant Programą, ir Priemonių planą, prireikus parengia Programos ir (ar) Priemonių plano pakeitimo projektą. Parengtas projektas pateikiamas tvirtinti Komisijos pirmininkui.


Priedas:

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 20162019 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 
I. Tikslas – siekti didesnio valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio atsparumo korupcijai.

Tikslo rezultato kriterijai:
1. Visuomenė teisės aktų nustatyta tvarka informuojama apie Komisijos gautas pajamas ir patirtas išlaidas, tarnybines komandiruotes bei tarnybinio automobilio naudojimą;
2. Išvengta bet kokių viešųjų ir privačių interesų konfliktų atvejų;
3. Komisijos interneto svetainėje paskelbti visi Komisijos priimti nekonfidencialūs sprendimai.

Uždavinys. Didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, stiprinti valstybės tarnybos atsparumą korupcijai.
Eil. Nr.ProblemaPriemonėVykdytojas (-ai)Įvykdymo terminasLaukiamo rezultato vertinimo kriterijai
​1.​-

​Viešinti informaciją apie Komisijos pajamas, išlaidas elektroninėje erdvėje

​Administracijos direktorius / Finansų skyrius​Teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos finansų ministerijai parengus reikiamus

teisės aktus, nustatančius el. priemonėmis visuomenei skelbtinus duomenis ir informaciją apie valstybės ir savivaldybių įstaigų pajamas, pajamų šaltinius, išlaidas ir lėšų gavėjus)

​Pajamų ir išlaidų viešinimas teisės aktų nustatyta tvarka

​2.​-

​Užtikrinti asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaracijų tvarkymą, duomenų teisėtumo kontrolę ir atsakomybės taikymą

​​Administracijos direktorius / Veiklos valdymo skyrius

2016-2019 m.

​Nenustatyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos pirmininko 2013-10-23 įsakymu Nr. O1-87, pažeidimų

​3.​-

​Viešinti informaciją apie Komisijos darbuotojų tarnybines komandiruotes, nurodant komandiruotės tikslą, išlaidas bei rezultatą

Veiklos valdymo skyrius / Finansų skyrius

​Teisės aktų nustatyta tvarka (Valstybės tarnybos departamentui parengus Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) plėtrai ir informacijai apie tarnybines komandiruotes viešinti reikalingus teisės aktus)

​Informacijos apie tarnybines komandiruotes   viešinimas teisės aktų nustatyta tvarka.  Pagrįstų nusiskundimų per metus 0 proc.

​4.​-

​Viešinti informaciją apie tarnybinių automobilių naudojimą Komisijoje

​Veiklos valdymo skyrius / Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius

​Teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai parengus informacijai apie tarnybinių automobilių naudojimą valstybės ir savivaldybių įstaigose viešai skelbti reikalingus teisės aktus)

​Informacijos apie tarnybinių automobilių naudojimą  viešinimas teisės aktų nustatyta tvarka. Pagrįstų nusiskundimų per metus 0 proc.

​5.​-

​Komisijos priimamų sprendimų viešinimas

Veiklos valdymo  skyrius2016-2019 m.

​Pagrįstų nusiskundimų dėl Komisijos priimamų sprendimų viešinimo per metus 0 proc.

II. Tikslas – užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą
Tikslo rezultato kriterijai:

1. Nenustatyta pagrįstų pranešimų/skundų dėl Komisijos darbuotojų galimo piktnaudžiavimo ir (ar) netinkamo funkcijų atlikimo;
2. Apklausų metu nustatyta visuomenės nuomonė ir pasitikėjimas dėl korupcijos pasireiškimo Komisijos veikloje masto siektų ne mažiau kaip 70 proc.

Uždavinys. Didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą.
​6.​-

​Operatyvus asmenų skundų/pranešimų dėl Komisijos darbuotojų ir (ar) valstybės tarnautojų galimo piktnaudžiavimo tyrimas ir sprendimų priėmimas

​Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas Komisijos narys, Teisės skyrius2016-2019 m.

​Inicijuoti ir vykdyti skundų/pranešimų tyrimą ir atitinkamų priemonių taikymą, numatytą Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977, ar Viešojo administravimo įstatyme. Nustačius teisės aktų, pažeidimų, pranešti kompetentingoms institucijoms

​7.​-

​Anoniminių apklausų ir anketų būdu įvertinti visuomenės požiūrį į korupcijos pasireiškimo Komisijos veikloje sąlygų ir prielaidų tikimybės dydį bei įvertinti visuomenės pasitikėjimą Komisija ir jos priimamais sprendimais

Bendrasis informacijos centrasKartą per metus, iki gruodžio 31 d.

​Visuomenės nuomonės apie korupcijos lygį Komisijos veikloje nustatymas ir pasitikėjimo institucijos veikla masto įvertinimas, suorganizuojant 1 apklausą per metus

III. Tikslas – mažinti veiklos priežiūros ir administracinę naštą ūkio subjektams

Tikslo rezultato kriterijai:
1. Didinti administracinių paslaugų elektroniniu būdu teikimą (ne mažiau 10 proc.).
2. Asmenų, pagal apklausos duomenis, teigiančių, kad juos tenkino Komisijos teikiamų administracinių paslaugų kokybė, siektų ne mažiau 80 proc.

Uždavinys. Didinti energetikos įmonių veiklos priežiūros skaidrumą ir operatyvumą bei mažinti energetikos įmonėms tenkančią administracinę naštą.
​8.​-

​Didinti elektroniniu būdu teikiamų (Valdžios vartai, DSAIS ir kt.) paslaugų skaičių Komisijoje

​Komisijos struktūriniai padaliniai

2016-2019 m.

​Skaidrus ir supaprastintas paslaugų teikimo ir administravimo procesas

​9.​-

​Peržiūrėti ir išanalizuoti galimybes supaprastinti administracinių paslaugų ir kitų Komisijos atliekamų funkcijų vykdymo procedūras

​Komisijos struktūrinių padalinių vadovai, Administracijos direktorius

Kartą per metus, iki gegužės 31 d.

​Prireikus, parengti pasiūlymai dėl jų tobulinimo

​10.​-

​Peržiūrėti Komisijos interneto svetainę ir užtikrinti, kad joje pateikiama informacija būtų aiški ir lengvai pasiekiama

​Veiklos valdymo  skyrius, kiti Komisijos struktūriniai padaliniai

2016-2019 m.

​Komisijos interneto svetainės turinio atitiktis 100 proc. teisės aktų reikalavimams

IV. Tikslas – užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų įsigijimą vykdant viešuosius pirkimus

Tikslo rezultato kriterijai:
1. Pakoreguotos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos nuostatos, siekiant išvengti piktnaudžiavimo atvejų.
2. Nenustatyta jokių interesų konfliktų pažeidimų, vykdant viešųjų pirkimų organizavimo procedūras.

Uždavinys. Didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo viešumą, skaidrumą ir kontrolę.
​11.​-

​Peržiūrėti, analizuoti ir nuolat tobulinti Komisijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarką ir jų organizavimo priežiūrą

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, Teisės skyrius2016-2019 m.

​Pateikti siūlymai Komisijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos ir jų organizavimo priežiūros tobulinimui

​12.​-

​Informacijos viešinimas apie Komisijos vykdomus viešuosius pirkimus

​Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, Veiklos valdymo skyrius

2016-2019 m.

​Teisės aktų nustatyta tvarka viešai skelbti informaciją apie Komisijos vykdomus viešuosius pirkimus

​13.​-

​Siekiant užkirsti kelią pirkimuose kylantiems interesų konfliktams, prižiūrėti, kad perkančiosios organizacijos ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojai, Komisijos nariai, ekspertai, stebėtojai dalyvaujantys pirkimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, pirkimo procedūrose dalyvautų ar susijusius sprendimus priimtų tik prieš tai susipažinę su Viešojo pirkimo įstatyme nustatyta intereso konflikto sąvoka ir tik pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją.

​Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius

2016-2019 m.

​Tinkamas konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų užpildymo ir pateikimo procedūros įgyvendinimas pagal teisės aktų reikalavimus

V. Tikslas - didinti nepakantumą korupcijai ir skatinti asmenų/darbuotojų įsitraukimą į antikorupcinę veiklą
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Korupcijos prevencijos renginių skaičius (ne mažiau vienas renginys per metus).
Uždavinys. Dalyvauti antikorupcinio švietimo programų įgyvendinime
​14.​-

​Bendradarbiaujant su Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija vykdyti antikorupcinį švietimą Komisijos darbuotojams stiprinant jų žinias profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityse

Veiklos valdymo skyrius, Bendrasis informacijos centras

2016-2019 m.

​Komisijos valstybės  tarnautojai ir darbuotojai bus supažindinti su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis. Dalyvavusių asmenų skaičius per metus 30 proc.


Kovos su korupcija 2016–2017 metų programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo ataskaita

Kovos su korupcija 2015–2016 metų programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo ataskaita

Kovos su korupcija 2014–2015 metų programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo ataskaita

Kovos su korupcija 2013–2014 metų programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo ataskaita

Kovos su korupcija 2012–2013 metų programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo ataskaita