Įeiti
Publikuota: 2016.07.01. Atnaujinta: 2019.06.28

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas


Tarybos rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais. Pagal minėto įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliekamas tuo atveju, jeigu rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su:

1) valstybės ar savivaldybių turto patikėjimo teisės perleidimu, valstybės ar savivaldybių turto nuosavybės ar valdymo teisės perleidimu privatiems asmenims;
2) valstybės ar savivaldybių biudžetų pajamų ar išlaidų didinimu ar mažinimu dėl valstybės ar savivaldybių funkcijų vykdymo perdavimo valstybės ar savivaldybių įmonėms, viešosioms įstaigoms ar privatiems asmenims;
3) subsidijų, dotacijų, kompensacijų, rentų, pašalpų, premijų ir kitų išmokų mokėjimu iš valstybės ar savivaldybių biudžetų;
4) finansinės paramos teikimu, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą;
5) prekių ar paslaugų viešaisiais pirkimais ar koncesijos suteikimu;
6) pilietybės teikimu išimties tvarka;
7) konkursų eiti asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, pareigas organizavimu, reputacijos, kvalifikacijos, atestacijos ir rotacijos reikalavimų asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje, nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu;
8) asmenų ar daiktų registravimu viešuose registruose;
9) vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų technologinės apsaugos priemonių nustatymu, leidyba bei technologinės apsaugos lygiui ir grupei priskirtų vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamyba;
10) išimtų iš apyvartos ar ribotai esančių apyvartoje daiktų gamyba, laikymu ir prekyba;
11) prekių ar paslaugų, teikiamų pagal viešąsias sutartis, teikimu;
12) produktų saugos reikalavimų nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu;
13) licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos ar ūkinės komercinės veiklos, kuriai vykdyti reikalingas valstybės ar savivaldybės institucijų leidimas, subjektų kvalifikacijos ir dalykinės reputacijos reikalavimų nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu;
14) akcizais apmokestinamų prekių gamyba, saugojimu, naudojimu, įsigijimu ir prekyba;
15) teisės pažeidimų tyrimu, atsakomybės už teisės pažeidimus sąlygomis;
16) žemėtvarka, teritorijų planavimu, statyba;
17) farmacija ir medicina;
18) kitais atvejais, jeigu, teisės akto projekto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti korupcijos mastą.