Įeiti
Publikuoti: 2020-01-31. Atnaujinta: 2021-01-29

Kaip apskaičiuojamas prijungimo įmokos dydis?


Prijungimo paslaugos įmokos dydis vartotojui apskaičiuojamas pagal Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką, patvirtintą 2011 m. liepos 29 d.,  ir  aktualiais prijungimo prie tinklų įkainiais arba pagal patirtas faktines išlaidas.

Prijungimo įmokos apskaičiavimo principus ir skirtingoms vartotojų grupėms taikomus įkainius rasite Tarybos interneto svetainėje.

Prijungimo įkainiai vartotojams taikomi, atsižvelgiant į tai, kokiai vartotojų grupei vartotojas priskirtinas. Vartotojo priskyrimas tam tikrai grupei priklauso nuo įrengiamos ar didinamos leistinosios naudoti galios ir būtinybės įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektus.

Prijungimo įmokos dydis apskaičiuojamas įvertinus: 1) pageidaujamą įrengti ar padidinti leistinąją naudoti galią; 2) nutiestą ar rekonstruotą elektros tinklo ilgį (išskyrus I - os grupės vartotojus, kuriems įkainis už nutiestą 1 m elektros tinklo nėra skaičiuojamas), 3) elektros tinklų projekto parengimo išlaidas.

Konkrečią prijungimo įmoką vartotojui apskaičiuoja operatorius, teikiantis šią paslaugą. 

Tuo atveju, jei  prijungimo įmoka nustatoma vadovaujantis Tarybos nustatytais prijungimo įkainiais: pažeidžiami vartotojai moka 20 proc., kiti vartotojai - 50 proc. (išskyrus vartotojus, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinosios naudoti galios ir vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW, ir kurių elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus ir kurie pageidauja Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinę su šių skirstomųjų tinklų operatoriumi, įrengti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimo darbus).