Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Ar įsirengus statybinį įvadą reikia gauti pažymą apie elektros įrenginių techninę būklę? Kokius dokumentus pateikti?


​Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 43 punktas nustato, kad asmenų, pageidaujančių prijungti prie tinklų savo elektros įrenginius statybos laikotarpiui, elektros įrenginiai prijungiami pagal teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas tik pateikus statybą leidžiantį dokumentą, kai statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas pagal vartotojo objekto statybą reglamentuojančius teisės aktus, sudarius prijungimo paslaugos sutartį nuolatiniam prijungimui bei sumokėjus prijungimo įmoką.

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarką reglamentuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-231 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurio priede yra nurodytas Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikiamų dokumentų sąrašas pažymai gauti pagal energetikos objektą. Šio priedo 5 punkte nurodyti objektai – statybviečių ir renginių laikino prijungimo elektros tinklai virš 1000 V.