Įeiti

Kaip nustatyti, kokios vartotojų grupės prijungimo įkainiai turėtų būti taikomi?


Kriterijai, kuriais remiantis vartotojai skirstomi į grupes, įtvirtinti Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 5 punkte, tai yra:

§  I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia arba suminė leistina naudoti galia nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti ar įrenginių leistinai naudoti galiai padidinti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, kabelių skirstomųjų spintų) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaudamiesi Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu (toliau  –  Aprašas), rengia ir derina vartotojai. Vartotojai, kurių elektros įrenginių leistinos naudoti galios didinimas atitinka I vartotojų grupės sąlygas, priskiriami II grupės vartotojams, jei tie patys vartotojai turimą elektros įrenginių leistiną naudoti galią įgijo taikant II arba III vartotojų grupės įkainius ir pageidauja didinti praėjus mažiau kaip 3 metams nuo šios leistinos naudoti galios suteikimo (prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo), kaip tai apibrėžta Apraše);

§  II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia arba suminė leistina naudoti galia nesiekia 100 kW (išskyrus Metodikos 5.1 papunktyje nurodytus vartotojus);

§  III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia arba suminė leistina naudoti galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).