Įeiti
Publikuoti: 2020-09-02. Atnaujinta: 2023-05-29

Kada kompensuojama pagaminta, bet nesuvartota ir pasaugojimui perduota elektros energija?Atsinaujinančių išteklių įstatymo 201 straipsnio 2 dalies 1 punktas nustato  jeigu gaminantis vartotojas per einamąjį kalendorinį mėnesį į elektros tinklus patiekia daugiau elektros energijos, negu suvartoja, tai per einamąjį kalendorinį mėnesį tarp į elektros tinklus patiektos ir suvartotos elektros energijos susidaręs elektros energijos skirtumas perkeliamas į kitą kalendorinį mėnesį kaip gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis, kuris yra kaupiamas nuo einamųjų metų balandžio 1 dienos iki kitų metų kovo 31 dienos 2 metus (toliau – kaupimo laikotarpis), o tos pačios dalies 4 punktas nustato, kad gaminančio vartotojo per kaupimo laikotarpį suvartotos elektros energijos kiekį viršijantis į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis į kitą kaupimo laikotarpį nėra perkeliamas, už šį kiekį energijos tiekėjas gaminančiam vartotojui kompensuoja iš anksto tarpusavio sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" (toliau – Taisyklės)172 punktas nustato, kad gaminančių vartotojų į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita pradedama vykdyti iš naujo nuo einamųjų metų balandžio 1 dienos ir vykdoma kiekvieną mėnesį. Pasibaigus kaupimo laikotarpiui sukauptas elektros energijos kiekis nėra perkeliamas į kitą kaupimo laikotarpį ir už sukauptą kiekį energijos tiekėjas gaminančiam vartotojui kompensuoja iš anksto tarpusavio sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis, o garantinio tiekimo atveju kompensuojama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis, o Taisyklių 1721 papunktis nustato, kad tuo atveju, jei gaminantis vartotojas keičia elektros energijos tiekėją savo objektui ar nutraukia sutartį su tiekėju ar garantiniu tiekėju, už sukauptą elektros energijos kiekį gaminančiam vartotojui kompensuojama Taisyklių 172 punkte nustatyta tvarka.


Apibendrinant galiojantį teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad kompensacija už nesuvartotą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį mokama šiais atvejais: jei 1) gaminantis vartotojas nuo einamųjų metų balandžio 1 dienos iki kitų metų kovo 31 dienos per 2 metus į elektros tinklus patiekė didesnį elektros energijos kiekį nei suvartojo; 2) jei gaminantis vartotojas  keičia elektros energijos tiekėją savo objektui; 3) jei gaminantis vartotojas nutraukia sutartį su tiekėju ar garantiniu tiekėju. Kompensacija už viršytą elektros energijos kiekį mokama tarpusavio sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.​