Įeiti

Kada vartotojams apskaičiuojama prijungimo įmoka yra lygi 100 proc. faktinės kainos?


Vartotojams apskaičiuojama prijungimo įmoką, yra  lygi 100 proc. faktinės kainos, kai:

- vartotojas prijungia elektros įrenginius prie tinklų vienkartiniams renginiams ar kitiems trumpalaikiams tikslams, sezoniniams renginiams (kuriems yra išduotas savivaldybės leidimas), taip pat pageidauja prijungti laikinuose statiniuose esančius elektros įrenginius ar elektros įrenginius, esančius ne statiniuose, elektros įrenginius sklypo priežiūrai ir panašiems tikslams, taip pat statybos laikotarpiui;

-  vartotojo elektros įrenginiai jungiami tiesiogiai prie elektros perdavimo tinklo;

- vartotojo šilumos siurbliui, atitinkančiam Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) jo įgyvendinamuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, įrengiamas atskiras elektros energijos apskaitos prietaisas;

- nebuitinis vartotojas, išskyrus pažeidžiamus vartotojus ir vartotojus, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinosios naudoti galios nurodytus vartotojus, kuris turimą elektros įrenginių leistinąją naudoti galią pageidauja mažinti atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje ar keisti į žemesnės tiekimo patikimumo kategorijos leistinąją naudoti galią praėjus daugiau nei 3 metams nuo šios leistinosios naudoti galios suteikimo (elektros energijos pirkimo-pardavimo ir (ar) persiuntimo sutarties sudarymo).

- vartotojas ar kitas asmuo pageidauja perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausančius energetikos objektus (elektros tinklus ir įrenginius), kai jie kliudo statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, išskyrus tuos atvejus, kai vartotojas pageidauja rekonstruoti ar perkelti skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4–10 kV įtampos elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių.

- vartotojas, pageidaujantis rekonstruoti ar perkelti skirstomuosius tinklus, kliudančius statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, kuris turi teisę Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinęs su skirstomųjų tinklų operatoriumi, rekonstruoti ar perkelti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų rekonstravimo ar perkėlimo darbus, išskyrus tuos atvejus, kai vartotojas pageidauja rekonstruoti ar perkelti skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4–10 kV įtampos elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, šių objektų rekonstravimo ar perkėlimo darbams rengiamas kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas ir tokių darbų sąnaudos yra ne mažiau kaip 10 procentų mažesnės, negu apskaičiuotos skirstomųjų tinklų operatoriaus, vartotojas turi teisę vykdyti ir (ar) organizuoti šių objektų rekonstravimą ar perkėlimą Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinęs su skirstomųjų tinklų operatoriumi.