Įeiti

Klausimas


Pagal Konkursų aprašo 23.11 papunktį, siekiant dalyvauti konkurse, reikalinga pateikti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą ar išrašą, patvirtinantį, kad juridinio asmens vadovas ir valdymo organo narys (nariai), ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai) ar fizinis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl juridinio asmens vadovo ir valdymo organo nario (narių), ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių) ar fizinio asmens per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už atitinkamas nusikalstamas veikas.

Užsakant Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą elektronine forma yra būtina pasirinkti pažymos tikslą iš pateikto baigtinio sąrašo (pridedama), kuriame nėra nė vieno pasirinkimo, susijusio su konkursu. Artimiausias pagal turinį pasirinkimas yra „Dėl dalyvavimo elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcione (aukciono dalyvio – juridinio asmens vadovas, valdymo organo narys ar ūkinės bendrijos tikrasis narys“. Pasirinkus šį tikslą, išduotoje Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymoje pateikimas įrašas „Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 12 punkto nuostata“.

Ar Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažyma su tokiu įrašu bus laikoma tinkama ir priimtina? Jeigu ne, tuomet prašome nurodyti, kokį kitą tikslą iš pateiktų sąraše turėtų asmuo pasirinkti užsakydamas šią pažymą?

ATSAKYMAS. Informuojame, kad Taryba elektroniniu paštu kreipėsi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministeriją dėl poreikio papildyti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro klasifikatorių dėl pažymos išdavimo tikslų nauju tikslu, susijusiu su asmens dalyvavimu jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkurse, organizuojamame pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221straipsnį“. Informatikos ir ryšių departamentas informavo, kad artimiausiu metu papildys klasifikatorių minėtu tikslu.

Atsižvelgdami į tai, asmens, siekiantiems dalyvauti Konkurse, organizuojamame pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221straipsnį, ir norintiems užsakyti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą elektronine forma, siūlome kreiptis dėl šios pažymos užsakymo, kai bus papildytas klasifikatorius.

​​