Įeiti

KLAUSIMAS


KLAUSIMAS. Konkursų aprašo 23.10 ir 23.11 papunkčiuose nurodyta, kad juridinio asmens vadovo pasirašyta priesaikos deklaracija turi būti pateikiama tik tuo atveju, kai dokumentai apie šiuose papunkčiuose nurodytą teistumą valstybėje, kurioje atitinkamai yra (buvo) juridinio asmens vadovo ir valdymo organo nario (narių) nuolatinė gyvenamoji vieta arba juridinis asmuo yra (buvo) registruotas, neišduodami. Prašome paaiškinti, ar reikalinga pateikti juridinio asmens vadovo pasirašytą priesaikos deklaraciją tuo atveju, jeigu toje valstybėje, kurioje yra (buvo) juridinio asmens vadovo ir valdymo organo nario (narių) nuolatinė gyvenamoji vieta arba juridinis asmuo yra (buvo) registruotas, dokumentai apie Konkursų aprašo 23.10 ir 23.11 papunkčiuose nurodytą teistumą yra išduodami, tačiau juose nėra nurodyta, kad jie yra pateikiami už pastaruosius 5 metus, arba iš jų nėra aišku, ar toje valstybėje išduotas dokumentas apima nuskalstamas veikas, nurodytas Konkursų aprašo 23.10 ir 23.11 papunkčiuose.

​ATSAKYMAS. Jeigu valstybės, kurioje yra (buvo) juridinio asmens vadovo ir valdymo organo nario (narių) nuolatinė gyvenamoji vieta arba juridinis asmuo yra (buvo) registruotas (toliau – Kita valstybė), atitinkamų institucijų išduotuose dokumentuose nepakanka informacijos, kad būtų galima įrodyti, jog asmuo, siekiantis dalyvauti Konkurse, atitinka Konkursų aprašo 11.12 ir (ar) 11.13 papunkčiuose nurodytus reikalavimus, tuomet turi būti pateiktos atitinkamai Konkursų aprašo 23.10 ir (ar) 23.11 papunkčiuose nurodytos priesaikos deklaracijos.

Atsakymo motyvai. Konkursų aprašo 23.10 ir 23.11 papunkčiuose nurodytus Konkurso dokumentus prašoma pateikti, siekiant, kad būtų galima įvertinti, ar asmuo, siekiantis dalyvauti Konkurse, atitinka Konkurso dalyviui keliamus Konkursų aprašo 11.12 ir 11.13 punktuose nurodytus reikalavimus, t. y.:

1) Konkurso dalyviui per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai, viešiesiems interesams (Konkursų aprašo 11.12 p.);

2) Konkurso dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar valdymo organo narys (nariai), ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai) ar fizinis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl juridinio asmens vadovo ar valdymo organo nario (narių), ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių) ar fizinio asmens per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos, tikslinės paramos, subsidijos ar dotacijos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą (Konkursų aprašo 11.13 p.).

Pažymėtina, kad esminis Konkursų aprašo 23 punkte nurodytų dokumentų teikimo tikslas yra įrodyti, kad asmuo, siekiantis dalyvauti Konkurse, atitinka Konkurso dalyviui keliamus reikalavimus, nagrinėjamu atveju – minėtus Konkursų aprašo 11.12 ir 11.13 papunkčiuose nurodytus reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, jeigu kreipiantis į atitinkamas Kitos valstybės institucijas arba registrus dėl pažymos ar išrašo apie asmeniui, pageidaujančiam dalyvauti Konkurse, per pastaruosius 5 metus priimtus apkaltinamuosius teismo nuosprendžius už nusikalstamas veikas nurodytas Konkursų aprašo 11.12 papunktyje arba apie Konkurso dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, vadovui ar valdymo organo nariui (nariams), ūkinės bendrijos tikrajam nariui (nariams) neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba apie šiems asmenims per 5 pastaruosius metus įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius už veikas, nurodytas Konkursų aprašo 11.13 papunktyje (toliau – Pažyma apie teistumą), išdavimo, pagal Pažymoje apie teistumą pateiktą informaciją nebūtų galima nustatyti, ar asmuo, siekiantis dalyvauti Konkurse, atitinka minėtus Konkursų aprašo 11.12 ir 11.13 papunkčiuose nurodytus reikalavimus, tokia Pažyma apie teistumą nebūtų laikoma lygiaverte Konkursų aprašo 23.10 ir 23.11 papunkčiuose nurodytai Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymai ar išrašui, todėl turėtų būti teikiami kiti Konkursų aprašo 23.10 ir (ar) 23.11 papunkčiuose nurodyti dokumentai, t. y. šiuose papunkčiuose nurodytos priesaikos deklaracijos. Siekiant išvengti dviprasmiškumo, siūloma priesaikos deklaracijose papildomai nurodyti, kad Pažymos apie teistumą išduodamos, tačiau jose pateikiama nepilna informacija, ir kartu su priesaikos deklaracija pateikti Kitų valstybių atitinkamų institucijų išduotas Pažymas apie teistumą.