Įeiti

KLAUSIMAS


KLAUSIMAS.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie pagal Konkursų aprašą reikalaujami pateikti dokumentai (pvz. asmens planuojančio dalyvauti konkurse patirtį pagrindžiantys dokumentai) gali būti didelės apimties (pvz. 70-80 psl.), tačiau konkursui aktuali informacija šiame dokumente gali sudaryti tik labai nedidelę (pvz. keli puslapiai ar kelios pastraipos) viso dokumento dalį. Manytina, kad viso didelės apimties dokumento, o ne tik konkursui aktualios informacijos, teikimas ir vertimas į lietuvių kalbą būtų perteklinis. Atsižvelgdami į tai, prašome paaiškinti, ar pagal Konkursų aprašo 24.1 papunktį ne viso dokumento, bet jo nuorašo su konkursui aktualia informacija ir jos vertimu į lietuvių kalbą, pateikimas būtų laikomas tinkamu ir atitinkančiu Konkursų aprašo reikalavimus.

​ATSAKYMAS. Dokumentai, būtų laikomi pateiktais tinkamai, jeigu būtų pateikiami jų nuorašai, kuriuose būtų pateikta tik atitinkamam reikalavimui pagrįsti reikiama informacija, t. y. informacija, kurios pakaktų įrodyti Konkurso dalyvio atitiktį reikalavimui, dėl kurio ir teikiamas dokumentas, ir kartu būtų pateiktas šio nuorašo vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas laikantis Konkursų aprašo 24.1 papunkčio nuostatų.

Atsakymo motyvai. Konkursų aprašo 24.1 papunktyje nurodyta, kad visi Konkurso dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą, patvirtintu vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose) arba juridinio asmens vadovo (jei vertimą atliko juridinio asmens darbuotojas) parašu ir antspaudu (jei pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose).

Konkursų aprašo 23 papunktyje nurodyti Konkurso dokumentai, kurių prašoma pateikti asmenų, siekiančių dalyvauti, siekiant, kad Konkurso komitetas galėtų įvertinti ir nustatyti, ar Konkurso dalyvis atitinka jam keliamus Konkursų aprašo 11 punkte nurodytus reikalavimus. Klausimo pavyzdyje nurodytu atveju, reikalaujama pateikti Konkursų aprašo 23.3 papunktyje nurodytus dokumentus, t. y. dokumentus, patvirtinančius Reikalavimų aprašo VII skyriuje Konkurso dalyviui nustatytų reikalavimų dėl turimos patirties atitiktį: jam arba bent vienam iš Reikalavimų aprašo 31 punkte nurodytų asmenų, jei remiasi jų patirtimi, išduotą leidimą gaminti elektros energiją bent vienoje didesnėje kaip 150 MW įrengtosios galios elektrinėje jūros teritorijoje arba šiam leidimui analogišką dokumentą arba atitinkamos valstybės kompetentingos institucijos išduotą pažymą ir (ar) patvirtinimą apie įgytą teisę vystyti bent vieną didesnės kaip 150 MW įrengtosios galios elektrinę jūros teritorijoje. Iš esmės analogiškos nuostatos išdėstytos ir Reikalavimų aprašo 29.1 papunktyje.

Nors minėtuose teisės aktuose konkrečiai nenumatyta, kad būtų galima išduoti aukščiau nurodytų dokumentų nuorašus, tačiau atsižvelgiant į Konkurso dokumentų teikimo tikslą bei siekiant mažinti administracinę naštą, gali būti teikiamas ne visas dokumentas, o tam tikros jo dalys (pvz. dokumento nuoraše neaktualias dalis uždengiant ir neteikiant jų vertimo), jeigu šiose dalyse esamos informacijos pakaktų įrodyti Konkurso dalyvio atitiktį reikalavimui, dėl kurio ir teikiamas dokumentas, ir kartu būtų pateiktas šios informacijos vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas laikantis Konkursų aprašo 24.1 papunkčio nuostatų. Pažymėtina, kad be informacijos, pagrindžiančios asmens atitikti atitinkamam reikalavimui, visais atvejais iš pateiktoje dokumento dalyje esamos informacijos turėtų būti galima identifikuoti įstaigą, kuri išdavė dokumentą, dokumento išdavimo datą, numerį (jei buvo suteiktas) ir subjektą, kuriam skirtas (išduotas) dokumentas, taip pat informaciją dėl dokumento galiojimo (jeigu nustatytas galiojimo terminas).