Įeiti

KLAUSIMAS


KLAUSIMAS. Konkursų aprašo 23.2 papunktyje nurodyta, kad asmuo siekiantis dalyvauti konkurse turi pateikti dokumentus, patvirtinančius Reikalavimų aprašo VI skyriuje Konkurso dalyviui nustatytų reikalavimų dėl finansinio pajėgumo atitiktį. Ar teisingai suprantame, kad kai konkurse planuoja dalyvauti jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti asmenų grupė, pakanka pateikti vieno iš asmenų grupės dalyvio savo arba Reikalavimų aprašo 26 punkte nurodytų asmenų, jei remiasi jų konsoliduotais finansiniais pajėgumais, finansines ataskaitas, jeigu jose pateikiama informacija yra pakankama patvirtinti Reikalavimų aprašo VI skyriuje Konkurso dalyviui nustatytų reikalavimų dėl finansinio pajėgumo atitiktį?

ATSAKYMAS. Taip, pakanka pateikti bent vieno jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios asmenų grupės nario finansines ataskaitas (arba Reikalavimų aprašo 26 punkte nurodytų asmenų, jei remiasi jų konsoliduotais finansiniais pajėgumais, finansines ataskaitas), jeigu šių ataskaitų pakanka patvirtinti, kad jis atitinka Reikalavimų aprašo VI skyriuje nustatytus finansinio pajėgumo reikalavimus.

Atsakymo motyvai. Pažymime, kad Klausime nurodytus dokumentus prašoma pateikti, siekiant nustatyti, ar asmuo, siekiantis dalyvauti Konkurse, atitinka Konkurso dalyviui keliamą reikalavimą, nurodytą Konkursų aprašo 11.2 papunktyje, t. y. Konkurso dalyvis turi atitikti Reikalavimų aprašo VI skyriuje nustatytus finansinio pajėgumo reikalavimus (Konkurso dalyvio vidutinės metinės pajamos per paskutinius 3 kalendorinius metus (arba finansinius metus, kai finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais) yra ne mažesnės kaip 250 milijonų eurų ir Konkurso dalyvio nuosavo kapitalo dydis (fizinio asmens atveju – nuosavo turto dydis) sudaro ne mažiau kaip 20 procentų sumos, kuri yra reikalinga elektrinių įrengimui ir jų prijungimui prie elektros tinklų).

Pagal Konkursų aprašo 11 punkto nuostatas, jeigu Konkurse dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti asmenų grupė, Konkursų aprašo 11.1, 11.4–11.13 papunkčiuose nurodytus reikalavimus turi atitikti kiekvienas iš šių asmenų. Taigi pagal šias nuostatas nereikalaujama, kad Konkursų aprašo 11.2 papunktyje nurodytą reikalavimą atitiktų kiekvienas jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios asmenų grupės narys, todėl, jei pateikiamos finansinės ataskaitos, įrodančios, kad bent vienas šios grupės narys atitinka aukščiau minėtus finansinio pajėgumo reikalavimus, laikoma, kad asmuo, siekiantis dalyvauti Konkurse (nagrinėjamu atveju tai būtų jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti asmenų grupė), atitinka Konkursų aprašo 11.2 papunkčio reikalavimą. ​