Įeiti

KLAUSIMAS


KLAUSIMAS. Konkursų aprašo 23.2. papunktyje nurodyta, jog juridinis asmuo, siekiant dalyvauti konkurse, VERT turi pateikti „nepriklausomo auditoriaus patvirtintas 3 paskutinių kalendorinių metų (arba finansinių metų, kai finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais) savo arba Reikalavimų aprašo 26 punkte nurodytų asmenų, jei remiasi jų konsoliduotais finansiniais pajėgumais, finansines ataskaitas [...]. Tais atvejais, kai finansinėse ataskaitose [...] nėra informacijos apie metines pajamas, nuosavo kapitalo dydį ir (ar) nuosavo turto dydį, privaloma pateikti kitus šią informaciją pagrindžiančius dokumentus arba nuorodas į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, kuriose galima susipažinti su prašoma informacija“. Konkursų aprašo 24.1. papunktyje nurodyta, jog „visi Konkurso dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą“. Ar juridiniam asmeniui teikiant 3 paskutinių kalendorinių metų finansines ataskaitas galima pateikti tik atitinkamų finansinio pajėgumo vertinimui svarbių dalių vertimus (pelno-nuostolių ataskaitos ir kt.)? 

ATSAKYMAS. Pakanka pateikti tik tas Konkursų apraše nustatytus reikalavimus atitinkančias finansines ataskaitas, kuriose būtų duomenys, patvirtinantys asmens, siekiančio dalyvauti Konkurse, atitiktį Reikalavimų aprašo VI skyriuje nustatytiems reikalavimams.

Atsakymo motyvai. Pagal Konkursų aprašo 23.2 papunkčio nuostatas, asmuo, siekiantis dalyvauti Konkurse turi pateikti dokumentus, patvirtinančius Reikalavimų aprašo VI skyriuje Konkurso dalyviui nustatytų reikalavimų dėl finansinio pajėgumo atitiktį: juridinis asmuo – nepriklausomo auditoriaus patvirtintas 3 paskutinių kalendorinių metų (arba finansinių metų, kai finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais) savo arba Reikalavimų aprašo 26 punkte nurodytų asmenų, jei remiasi jų konsoliduotais finansiniais pajėgumais, finansines ataskaitas, fizinis asmuo – 3 paskutinių kalendorinių metų gyventojų pajamų ir turto deklaracijas. Tais atvejais, kai finansinėse ataskaitose ir (ar) gyventojų pajamų ir turto deklaracijose nėra informacijos apie metines pajamas, nuosavo kapitalo dydį ir (ar) nuosavo turto dydį, privaloma pateikti kitus šią informaciją pagrindžiančius dokumentus arba nuorodas į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, kuriose galima susipažinti su prašoma informacija.

Pažymime, kad Konkursų aprašo 23.2 papunktyje nurodytus dokumentus prašoma pateikti, kad būtų galima įvertinti, ar asmuo, siekiantis dalyvauti Konkurse, atitinka Konkurso dalyviui keliamą reikalavimą dėl finansinio pajėgumo, nurodyto Konkurso aprašo 11.2 papunktyje, pagal kurį Konkurso dalyvis turi atitikti Reikalavimų aprašo VI skyriuje nustatytus finansinio pajėgumo reikalavimus, t. y. juridinio asmens atveju:

1) Konkurso dalyvio vidutinės metinės pajamos per paskutinius 3 kalendorinius metus (arba finansinius metus, kai finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais) yra ne mažesnės kaip 250 milijonų eurų;

2) Konkurso dalyvio nuosavo kapitalo dydis sudaro ne mažiau kaip 20 procentų sumos, kuri yra reikalinga elektrinių įrengimui ir jų prijungimui prie elektros tinklų (nagrinėjamu atveju ši suma yra 1 833,6 mln. Eur).

Pagal Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymo 20 straipsnio 3 dalį, vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos: balansas; pelno (nuostolių) ataskaita; pinigų srautų ataskaita; 4) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; 5) aiškinamasis raštas.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal minėtas teisės aktų nuostatas nereikalaujama pateikti viso finansinių ataskaitų rinkinio, o finansinių ataskaitų pateikimas siejamas tik su siekiu įvertinti, ar Konkurso dalyvis atitinka aukščiau minėtus finansinio pajėgumo reikalavimus, darytina išvada, kad pakanka pateikti tik tas nepriklausomo auditoriaus patvirtintas 3 paskutinių kalendorinių metų (arba finansinių metų, kai finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais) savo arba Reikalavimų aprašo 26 punkte nurodytų asmenų, jei remiasi jų konsoliduotais finansiniais pajėgumais, finansines ataskaitas, kuriose būtų duomenys, patvirtinantys asmens, siekiančio dalyvauti Konkurse, atitiktį aukščiau minėtiems finansinio pajėgumo reikalavimams. ​