Įeiti

KlausimasKLAUSIMAS. Ar Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažymoje (toliau – Jungtinė pažyma) pateikiami duomenys, kad juridiniam asmeniui, pageidaujančiam dalyvauti konkurse, ir šio juridinio asmens vadovui per pastaruosius 5 metus Lietuvos Respublikoje nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje, yra pakankami, kad būtų pagrįstas konkurso dalyvio ir jo vadovo atitikimas Konkursų aprašo 23.10 ir 23.11 papunkčių reikalavimams?

​ATSAKYMAS. Pateiktame klausime nurodyti Jungtinės pažymos duomenys neapima visų Konkursų aprašo 23.10  papunktyje nurodytų nusikalstamų veikų ir Konkursų aprašo 23.11 papunktyje nurodyto teistumo dėl mokesčių nesumokėjimo, todėl laikytini nepakankamais.

Atsakymo motyvai. Pirmiausia pažymime, kad Konkursų aprašo 23.10 papunktyje nurodyti dokumentai teikiami, siekiant pagrįsti Konkurso dalyvio atitiktį Konkursų aprašo 11.12 papunktyje nurodytiems reikalavimams, o Konkursų aprašo 23.11 papunktyje – Konkurso dalyvio (fizinio asmens) ar Konkurso dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, vadovo ar valdymo organo nario (narių), ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių) atitiktį Konkursų aprašo 11.13 papunkčiuose nurodytiems reikalavimams. Konkursų aprašo 23.18 papunktyje nustatyta, kad vietoje Konkursų aprašo 23.7, 23.9, 23.10 ir 23.11 papunkčiuose nurodytų dokumentų gali būti pateikiama valstybės įmonės Registrų centro Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažymos išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1286 „Dėl Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažymos išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Jungtinės pažymos išdavimo taisyklės), nustatyta tvarka išduota Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažyma (toliau – Jungtinė pažyma), jei Jungtinėje pažymoje yra nurodyti Konkursų aprašo 23.7, 23.9, 23.10 ir 23.11 papunkčiuose nustatyta informacija ir duomenys ir pateikiant Jungtinę pažymą bus užtikrinta, kad asmens duomenys būtų pateikiami tik šiuose papunkčiuose nustatyta apimtimi.

Pagal Jungtinės pažymos išdavimo taisyklių 12.3 punkto ir 12.3.4 papunkčio nuostatas, Jungtinėje pažymoje nurodomi Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pateikti šių taisyklių 10.3 papunktyje nurodyti duomenys apie tiekėją (juridinį asmenį), jų suformavimo data. Palyginus Jungtinės pažymos išdavimo taisyklių 10.3 papunktyje išvardytus duomenis su Konkursų aprašo 23.10 ir 23.11 papunkčiuose nurodytais duomenimis, nustatyta, kad:

1) pagal Jungtinės pažymos išdavimo taisyklių 10.3.2 papunktį duomenys teikiami apie tiekėjo (fizinio asmens) turimą neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 3 punkte. Šio įstatymo 33 straipsnio (nuo 2019 m. vasario 1 d. galiojančioje redakcijoje 34 straipsnis) 2 dalies 3 punkte nurodytos nusikalstamos veikos apima visas Konkursų aprašo 23.10 papunkčiuose nurodytas nusikalstamas veikas.

2) pagal Jungtinės pažymos išdavimo taisyklių 10.3.3 papunktį duomenys teikiami apie tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jos padalinio) vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus priimtus ir įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius ir šiems asmenims neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse. Šiose 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytos nusikalstamos veikos apima visas Konkursų aprašo 23.11 papunkčiuose nurodytas nusikalstamas veikas.

Išvada. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Jungtinė pažyma, kurioje nurodyti duomenys, jog juridiniam asmeniui ar jo vadovui per pastaruosius 5 metus Lietuvos Respublikoje nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo tik už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje, nebus pakankama pagrįsti šių asmenų atitiktį Konkursų aprašo 11.12 ir 11.13 papunkčiuose nurodytiems reikalavimams. Siekiant pagrįsti šių asmenų atitiktį Konkursų aprašo 11.12 ir 11.13 papunkčiuose nurodytiems reikalavimams, Jungtinės pažymoje turi būti nurodyta, kad juridiniam asmeniui per pastaruosius 5 metus Lietuvos Respublikoje nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 3 punkte, o šio asmens vadovui per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jie neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse. Kartu atkreipiame dėmesį, kad pastarieji duomenys taip pat turėtų būti nurodyti ir apie juridinio asmens valdymo organo narius.