Įeiti
Publikuoti: 2020-02-26. Atnaujinta: 2020-02-26

Kokią informaciją nurodyti skunde?


Pateiktame skunde turi būti nurodyta:
- institucijos, kuriai teikiamas skundas, pavadinimas;
- pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, taip pat atstovo, jei jis yra, vardas, pavardė, adresas ir duomenys ryšiui palaikyti (telefono numeris, el. paštas);
- skundžiamos įmonės pavadinimas, buveinės adresas;
- konkretus teisių ar teisėtų interesų pažeidimas;
- teisių ar teisėtų interesų pažeidimo paaiškėjimo diena (laikas);
- pareiškėjo reikalavimas ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas;
- informacija, ar tų pačių šalių skundas dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nėra nagrinėjamas ar nebuvo išnagrinėtas Taryboje ar kitoje skundus nagrinėjančioje institucijoje;
- informacija, ar teismas nėra priėmęs sprendimo tuo pačiu klausimu;
- pridedamų dokumentų kopijų (skundo priedų) sąrašas, jei teikiami;
- skundo surašymo vieta ir data.