Įeiti
Publikuoti: 2020-02-13. Atnaujinta:

Kas yra laikomi susijusiais asmenimis ir kokius duomenis apie juos pateikti?


​Nuostatų 34.11 papunktyje nurodyta, kad turi būti pateiktas susijusių asmenų sąrašas. Susijusių asmenų grupė suprantama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme. Susijusių asmenų sąrašo pateikimas neapriboja Dalyvio galimybės dalyvauti aukcione. Pažymėtina, kad susijusių asmenų sąrašo tikslas turėti informaciją apie tuos susijusius asmenis, kurie galėtų daryti įtaką gamintojo sprendimams, susijusiems su dalyvavimu aukcione.

Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą ir susijusių asmenų sąrašo teikimo tikslą, į susijusių asmenų sąrašą reikėtų įrašyti ne visus Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 33 dalyje nurodytus asmenis, o tik tuos, kurie gali daryti įtaką gamintojo, ketinančio dalyvauti aukcione, sprendimams, susijusiems su dalyvavimu aukcione, arba pats gamintojas gali daryti įtaką šių asmenų priimamiems sprendimams. Susijusių asmenų sąraše reikėtų nurodyti susijusio asmens vardą ir pavardę (jei tai fizinis asmuo) arba įmonės formą, pavadinimą, kodą (jei tai juridinis asmuo), taip pat nurodyti, kuo šie asmenys susiję. Tarybos siūlomą susijusių asmenų sąrašo formą galite rasti čia. Siekiant aiškumo, net ir tuo atveju, kai nėra susijusių asmenų, siūlome pateikti raštu informaciją, kad tokių asmenų nėra.