Įeiti
Publikuoti: 2020-02-13. Atnaujinta:

Kaip turi būti patvirtintos Nuostatų 34 punkte nurodytų dokumentų kopijos?


​Pagal Nuostatų 34 punktą reikalingų pateikti dokumentų kopijos, kai teikia juridinis asmuo, turėtų būti tvirtinamos su tikrumo žyma, kurios naudojimas reglamentuojamas Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų  Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" 54 punkte. Pagal šį punktą, tikrumo žymą sudaro žodžiai „Kopija tikra" („Nuorašas (Išrašas) tikras"), dokumento kopijos tikrumą tvirtinančio juridinio asmens vadovo ar kito tokius įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data, antspaudas (jei turi). Kai teikia fizinis asmuo – dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

Pažymėtina, jei ketinimų protokolo kopijos tikrumą patvirtina tinklų operatorius, su kuriuo ketinimų protokolas sudarytas, nei juridiniam, nei fiziniam asmeniui papildomai tvirtinti ketinimų protokolo kopijos nebereikia.