Įeiti

Klausimas


AR TUO ATVEJU, JEIGU JURIDINIO ASMENS TIESIOGINIŲ AKCININKŲ IR (AR) NETIESIOGINIŲ AKCININKŲ REGULIUOJAMOJE RINKOJE PREKIAUJAMA VERTYBINIŲ POPIERIŲ DALIS NESUDARO ARBA NEVIRŠIJA KVALIFIKUOTOSIOS AKCIJŲ PAKETO DALIES, VADOVO PASIRAŠYTAS LAISVOS FORMOS PATVIRTINIMAS, KAD TIESIOGINIAI AKCININKAI IR (AR) NETIESIOGINIAI AKCININKAI NĖRA PERLEIDĘ BALSAVIMO TEISIŲ KITIEMS ASMENIMS (KONKURSŲ APRAŠO 23.1.2.3 PAPUNKTIS), PATEIKIAMAS TIK APIE TUOS JURIDINIO ASMENS TIESIOGINIUS AKCININKUS IR (AR) NETIESIOGINIUS AKCININKUS, KURIE VALDO JURIDINIO ASMENS KVALIFIKUOTĄJĄ AKCIJŲ PAKETO DALĮ?​​

ATSAKYMAS. Jeigu juridinis asmuo, jo tiesioginiai akcininkai ir (ar) jo netiesioginiai akcininkai yra bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, Konkursų aprašo​ 23.1.2.3 papunktyje nurodyti patvirtinimai turėtų būti teikiami tik dėl tų juridinio asmens tiesioginių akcininkų ir netiesioginių akcininkų, kurie valdo juridinio asmens kvalifikuotąją akcijų paketo dalį.

Atsakymo motyvai: Pagal Konkursų aprašo 23.1.2.3 papunktį, asmuo, siekiantis dalyvauti Konkurse, turi pateikti vadovo ar įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos patvirtinimą, kad tiesioginiai akcininkai ir (ar) netiesioginiai akcininkai nėra perleidę balsavimo teisių kitiems asmenims (jeigu balsavimo teisės neperleistos), arba patvirtinimą, kad juridinio asmens tiesioginiai akcininkai ir (ar) netiesioginiai akcininkai yra perleidę balsavimo teisę kitiems asmenims, nurodant perleistų balsavimo teisių dalį ir asmens, kuriam perleistos balsavimo teisės, duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą (jei asmuo jį turi), gyvenamosios vietos adresą, valstybės, išdavusios asmens dokumentą, pavadinimą arba juridinio asmens ar kito ūkio subjekto pavadinimą, kodą, buveinės adresą, valstybės, kurioje registruotas juridinis asmuo, pavadinimą).

Atkreiptinas dėmesys, kad Konkursų aprašo 23.1 papunktyje nurodyti dokumentai, kuriuos asmuo, siekiantis dalyvauti Konkurse, turi pateikti, jog įrodytų, kad atitinka Konkursų aprašo 11.1 papunktyje nurodytus reikalavimus. Konkursų aprašo 11.1 papunktyje nurodyti reikalavimai yra nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnio 10 dalies 1 punktu ir 11–12 dalimis. Šio įstatymo 221 straipsnio 11 dalies, kurioje nurodyti principai, kurie taikomi vertinant tiesioginių akcininkų, netiesioginių akcininkų, galutinių naudos gavėjų ir trečiųjų asmenų akcijų ir balsavimo teisių procentinę išraišką, 3 punkte nustatyta, kad, jeigu tiesioginiams akcininkams, netiesioginiams akcininkams, galutiniams naudos gavėjams ir (ar) tretiesiems asmenims yra perleistos kitų tiesioginių akcininkų, netiesioginių akcininkų ir (ar) galutinių naudos gavėjų balsavimo teisės, įvertinama, ar tiesioginių akcininkų, netiesioginių akcininkų, galutinių naudos gavėjų ir (ar) trečiųjų asmenų, neatitinkančių europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų, kiekvieno atskirai ar visų kartu turima balsavimo teisių suma nesudaro arba neviršija kvalifikuotosios akcijų paketo dalies. Netiesioginių akcininkų, galutinių naudos gavėjų ir (ar) trečiųjų asmenų turima bendra balsavimo teisių suma apskaičiuojama šios dalies 1 ir 2 punktuose nustatyta tvarka. Balsavimo teisių dalis ir akcijų paketo dalis nėra sumuojamos. O minėto įstatymo 221 straipsnio 11 dalies 4 punkte nurodyta, kad, jeigu konkurso dalyvis, jo tiesioginiai akcininkai ir (ar) jo netiesioginiai akcininkai yra bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, vertybinių popierių dalis, kuria prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, šios dalies 1–3 punktuose nustatyta tvarka vertinama tik tuo atveju, jeigu ji sudaro arba viršija kvalifikuotąją akcijų paketo dalį.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pagal Konkursų aprašo 23.1.2.2 papunkčio nuostatas, vadovo ar įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos nuosavybės ir kontrolės struktūroje, kai juridinis asmuo, jo tiesioginiai akcininkai ir (ar) jo netiesioginiai akcininkai yra bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, pateikiama informacija tik apie tuos juridinio asmens tiesioginius akcininkus ir netiesioginius akcininkus, kurie valdo juridinio asmens kvalifikuotąją akcijų paketo dalį.

Vadovaujantis minėtomis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnio nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į tai, kad Konkursų aprašo 23.1 papunktyje nurodyti dokumentai teikiami, siekiant įrodyti atitiktį Konkursų aprašo 11.1 papunktyje nurodytiems reikalavimams, nustatytiems pagal minėto įstatymo 221 straipsnio 10 dalies 1 punkto ir 11–12 dalių nuostatas, kai juridinis asmuo, jo tiesioginiai akcininkai ir (ar) jo netiesioginiai akcininkai yra bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, Konkursų aprašo 23.1.2.3 papunktyje nurodyti patvirtinimai turėtų būti teikiami tik dėl tų juridinio asmens tiesioginių akcininkų ir netiesioginių akcininkų, kurie valdo juridinio asmens kvalifikuotąją akcijų paketo dalį.