Įeiti
Publikuoti: 2020-06-01. Atnaujinta: 2020-06-01

Ar siekiant tapti gaminančiu elektros energijos vartotoju pakanka įsirengti elektros energijos gamybos įrenginius?


Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalis nustato, kad gaminančių vartotojų ir asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, elektrinės gali būti statomos, įrengiamos ir eksploatuojamos Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka

Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 6 punktas įtvirtina skirstomųjų tinklų operatoriaus pareigą prijungti vartotojų ir gamintojų elektros įrenginius, esančius skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų pagal atitinkamus techninius norminius dokumentus ir technines sąlygas.

Vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimą detalizuoja Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas),  kuris nustato, kad vartotojo ir gamintojo elektros įrenginių prijungimas prie operatorių elektros tinklų yra operatorių suteikiama prijungimo paslauga vartotojui ir (ar) gamintojui. Prijungimo paslauga apima ir Aprašo VI1 skyriuje nustatytus atvejus, kai vartotojas, elektros energiją gaminantis vartotojas, asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, gamintojas, elektros energiją gaminantis iš atsinaujinančių išteklių, pageidaujantys prijungti savo elektros įrenginius prie operatorių elektros tinklų, ar vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo, pageidaujantys perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausančius energetikos objektus, atlieka operatorių elektros tinklų įrengimą, ir (ar) rekonstravimą, ir (ar) perkėlimą, ir (ar) statybą.

Apibendrinant pažymėtina, kad vartotojas, siekiantis tapti gaminančiu elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įrenginiuose vartotoju, turi ne tik įsirengti  elektros energiją generuojančius įrenginius, bet ir prijungti juos prie skirstomųjų elektros tinklų Apraše nustatyta tvarka.