Įeiti
Publikuota: 2014.02.05. Atnaujinta: 2017.10.06

Reikalavimai įmonėms


Reikalavimai įmonėms, norinčioms gauti šilumos tiekimo licenciją, nurodyti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo  30 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 ,,Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“  patvirtintose Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėse.
Įmonė, norinti gauti licenciją, pateikia Komisijai nustatytosios formos prašymą. Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą forma patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400.

Prašyme turi būti nurodyta:
Įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai.
Veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas.
​Įmonės vadovo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris.
​numatoma licencijuojamos veiklos teritorija, kuri nurodoma pridedamuose šilumos tinklų masteliniuose planuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas.​

 
Prie prašymo turi būti pridėti:
įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
informaciją apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;
įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė;
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;
valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.Valstybės rinkliavos dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ . Šio nutarimo 3.194.1 punktu nustatytas valstybės rinkliavos dydis už šilumos tiekimo licencijos išdavimą 579,24 Eur, o 4.338¹ punktu – valstybės rinkliavos dydis už šilumos tiekimo licencijų papildymą (pakeitimą), rekvizitų patikslinimą (išskyrus licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, – suteikus naujus pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, statiniams) arba dublikato išdavimą – 43,44 Eur.


Valstybės rinkliavą reikia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą:
gavėjo kodas – 188659752, gavėjo bankas – „Swedbank“, banko kodas 73000,
atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5774,
mokesčio pavadinimas – Valstybės rinkliava už šilumos licencijos išdavimą/ pakeitimą/dublikato išdavimą.

Visus dokumentus Komisijai taip pat galima pateikti per Verslo vartų pranešimų dėžutę.