Įeiti
Publikuota: 2014.02.05. Atnaujinta: 2019.03.13

Finansinis pajėgumas


Vadovaudamasi Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl energetikos įmonių technologinio, finansinio, vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 17 punktu Komisija, vertinant ūkio subjekto bendrąjį finansinį pajėgumą, taiko šilumos ūkio sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę. Aprašo 15 punktas nustato, kad ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei (i) ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė (Aprašo 15.2.1 papunktis); (ii) ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus (Aprašo 15.2.2 papunktis).

Komisija 2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-203 „Dėl 2017 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“ nustatė 2017 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę – 1,66 balo.​