Įeiti
Publikuota: 2017.01.29. Atnaujinta: 2017.01.29

Išmaniųjų elektros skaitiklių diegimo pilotinio projekto elektros energijos kainos ir jų taikymo tvarka


Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 23 d.
nutarimo Nr. O3-460
2 priedas

PATVIRTINTA
AB „Energijos skirstymo operatorius“
valdybos 2016 m. gruodžio 16 d.
sprendimu (posėdžio protokolo Nr. 30(33))

 

IŠMANIŲJŲ ELEKTROS SKAITIKLIŲ DIEGIMO PILOTINIO PROJEKTO
ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS IR JŲ TAIKYMO TVARKA

 

1.         Šia Išmaniųjų elektros skaitiklių diegimo pilotinio projekto elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarka (toliau – Tvarka) nustatomos AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) elektros energijos kainos bei jų taikymas Bendrovės klientams (vartotojams) išmaniųjų elektros skaitiklių diegimo pilotinio projekto metu.

 

2.         Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Keturių laiko zonų tarifas – tarifas, kurį sudaro energijos dedamosios, diferencijuotos pagal skirtingus laiko intervalus.

Nakties laiko intervalai – laiko intervalai nuo 22:00 val. iki 5:00 val. (darbo dienomis) ir nuo 22:00 val. iki 7:00 val. (savaitgaliais ir švenčių dienomis);

Ryto laiko intervalai – laiko intervalai nuo 5:00 val. iki  7:00 val.;

Dienos laiko intervalai – laiko intervalai nuo 7:00 val. iki  17:00 val. (darbo dienomis) ir nuo 7:00 val. iki 22:00 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis.

Vakaro laiko intervalai – laiko intervalai nuo 17:00 val. iki  22:00 val.;

Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis laiko intervalai skaidomi į atitinkamus Nakties ir Dienos laiko intervalus.

Švenčių dienos – sausio 1-oji, vasario 16-oji, kovo 11-oji, gegužės 1-oji, birželio 24-oji, liepos 6-oji, rugpjūčio 15-oji, lapkričio 1-oji, gruodžio 24-oji, 25-oji, 26-oji. Lietuvos Respublikos teisės aktams nustačius naujas ar panaikinus šiame papunktyje nurodytas švenčių dienas, šioje Tvarkoje laikoma, kad švenčių dienos yra šioje Tvarkoje nurodytos dienos.

Projektas – Bendrovės vykdomas išmaniųjų elektros skaitiklių ir kitų technologinių priemonių diegimo pilotinis (bandomasis) projektas, kurio tikslas yra įvertinti ar elektros energijos išmaniosios apskaitos diegimas šalies mastu yra tikslingas ateityje.

Keičiant laiką iš vasaros į žiemos ir atvirkščiai, laiko parametrai, nustatyti elektros skaitikliuose, pritaikomi prie šalyje taikomo laiko, t. y. šioje Tvarkoje nurodyti laiko intervalai taikomi ištisus metus.

3.         Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir (ar) kituose teisės aktuose, o taip pat AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkoje.

4.         Projekto metu taikomos šios kainos:

 

Tarifai, jų dedamosios

 
 

Laiko intervalai

 
 

Mato vnt.

 
 

 „IŠMANUSIS"

 

tarifų plano kaina

 
 

be PVM

 
 

su PVM

 
 

Keturių laiko zonų tarifas:   

 
 

 

 
 

Nakties energijos dedamoji

 
 

22:00 - 5:00 val. (I÷V)

 

22:00 - 7:00 val. (VI÷VII+šv.d.)

 
 

EUR/kWh

 
 

0,066

 
 

0,080

 
 

Ryto energijos dedamoji

 
 

5:00 -  7:00 val. (I÷V)

 
 

EUR/kWh

 
 

0,074

 
 

0,090

 
 

Dienos energijos dedamoji

 
 

7:00 -  17:00 val. (I÷V)

 

7:00 - 22:00 val. (VI÷VII+šv.d.)

 
 

EUR/kWh

 
 

0,094

 
 

0,114

 
 

Vakaro energijos dedamoji

 
 

17:00 -  22:00 val. (I÷V)

 
 

EUR/kWh

 
 

0,109

 
 

0,132

 
 
 

5.         Teisė pasirinkti šioje Tvarkoje nurodytą tarifų planą ir atsiskaityti nurodytomis kainomis suteikiama prieš Projekto pradžią pagal technines ir geografines savybes atrinktiems ir Bendrovės pasiūlymą gavusiems pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, kuriems teikiama visuomeninio tiekimo paslauga ir kuriems yra įdiegtos būtinosios techninės priemonės, apskaitančios ir nuotoliniu būdu perduodančios elektros skaitiklių informaciją Bendrovei.

6.         Vartotojas, pageidaujantis pasirinkti Tvarkoje nurodytą tarifų planą, pateikia prašymą Bendrovei raštu, svetainėje www.manogile.lt ar kitais Bendrovės nustatytais būdais.

7.         Šioje Tvarkoje nurodyto tarifo plano minimalus galiojimo (taikymo) laikotarpis yra vienas mėnuo. Vartotojui atsisakius šio tarifų plano, pakartotinai šios Tvarkos galiojimo ir Projekto vykdymo metu vartotojui toks tarifo planas nebesuteikiamas.

8.         Asmenims, pasirinkusiems Tvarkoje nurodytą tarifų planą, nėra taikomos papildomos nuolaidos ar lengvatos.

9.         Tarifas ar tarifo planas pradedamas taikyti nuo:

  • pirmosios kalendorinės kito (po prašymo pateikimo) mėnesio dienos tuo atveju, kai nereikia pakeisti (perprogramuoti) skaitiklio, arba

  • skaitiklio sumontavimo, keitimo (perprogramavimo) dienos.

10.     Ši Tvarka bei kainos įsigalioja 2017 m. sausio 1 d. ir galioja tik Projekto vykdymo metu. Keičiantis 4 punkte nurodytų kainų dedamosioms ar mokesčiams šios kainos gali būti perskaičiuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.      Pasibaigus Projektui, objektams taikomi anksčiau taikyti tarifų planai ir tuo metu galiojančios jų kainos.

_________________