Įeiti
Publikuota: 2015.03.05. Atnaujinta: 2019.06.28

Elektros sektoriaus sąnaudų apskaitos modelis


Su elektros sektoriaus sąnaudų apskaitos modelio vieša versija galite susipažinti <ČIA>


Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. veiklą pradeda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (veiklą vykdys vietoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos), Komisijos ir Inspekcijos  priimti teisės aktai galioja ir po šių įstaigų reorganizavimo.

                                             SĄNAUDŲ APSKAITOS MODELIO ĮGYVENDINIMAS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE
Sąnaudų apskaitos modelio ir (ar) metodo įgyvendinimą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos

​Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. reglamento Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų 13 straipsnio 6 dalis nustato, kad išlaidos, patirtos dėl tarpvalstybinių srautų priėmimo, turi būti nustatomos remiantis numatomomis ilgalaikėmis vidutinėmis augančiomis išlaidomis (angl. forward-looking long-run average incremental costs), atsižvelgiant į nuostolius, investicijas į naują infrastruktūrą ir atitinkamos esamos infrastruktūros išlaikymo išlaidų dalį, t. y. kiek tokia infrastruktūra naudojama tarpvalstybiniams srautams perduoti, ypač atsižvelgiant į poreikį užtikrinti tiekimo saugumą.
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2009/72/EB 2009 m. liepos 13 d. dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (toliau – Direktyva) preambulės 36 punkte numatyta, jog nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad perdavimo ir skirstymo tarifai būtų nediskriminaciniai ir atspindintys išlaidas, įvertinant ilgalaikes ribines tinklo išlaidas. Direktyvos 31 straipsnis numato ir aiškų apskaitos atskyrimo reikalavimą - savo vidaus apskaitos sistemoje elektros energijos įmonės atskirai tvarko perdavimo ir skirstymo veiklos apskaitą, kaip tai ir turėtų daryti, jei atitinkamomis veiklos rūšimis užsiimtų atskiros įmonės, siekiant išvengti diskriminavimo, subsidijavimo kryžminiu būdu ir konkurencijos iškraipymo.
Energetikos įstatymas nustato, kad Komisija tvirtina valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas, nustato valstybės reguliuojamas kainas ir kainų viršutines ribas (EĮ 8 str. 9 d. 2 p.), kontroliuoja taikomas valstybės reguliuojamas kainas ir tarifus (EĮ 8 str. 9 d. 4 p.).
Elektros energetikos įstatymas nustato, kad Komisija turi teisę nustatyti sąnaudų apskaitos sistemą, metodą ir (ar) modelį, privalomą asmeniui, turinčiam didelę įtaką elektros energijos rinkoje, taip pat perdavimo, skirstymo paslaugų teikėjui ir (ar) visuomeniniam tiekėjui, ir tokią apskaitos sistemą, metodą ir (ar) modelį Komisija skelbia savo interneto svetainėje (EEĮ 68 str. 11 d.).
Komisija, nustatydama perdavimo, skirstymo paslaugų teikėjui ir (ar) visuomeniniam tiekėjui pareigą teikti paslaugas sąnaudomis pagrįstomis kainomis, atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą (EEĮ 68 str. 1 d. 1) p.), turi teisę nustatyti sąnaudų padengimo mechanizmą ir (ar) kainų nustatymo metodiką, skatinančią efektyvumą, ir, kiek įmanoma, ilgalaikę konkurenciją elektros energijos gamybos ir nepriklausomo tiekimo rinkose, (...), taip pat padidinančią naudą vartotojams (EEĮ 68 str. 5 d.).
Komisija, nustatydama perdavimo, skirstymo paslaugų teikėjui ir (ar) visuomeniniam tiekėjui įpareigojimus, susijusius su sąnaudų apskaitos sistemomis, skirtomis konkrečių rūšių paslaugoms teikti (EEĮ 68 str. 1 d. 2) p.), turi teisę nustatyti sąnaudų apskaitos taisykles ir su sąnaudų apskaita susijusius reikalavimus, siekdama, kad būtų skaičiuojamos efektyvaus paslaugų teikimo sąnaudos (EEĮ 68 str. 9 d.).

 

                                         SĄNAUDŲ APSKAITOS MODELIO ĮGYVENDINIMO ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE EIGA
I ETAPAS
Pristatymas/konsultacija dėl LRAIC modelio koncepcijos
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

1. Komisijos specialistų ir AB „Litgrid“, AB „Lesto“ susitikimas dėl sąnaudų apskaitos modelio įgyvendinimo. 2012 m. kovo 30 d. įvyko Komisijos specialistų, AB „Litgrid“, AB „Lesto“ viešoji diskusija, kurios metu buvo pristatyta ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (toliau - LRAIC) apskaitos modelio formavimo aspektai, prielaidos, tikslai bei šio modelio elektros energetikos sektoriuje įgyvendinimo galimi terminai. Viešosios diskusijos medžiagą atsisiųskite.

2. Komisijos konsultacija dėl LRAIC modelio koncepcijos. Komisija 2012 m. kovo 30 d. raštu R2-739 paprašė AB „Litgrid“, AB „Lesto“ pateikti komentarus, nuomonę bei pasiūlymus dėl esminių LRAIC apskaitos modelio klausimų. Komisijos 2012 m. kovo 30 d. raštą Nr. R2-739 atsisiųskite.

3. Komisija priėmė sprendimą dėl LRAIC modelio formavimo. Komisija 2012 m. balandžio 6 d. posėdyje priėmė sprendimą pradėti formuoti elektros energetikos srityje ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (toliau – LRAIC) apskaitos modelį, taikytiną nustatant elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų sąnaudas, įskaitant protingumo kriterijų atitinkančių investicijų grąžą. Komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimą Nr. O3-87 atsisiųskite.

4. Komisija paskelbė LRAIC apskaičiavimo modelių kūrimo ir susijusių paslaugų viešąjį pirkimą. 2012 m. rugsėjo 18 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbtas LRAIC apskaičiavimo modelių kūrimo ir susijusių paslaugų viešasis pirkimas. Informaciją atsisiųskite.

5. Komisija pasirašė sutartį dėl LRAIC apskaičiavimo modelio kūrimo. 2013 m. sausio 29 d. Komisija pasirašė sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers“ dėl LRAIC apskaičiavimo modelio kūrimo. Komisijos specialistai turėjo du susitikimus su UAB „PricewaterhouseCoopers“ atstovais, kurių metu aptarė procedūrinius LRAIC apskaičiavimo modelio kūrimo dalykus ir pateikė konsultantams Komisijos turimos informacijos dalį, reikalingos pradėti modelio kūrimo procesą.

6. 2013 m. vasario 1 d. įvyko Komisijos, AB „Litgrid“, AB „Lesto“, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pradinis (kick off) susitikimas su konsultantais iš UAB „PricewaterhouseCoopers“, kuriame jie pateikė darbo gaires, projekto planą, perdavimo ir skirstomojo tinklo konceptualų projektą, artimiausius uždavinius.  Informaciją atsisiųskite.

7. Sudaryta LRAIC modelio įgyvendinimo Darbo grupė ir Priežiūros komitetas. Komisijos pirmininko 2013 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. O1-18 atsisiųskite.

8. 2013 m. vasario 20 d. vyko pirmasis darbinis AB „Litgrid“ bei AB „Lesto“ techninių darbuotojų susitikimas su konsultantais, kuriame buvo suderinta kokios informacijos iš jų reikia konsultantams LRAIC apskaitos modelio sukūrimui ir kokią informaciją įmonės turi ir gali pateikti. Informaciją atsisiųskite.

9. 2013 m. kovo 5 d. Komisija ir UAB „PricewaterhouseCoopers“ pasirašė įvadinę LRAIC modelio kūrimo ataskaitą. Joje pateikiama galutinis projekto įgyvendinimo planas, aptariamas projekto organizavimas bei valdymas, projekto dokumentų valdymas, problemų ir pakeitimų valdymas, projekto rizikos valdymas ir kokybės užtikrinimas. 

10. 2013 m. balandžio 19 d. UAB „PricewaterhouseCoopers“ pristatė Komisijos Darbo grupei ir Priežiūros komitetui parengtas LRAIC apskaitos modelio metodines gaires, kuriose pateikiami tinklų modeliavimo principų pagrindai, modelio struktūra, aukštos, vidutinės ir žemos įtampos tinklų konstrukcija, elektros energijos poreikio įvertinimas, tinklo elementų pajėgumų įvertinimas, vidutinių metinių PSO ir STO sąnaudų apskaičiavimo principai. Informaciją atsisiųskite.

11. 2013 m. gegužės 3 d. Komisija paskelbė viešąją konsultaciją dėl konsultantų parengtų LRAIC apskaitos modelio metodinių gairių. Gautos pastabos ir pasiūlymai: Valstybinė energetikos inspekcija, 2013 05 24; AB „Litgrid“, 2013 05 17; AB „Lesto“, 2013 05 17; Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 05 16.

12. LRAIC apskaitos modelio metodinės gairės 2013 m. gegužės 31 d. buvo pateiktos pakartotinai viešajai konsultacijai, konsultantams įvertinus gautas pastabas iš suinteresuotų šalių. Gautos pastabos ir pasiūlymai: Valstybinė energetikos inspekcija, 2013 06 11; AB LESTO, 2013 06 11; Lietuvos energetikos institutas, 2013 06 06 ; Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 06 06.

13. Komisija 2013 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. O3-287 patvirtino Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodines gaires.

II ETAPAS
LRAIC modelio teisinės bazės formavimas

​ ​ ​ ​

1. 2013 m. liepos 18 d. įvyko susitikimas su UAB „PricewaterhouseCoopers“ atstovais dėl LRAIC projekto tolesnės eigos aptarimo. Konsultantai pateikė Komisijai pastaboms parengtas LRAIC modelio gaires ir LRAIC modelio (technologinio ir ekonominio) projektą bei duomenų surinkimo klausimyno gaires ir duomenų surinkimo klausimyną.
Rugpjūčio 27-28 d. LRAIC apskaitos modelio rengėjai susitiko su AB „Lesto“ ir AB „Litgrid“ atstovais aptarti duomenų surinkimo klausimynų pildymo problemas bei pristatė patį apskaitos modelį operatoriams.

2. Komisija 2013 m. spalio 7 d. paskelbė viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų LRAIC techninio-technologinio ir ekonominio tinklų modelio gairių projekto. 

3. Atsižvelgdama į rinkos dalyvių prašymą, Komisija 2013 m. spalio 25 d. viešajai konsultacijai pateikė LRAIC modelį (skaičiuoklę). Skaičiuoklės paskelbimas leido rinkos dalyviams išsamiau susipažinti su projektu, viešajai konsultacijai pateiktu 2013 m. spalio 7 d.

​4. 2013 m. lapkričio 25 d. Komisija su UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir rinkos dalyviais (AB „Lesto“ ir AB „Litgrid“) aptarė rinkos dalyvių pateiktas pastabas dėl 2013 m. spalio 7 d. ir 2013 m. spalio 25 d. viešosioms konsultacijoms pateiktų projektų.

5. Komisija 2013 m. gruodžio 4 d. paskelbė pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų LRAIC techninio-technologinio ir ekonominio tinklų modelio gairių projekto, papildomą informaciją atsisiųskite: LRAIC skaičiuoklė ir Projektas su pakeitimais.

6. Komisija 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-755 patvirtino Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) techninio-technologinio ir ekonominio modelio tinkluose gaires ir LRAIC modelį. Komisijos nutarimą O3-755 atsisiųskite

III ETAPAS
LRAIC modelio įgyvendinimas​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​1. Komisija 2014 m. sausio 28 d. paskelbė viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo projekto.

​2. Atsižvelgdama į didelę pirmos viešos konsultacijos metu pateiktą pastabų apimtį, Komisija 2014 m. gegužės 27 d. paskelbė pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo projekto. 

​3. Komisija 2014 m. rugpjūčio 25 d. paskelbė viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos projekto.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Valstybės reguliuojamų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo“ patvirtino Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašą.

5. Komisija 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtino Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką.

6. Komisija 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-10 „Dėl AB „Litgrid“ perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2016–2020 metams nustatymo“ vadovaudamasi Komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika, kurioje sudarytos galimybės praktiškai įgyvendinti LRAIC modelį, nustatė naujam reguliavimo laikotarpiui AB „Litgrid“ perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinę ribą.

​7. Komisija 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-11 „Dėl AB „Lesto“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2016–2020 metams nustatymo“ vadovaudamasi Komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika, kurioje sudarytos galimybės praktiškai įgyvendinti LRAIC modelį nustatė AB „Lesto“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutines ribas naujam reguliavimo laikotarpiui.