Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2017.10.06

Finansinis pajėgumas


Vadovaujantis Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6, 15 punktu, ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:

1. bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei Komisijos nustatyta elektros energetikos sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė;

2. nuosavas kapitalas ne mažesnis kaip pusė įstatinio kapitalo;

3. neturima ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų pradelstų finansinių įsipareigojimų arba, esant tokiam mokėjimų pradelsimui, su kreditoriais yra susitarta dėl šių finansinių įsipareigojimų padengimo grafiko (netaikoma infrastruktūros veiklą vykdantiems subjektams).


Komisija 2017 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3E-295 nustatė 2016 metų elektros energetikos sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutines reikšmes:
1. infrastruktūros veiklos – 2,14;
2. tiekimo veiklos – 2,02;

Komisija 2017 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3E-296 įvertino infrastruktūros ir tiekimo veiklą vykdžiusių įmonių finansinį pajėgumą:

1 pav. Infrastruktūros veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai

1-pav-el.png

Šaltinis – Komisija.

2 pav. Tiekimo veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai

2-pav-el.png

Šaltinis – Komisija.

 

Visų ūkio subjektų, išskyrus UAB „Kardos“, UAB „Scener“ ir UAB Kauno termofikacijos elektrinė, 2016 m. finansinis pajėgumas buvo įvertintas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

UAB „Scener“ pateikus 2017 m. birželio 30 dienai sudarytas finansines ataskaitas, Komisijos 2017 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. O3E-374 bendrovės finansinis pajėgumas 2017 m. birželio 30 d. buvo įvertintas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

2015 m. archyvas

2014 m. archyvas