Įeiti
Publikuota: 2016.07.05. Atnaujinta: 2016.07.05

2014 m. finansinio pajėgumo vertinimas


Vadovaujantis Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6, 15 punktu, ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:

1. bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei Komisijos nustatyta elektros energetikos sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė;

2. nuosavas kapitalas ne mažesnis kaip pusė įstatinio kapitalo;

3. neturima ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų pradelstų finansinių įsipareigojimų arba, esant tokiam mokėjimų pradelsimui, su kreditoriais yra susitarta dėl šių finansinių įsipareigojimų padengimo grafiko.

Komisija 2015 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3-412 nustatė 2014 metų elektros energetikos sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutines reikšmes:

1. infrastruktūros veiklos – 1,80;
2. tiekimo veiklos – 1,85;

Komisija 2015 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3-413 įvertino infrastruktūros ir tiekimo veiklą vykdžiusių įmonių finansinį pajėgumą:

1 pav. Infrastruktūros veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai

elektra_finansinis_1.png 

Šaltinis – Komisija. 

2 pav. Tiekimo veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai

elektra_finansinis_2.png
 Šaltinis – Komisija. 

 

Visų ūkio subjektų, išskyrus UAB „Kvanto energija“, 2014 m. finansinis pajėgumas buvo įvertintas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.