Įeiti
Publikuota: 2019.08.05. Atnaujinta: 2020.02.05

GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SĄRAŠASEil. Nr.Privaloma skelbti informacijaSkelbimo periodiškumasNuoroda į teisės aktąPastabos
Asmuo, turintis gamtinių dujų perdavimo licenciją, skelbia: ​ ​ ​ ​ ​
1.Nediskriminacinius ir skaidrius pajėgumų paskirstymo mechanizmus.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005, (toliau – Reglamentas Nr. 715/2009) 16 straipsnio 2 dalis
2.Nediskriminacinę ir skaidrią perkrovos valdymo tvarką.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 16 straipsnio 3 dalis
3.Išsamią informaciją apie siūlomas paslaugas ir taikomas atitinkamas sąlygas, bei techninę informaciją, būtiną tam, kad tinklo naudotojai įgytų veiksmingą teisę naudotis tinklu.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 18 straipsnio 1 dalis
4.Pagrįstai ir pakankamai išsamią informaciją apie tarifų apskaičiavimą, metodiką ir struktūrą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/200918 straipsnio 2 dalis
5.Patogią naudoti ir standartine forma pateikiamą kiekybinę informaciją apie suteiktų paslaugų techninius, sutartyse numatytus ir turimus pajėgumus visuose atitinkamuose taškuose, įskaitant dujų įleidimo ir išleidimo taškus.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 18 straipsnio 3 dalis
6.Ex-ante ir ex-post informaciją apie pasiūlą ir paklausą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 18 straipsnio 6 dalisSkelbiama informacija yra tokia pat išsami, kaip ir perdavimo sistemos operatoriaus turima informacija.
7.Informaciją apie priemones, kurių operatorius ėmėsi sistemai subalansuoti, taip pat apie dėl to patirtas sąnaudas bei gautas pajamas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 18 straipsnio 6 dalis
8.Mokesčių už disbalansą apskaičiavimo metodiką ir galutinius tarifus.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 21 straipsnio 3 dalis
9.Visus planuojamus techninės priežiūros laikotarpius, kurie gali turėti įtakos transportavimo sutartyse numatytoms tinklo naudotojų teisėms.Ne rečiau nei kartą per metus iki iš anksto nustatyto galutinio terminoReglamento Nr. 715/2009 1 priedo 1 skyriaus 9 punktasTai apima  visus planuojamų techninės priežiūros laikotarpių pakeitimus ir pranešimą apie neplanuotą techninę priežiūrą, kai tik tokią informaciją gauna perdavimo sistemos operatorius.
10.Vykstant techninei priežiūrai – atnaujintus išsamius duomenis apie techninę priežiūrą, numatomą jos trukmę bei poveikį.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 1 skyriaus 9 punktas
11.Smulkų ir išsamų įvairių siūlomų paslaugų ir mokesčių už jas aprašymą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.1.2 skirsnio a punktas
12.Įvairias toms paslaugoms sudaromų transportavimo sutarčių rūšis.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.1.2 skirsnio b punktas
13.Tinklo kodeksą ir (arba) standartines visų tinklo naudotojų teisėms ir pareigoms keliamas sąlygas, įskaitant:Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.1.2 skirsnio c punktas
13.1.suderintas transportavimo sutartis ir kitus atitinkamus dokumentus;
13.2.Visų Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3 skyriaus 2 dalyje apibrėžtų atitinkamų taškų dujų kokybės atitinkamų parametrų vertes, įskaitant bent bendrąją šilumingumo vertę ir Wobbe indeksą, taip pat atsakomybę arba konversijos sąnaudas tinklo naudotojams, jei dujų parametrai neatitinka nurodytų verčių;Jei reikia siekiant užtikrinti teisę naudotis sistema.
13.3.informaciją apie slėgio reikalavimus, susijusius su visais atitinkamais taškais;Jei reikia siekiant užtikrinti teisę naudotis sistema.
13.4.pertraukiamojo pajėgumo nutraukimo tvarką, įskaitant, jei taikytina, atskirų nutraukimų laiką, mastą ir eiliškumą.Pavyzdžiui, nutraukiama proporcingai arba pirmiausiai paskirtas pajėgumas nutraukiamas vėliausiai.
14.Suderintą perdavimo sistemos naudojimo tvarką, įskaitant pagrindinių sąvokų apibrėžtis.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.1.2 skirsnio d punktas
15.Nuostatas dėl pajėgumų paskirstymo, perkrovos valdymo, draudimo kaupti atsargas ir pakartotinio panaudojimo tvarkos.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.1.2 skirsnio e punktas
16.Prekybos pajėgumais antrinėje rinkoje taisykles perdavimo sistemos operatoriaus atžvilgiu.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.1.2 skirsnio f punktas
17.Balansavimo taisykles ir mokesčių už disbalansą apskaičiavimo metodiką.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.1.2 skirsnio g punktas
18.Lankstumą ir paklaidas, kurie įskaitomi į transportavimą ir kitas paslaugas jų atskirai neapmokestinant, bei papildomą lankstumą ir atitinkamus mokesčius;Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.1.2 skirsnio h punktasJei taikoma.
19.Išsamų perdavimo sistemos operatoriaus dujų sistemos aprašymą, nurodant visus atitinkamus taškus, jungiančius jo sistemą ir kitų perdavimo sistemos operatorių sistemas ir (arba) dujų infrastruktūrą, pavyzdžiui, suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) infrastruktūrą, bei infrastruktūrą, būtiną papildomoms paslaugoms, kaip apibrėžta 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančių Direktyvą Nr. 2003/55/EB, 2 straipsnio 14 punkte, teikti;Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.1.2 skirsnio i punktas
20.Prisijungimo prie perdavimo sistemos operatoriaus eksploatuojamos sistemos taisykles.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.1.2 skirsnio j punktas
21.Informaciją apie avarinius mechanizmus, kiek tai yra perdavimo sistemos operatoriaus atsakomybė.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.1.2 skirsnio k punktasPavyzdžiui, priemones, kurias vykdant gali būti atjungtos vartotojų grupės, taip pat kitas perdavimo sistemos operatoriui taikomas bendrosios atsakomybės taisykles.
22.Perdavimo sistemų operatorių suderintas sujungimo taškuose taikomas su tinklo naudotojų prieiga prie nagrinėjamų perdavimo sistemų ir tinklo sąveika susijusias procedūras, sutartas paskyrimo ir suderinimo procedūras, taip pat kitas sutartas procedūras, kuriomis nustatomos dujų srautų paskirstymo ir balansavimo sąlygos, įskaitant naudojamus metodus.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.1.2 skirsnio l punktas
23.Išsamų metodų ir procesų aprašymą, įskaitant informaciją apie naudojamus parametrus ir svarbiausias prielaidas, daromas skaičiuojant techninį pajėgumą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.1.2 skirsnio m punktas
24.Visuose atitinkamuose taškuose perdavimo sistemų operatoriai skelbia Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3 skyriaus 3 dalies 1 skirsnio a–g punktuose nurodytą informaciją apie visas teikiamas pagrindines ir papildomas paslaugas (ypač maišymo, inertinių dujų įmaišymo ir konversijos informaciją):Informacija skelbiama kasdien arba kas valandą: jos skelbimo periodas atitinka trumpiausią pajėgumų užsakymo ir (pakartotinio) paskyrimo atskaitos laikotarpį arba trumpiausią atsiskaitymo laikotarpį, už kurį skaičiuojami mokesčiai už disbalansą.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.3.1 skirsnisJei trumpiausias atskaitos laikotarpis yra ne viena diena, Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3 skyriaus 3 dalies 1 skirsnio a–g punktuose nurodyta informacija pateikiama ir kasdien. Ši informacija skelbiama ir atnaujinama iškart, kai sistemos operatorius ją gauna (beveik realiuoju laiku).
24.1.techninius srautų pajėgumus abiem kryptimis;Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.3.1 skirsnio a punktas
24.2.bendrą sutartyse numatytą nuolatinį ir pertraukiamąjį pajėgumą abiem kryptimis;Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.3.1 skirsnio b punktas
24.3.paskyrimus ir pakartotinius paskyrimus abiem kryptimis;Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.3.1 skirsnio c punktas
24.4.turimą nuolatinį ir pertraukiamąjį pajėgumą abiem kryptimis;Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.3.1 skirsnio d punktas
24.5.faktinius fizinius srautus;Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.3.1 skirsnio e punktas
24.6.informaciją apie pertraukiamojo pajėgumo planinį ir faktinį nutraukimą;Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.3.1 skirsnio f punktas
24.7.informaciją apie planinius ir neplaninius nuolatinių paslaugų teikimo nutraukimus ir tų paslaugų atkūrimą;Apie planinį nutraukimą paskelbiama bent prieš 42 dienas.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.3.1 skirsnio g punktasSistemos techninę priežiūrą ir su ja susijusio nutraukimo tikėtiną trukmę ir kt.
24.8.atvejus, kai teisėti prašymai dėl nuolatinių pajėgumų produktų, kurių galiojimo trukmė yra vienas mėnuo arba ilgesnė, buvo atmesti;Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.3.1 skirsnio h punktasĮskaitant atmestų prašymų skaičių ir atitinkamą pajėgumų kiekį.
24.9.kur ir kada nuolatinių pajėgumų produktų, kurių galiojimo trukmė yra vienas mėnuo arba ilgesnė, pardavimo kainos viršijo rezervinę kainą;Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.3.1 skirsnio i punktasAukcionų atveju.
24.10.kur ir kada pagal reguliaraus paskirstymo procedūrą nepasiūlytas nė vienas nuolatinių pajėgumų produktas, kurio galiojimo trukmė yra vienas mėnuo arba ilgesnė;Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.3.1 skirsnio j punktas
24.11.bendrus pajėgumus, suteiktus taikant Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 2 skyriaus 2 dalies 2 skirsnyje, 2 skyriaus 2 dalies 3 skirsnyje, 2 skyriaus 2 dalies 4 skirsnyje ir 2 skyriaus 2 dalies 5 skirsnyje nustatytas perkrovos valdymo tvarkas.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.3.1 skirsnio k punktasPagal kiekvieną taikytą perkrovos valdymo tvarką.
25.Išmatuotas bendrojo šilumingumo arba Wobbe indekso vertes visuose atitinkamuose taškuose.Preliminarūs duomenys paskelbiami ne vėliau kaip per tris dienas nuo atitinkamos dujų tiekimo dienos. Galutiniai duomenys paskelbiami per tris mėnesius nuo atitinkamo mėnesio pabaigos.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.3.4 skirsnis
26.Visų atitinkamų taškų turimus, užsakytus ir techninius pajėgumus per visus pajėgumo teikimo pagal sutartį metus ir dar vienerius metus, ir ne trumpiau kaip ateinantiems 10 metų.Kasmet.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.3.5 skirsnisŠi informacija atnaujinama ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį; atnaujinama dažniau, jei gaunama naujos informacijos. Skelbiama informacija turi atspindėti laikotarpį, kuriam pajėgumas siūlomas rinkoje.
27.Bendrojo antrinėje rinkoje (t. y. kai vienas tinklo naudotojas parduoda kitam tinklo naudotojui) siūlomo ir pagal sutartis teikiamo pajėgumo informacija, jei ta informacija prieinama PSO. Turi būti pateikiami šie duomenys:Kasdien skelbiama ir atnaujinama.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.4.1 skirsnis
27.1.sujungimo taškas, kuriame parduodamas pajėgumas;Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.4.1 skirsnio a punktas
27.2.pajėgumo tipas, t. y. įleidimo, išleidimo, nuolatinis, pertraukiamasis;Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.4.1 skirsnio b punktas
27.3.kiek pajėgumo naudojimo teisių suteikta ir šių teisių galiojimo trukmė;Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.4.1 skirsnio c punktas
27.4.pardavimo tipas, pvz., perdavimas arba paskyrimas;Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.4.1 skirsnio d punktas
27.5.bendras pardavimo ir (arba) perdavimo sandorių skaičius;Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.4.1 skirsnio e punktas
27.6.kitos perdavimo sistemos operatoriui žinomos sąlygos, kaip nurodyta Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3 skyriaus 3 dalyje.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.4.1 skirsnio f punktas
28.Suderintas sąlygas, pagal kurias jie patvirtina pajėgumų sandorius (pvz., perdavimo ir paskyrimo). Šiose sąlygose turi būti nurodyti bent šie reikalavimai:Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.4.2 skirsnis
28.1.standartizuotų produktų, kuriuos galima parduoti antrinėje rinkoje, apibūdinimas;Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.4.2 skirsnis a punktas
28.2.pasirengimo laikas antrinės rinkos prekybos sandoriams įgyvendinti, patvirtinti ir (arba) registruot;Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.4.2 skirsnis b punktasJei vėluojama atlikti šiuos veiksmus, turi būti paskelbtos vėlavimo priežastys
28.3.pranešimas, kurį pardavėjas arba Reglamento (EB) Nr. 715/2009 1 priedo 3 skyriaus 4 dalies 1 punkte nurodyta trečioji šalis pateikia perdavimo sistemos operatoriui ir kuriame nurodomi pardavėjas, pirkėjas ir pajėgumo duomenys, nurodyti 3 skyriaus 4 dalies 1 punkte.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.4.2 skirsnis c punktas
28.4.Numatytą didžiausią lankstumą, užsakytą lankstumą ir rinkoje teikiamą lankstumą.Kitą dujų tiekimo dieną.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.4.4 skirsnisJei lankstaus dujų tiekimo paslaugos, išskyrus leistinąsias nuokrypas, teikiamos trečiosioms šalims.
28.5.Bendro kiekvienos lankstaus tiekimo paslaugos naudojimo ex-post informaciją.Kiekvienos dujų tiekimo dienos pabaigoje.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.4.4 skirsnis
28.6.Kiekvienos balansavimo zonos kiekvienos dujų tiekimo dienos pradžioje perdavimo sistemoje esantį dujų kiekį ir numatomą kiekvienos dujų tiekimo dienos pabaigoje perdavimo sistemoje būsiantį dujų kiekį.Duomenys apie numatytą dujų tiekimo dienos pabaigoje būsiantį dujų kiekį atnaujinami kas valandą visą dujų tiekimo dieną. Jei mokesčiai už disbalansą skaičiuojami už valandą, perdavimo sistemos operatorius perdavimo sistemoje esantį dujų kiekį skelbia kas valandą.Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3.4.5 skirsnisKaip alternatyvą perdavimo sistemų operatoriai skelbia kiekvienos balansavimo zonos kiekvieno balansavimo laikotarpio pradžioje esantį bendrą visų vartotojų disbalansą ir kiekvienos dujų tiekimo dienos pabaigoje numatomą bendrą visų vartotojų disbalansą.
29.Perdavimo sistemos techninių charakteristikų parametrus, naudojamus referencinės kainos metodikoje:Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.Europos Komisijos 2017 m. kovo 16 d. reglamento (ES) Nr. 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, (toliau – Tarifų tinklo kodeksas) 30 straipsnio 1 dalies a punktasInformacija turi būti skelbiama laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir 32 straipsniuose nustatytų reikalavimų.
29.1.techninį pajėgumą įleidimo ir išleidimo taškuose ir susijusias prielaidas;Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis
29.2.prognozuojamą užsakytą pajėgumą įleidimo ir išleidimo taškuose ir susijusias prielaidas;Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis
29.3.gamtinių dujų srauto apimtį ir kryptį įleidimo ir išleidimo taškuose ir susijusias prielaidas;Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktisPavyzdžiui, gamtinių dujų srauto paklausos ir pasiūlos scenarijai piko sąlygomis
29.4.pakankamai detalų struktūrinį perdavimo sistemos atvaizdą;Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis
29.5.papildomus perdavimo tinklo techninius duomenis.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktisPavyzdžiui, vamzdynų ilgį ir vamzdžių skersmenį ir kompresorinių galingumą.
30.Perdavimo sistemos operatoriaus leidžiamąsias arba tikslines pajamas arba ir vienas, ir kitas pajamas.Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktisInformacija turi būti skelbiama laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir 32 straipsniuose nustatytų reikalavimų.
31.Informaciją apie Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytų pajamų kitimą, palyginti su praėjusiais metais.Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktisInformacija turi būti skelbiama laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir 32 straipsniuose nustatytų reikalavimų.
32.Reguliuojamoje veikloje naudojamo turto rūšis ir visą tokio turto vertę.Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunkčio 1 dalisInformacija turi būti skelbiama laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir 32 straipsniuose nustatytų reikalavimų.
33.Kapitalo sąnaudas ir jų apskaičiavimo metodiką.Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunkčio 2 dalisInformacija turi būti skelbiama laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir 32 straipsniuose nustatytų reikalavimų.
34.Kapitalo išlaidas, įskaitant:Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunkčio 3 dalisInformacija turi būti skelbiama laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir 32 straipsniuose nustatytų reikalavimų.
34.1.pradinės turto vertės nustatymo metodikas;Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunkčio 3 dalis
34.2.turto perkainojimo metodikas;Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunkčio 3 dalis
34.3.turto vertės raidos paaiškinimus;Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunkčio 3 dalis
34.4.kiekvienos rūšies turto dėvėjimosi laikotarpius ir sumas.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunkčio 3 dalis
35.Veiklos išlaidas.Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunkčio 4 dalisInformacija turi būti skelbiama laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir 32 straipsniuose nustatytų reikalavimų.
36.Paskatų tvarką ir našumo tikslus.Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunkčio 5 dalisInformacija turi būti skelbiama laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir 32 straipsniuose nustatytų reikalavimų.
37.Infliacijos indeksą.Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunkčio 6 dalisInformacija turi būti skelbiama laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir 32 straipsniuose nustatytų reikalavimų.
38.Perdavimo paslaugų pajamas;Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktisInformacija turi būti skelbiama laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir 32 straipsniuose nustatytų reikalavimų.
39.Šias Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktyje nurodytų pajamų išskaitymo proporcijas:Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto v papunkčioInformacija turi būti skelbiama laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir 32 straipsniuose nustatytų reikalavimų.
39.1.pajėgumo ir produkto padalijimą, t. y. pajamų, gautų pritaikius pajėgumu grindžiamus perdavimo tarifus, ir pajamų, gautų pritaikius produkto kiekiu grindžiamus perdavimo tarifus, išskaidymą;Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto v papunkčio 1 papunktis
39.2.įleidimo ir išleidimo padalijimą, t. y. pajamų, gautų pritaikius pajėgumu grindžiamus perdavimo tarifus visuose įleidimo taškuose, ir pajamų, gautų pritaikius pajėgumu grindžiamus perdavimo tarifus visuose išleidimo taškuose, išskaidymą;Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto v papunkčio 2 papunktis
39.3.intrasisteminio ir intersisteminio naudojimo padalijimą, t. y. pagal Tarifų tinklo kodekso 5 straipsnį apskaičiuotų pajamų, gautų ir įleidimo taškuose, ir išleidimo taškuose iš intrasisteminio tinklo naudojimo, ir pajamų, gautų ir įleidimo taškuose, ir išleidimo taškuose iš intersisteminio tinklo naudojimo, išskaidymą;Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto v papunkčio 3 papunktis
40.Šią praėjusio tarifinio laikotarpio informaciją apie reguliavimo sąskaitos suderinimą:Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto vi papunkčio

Skelbiama, jei ir tiek, kiek perdavimo sistemos operatorius veikia pagal viršutinės ne kainos ribos režimą.

Informacija turi būti skelbiama laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir 32 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

40.1.faktiškai gautas pajamas, nepakankamas arba perteklines leidžiamąsias pajamas ir jų dalį, įrašomą į reguliavimo sąskaitą ir, jei taikoma, į tokios reguliavimo sąskaitos subsąskaitas;Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto vi papunkčio 1 dalis
40.2.suderinimo laikotarpį ir įgyvendintą paskatų tvarką;Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto vi papunkčio 2 dalis
40.3.aukciono priemokos paskirtį.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies b punkto vii papunktis
41.Informaciją apie perdavimo ir ne perdavimo tarifus, prie kurios pridedama reikšminga informacija, susijusi su jų išvedimu:Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies c punktasInformacija turi būti skelbiama laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir 32 straipsniuose nustatytų reikalavimų.
41.1.Tarifų tinklo kodekso 4 straipsnio 3 dalyje nurodytus produkto kiekiu grindžiamus perdavimo tarifus;Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktisJeigu taikomi.
41.2.Tarifų tinklo kodekso 4 straipsnio 4 dalyje nurodytus ne perdavimo paslaugų tarifus;Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktisJeigu taikomi.
41.3.kitas nei nurodytosios tarifų tinklo kodekso 29 straipsnyje referencines kainas ir kitas taškuose taikomas kainas.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis
42.Paaiškinimą, kodėl skiriasi tos pačios rūšies perdavimo paslaugos tarifų dydis, taikomas einamuoju tarifiniu laikotarpiu, ir jų dydis, taikomas tarifiniu laikotarpiu, kurio informacija paskelbta.Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 2 dalies a punkto i dalis
43.Paaiškinimą, kiek, kaip prognozuojama, skirsis tos pačios rūšies perdavimo paslaugos tarifų dydis, taikomas tarifiniu laikotarpiu, kurio informacija paskelbta, ir jų dydis, taikomas kiekvienu tarifiniu laikotarpiu per likusį reguliuojamąjį laikotarpį.Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 2 dalies a punkto ii dalis
44.Tarifų modelį.Reguliariai atnaujinama.Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio 2 dalies b punktasTuri būti pridedamas modelio naudojimo paaiškinimas, kad tinklo naudotojai galėtų patys apskaičiuoti einamuoju tarifiniu laikotarpiu taikomus perdavimo tarifus ir prognozuoti jų tikėtiną raidą po tokio tarifinio laikotarpio.
45.Informaciją apie pirktas balansavimo paslaugas ir su jomis susijusias išlaidas.Kasmet.Europos Komisijos 2014 m. kovo 26 d. reglamento (ES) Nr. 312/2014, kuriuo nustatomas dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas, (toliau – Balansavimo kodeksas) 8 straipsnio 7 dalis
46.Ribinės pirkimo kainos ir ribinės pardavimo kainos pokytįNedelsiant, gavus informaciją.Balansavimo kodekso 10 straipsnio 5 dalisJei perdavimo sistemos operatorius nusprendė skelbti ribinės pirkimo kainos ir ribinės pardavimo kainos pokyčius.
47.Balansavimo kodekso 29 straipsnio 1 dalyje nurodytų mokesčių bendros sumos ir bendros balansavimo neutralumo mokesčių sumos duomenis.Bent tuo pačiu dažnumu, kuriuo tinklo naudotojams išrašomos atitinkamų mokesčių sąskaitos faktūros, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.Balansavimo kodekso 29 straipsnio 4 dalis
48.Kiekvieno sujungimo taško duomenis – dujų, tiesiogiai patenkančių į jų perdavimo tinklus visuose fiziniuose sujungimo taškuose, Wobbe indeksą ir viršutinį šilumingumą.Bent kartą per dujų tiekimo paros valandą.Europos Komisijos 2015 m. balandžio 30 d. reglamento (ES) Nr. 2015/703, kuriuo nustatomas sistemų sąveikos ir duomenų mainų tinklo kodeksas, 16 straipsnis
49.Informaciją apie sąnaudas, susijusias su teisės aktų nustatyta tvarka licencijuojama veikla arba su veikla, kuriai taikomos valstybės reguliuojamos kainos.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – EĮ) 25 straipsnio 5 dalis
50.Valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.EĮ 25 straipsnio 5 dalis
51.Reguliuojamosios veiklos ataskaitas, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaitą ir (ar) išvadą.Iki gegužės 1 d.

EĮ 161 straipsnio 2 dalis

 

 

Išskyrus konfidencialią informaciją.
 Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo", (toliau – Apskaitos atskyrimo aprašas) 45 punktas.
Per 5 darbo dienas nuo jos gavimo arba patvirtinimo ar pasikeitimoViešai skelbiamos informacijos aprašo, patvirtinto Komisijos       nutarimu            Nr.         „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas), 3.2 papunktis.
52.Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (toliau – GDĮ) 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos[1] (toliau – Taryba)  patikrintas ir GDĮ 9 straipsnio 2 dalyje nurodytas Tarybos nustatytas kainas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.GDĮ 9 straipsnio 13 dalis
53.Reguliuojamas kainas ir jų diferencijavimo taisykles.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.GDĮ 9 straipsnio 14 dalis
54.Sąlygas, kuriomis perdavimo sistemos operatoriai teikia tokias gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo paslaugas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.GDĮ 26 straipsnio 4 dalis
55.Saugyklų, SGD sistemos, skirstymo sistemos operatoriui nuosavybes teise nepriklausančių mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginių ir vartotojų nediskriminacinio prijungimo prie perdavimo sistemos skaidrias ir veiksmingas procedūras bei įkainius.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.GDĮ 37 straipsnio 1 dalis
56.Metines finansines ataskaitasNuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.GDĮ 44 straipsnio 1 dalisInformacija skelbiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis.
57.Naudojimosi sistema taisykles.Ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki naudojimosi sistema taisyklių įsigaliojimo momento.GDĮ 49 straipsnio 3 dalis
58.SGD terminalo nediskriminacinio prijungimo prie gamtinių dujų perdavimo sistemos skaidrias ir veiksmingas procedūras bei įkainius.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis
59.Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašąPer 5 d. d. nuo pateikimo Tarybai termino pabaigos.Apskaitos atskyrimo aprašo 44 punktas
60.Laisvus perdavimo sistemos pajėgumus aktualiuose taškuose.Kiekvieną prekybos sesijos dieną ne vėliau kaip iki 10.00 val.Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių, patvirtintų Komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-450 „Dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo" (toliau – Prekybos priežiūros taisyklės), 43 punktas.Informacija turi būti operatyviai atnaujinama.
61.Prašymo pasinaudoti gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis formą ir prašymų nagrinėjimo procedūrą.Suderinus su Taryba, per 5 darbo dienas.Naudojimosi gamtinių dujų laikymo saugyklose ir gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis kriterijų aprašo, patvirtinto Komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-432 (toliau – Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašas), 12 punktasJeigu gamtinių dujų perdavimo operatorius teikia gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugą.
62.Sutarčių, sudaromų su gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugų vartotojais, standartines sąlygas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 14 punktasJeigu gamtinių dujų perdavimo operatorius teikia gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugą.
63.Informacijos, reikalingos gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugų vartotojams  efektyviai pasinaudoti gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis, sąrašą, kurį sudaro:Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 22 punktasJeigu gamtinių dujų perdavimo operatorius teikia gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugą.
63.1.siūlomų gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugų produktai ir jų kainos, toms paslaugoms sudaromos sutartys;Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 22.1 papunktis
63.2.naudojimosi gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis komercinės sąlygosKasmet, ne vėliau kaip iki lapkričio 30 d.Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 22.2 papunktis
63.3.perdavimo sistemos rezervuoti techniniai pajėgumai gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugai teikti;Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 22.3 papunktis
63.4.informacija apie gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugų vartotojų užsakytą ir laisvą perdavimo sistemos rezervuotų techninių pajėgumų dalis.Atnaujinama realiu laiku.Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 22.4 papunktisJeigu gamtinių dujų perdavimo operatorius teikia gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugą.
64.Informacijos, reikalingos gamtinių dujų perdavimo sistemų naudotojams pasinaudoti gamtinių dujų perdavimo sistemomis, sąrašą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms, patvirtintų Komisijos  2012 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. O3-178 „Dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms patvirtinimo", (toliau – Reikalavimai naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ir skirstymo sistema taisyklėms) 14.1 papunktisSąrašą sudaro: gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių siūlomų paslaugų ir mokesčių už jas sąrašas, toms paslaugoms sudaromų sutarčių sąrašas ir kt. informacija, susijusi su Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ir skirstymo sistema taisyklėms ir kitų teisės aktų įgyvendinimu.
65.Visus perdavimo sistemos taškus, kuriuose turi būti skelbiama informacija: dujų išleidimo ir įleidimo į perdavimo sistemą taškai, taškai, jungiantys perdavimo sistemą ir SGD terminalą, ir kt. svarbūs PSO sistemos taškai, nurodyti Reglamento Nr. 715/2009 I priedo 3 skyriaus 2 dalyje.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ir skirstymo sistema taisyklėms 14.2. papunktis
66.Išsamų metodų ir procesų aprašymą, kuriais vadovaujantis atliekami techninių pajėgumų skaičiavimai ir aprašomas perskaičiavimų dažnumas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ir skirstymo sistema taisyklėms 18.1 papunktisGali būti nustatoma Naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse arba Tarybos patvirtinama atskiru gamtinių dujų perdavimo operatoriaus dokumentu
67.Techninių pajėgumų skaičiavimo tvarką.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ir skirstymo sistema taisyklėms 18.10 papunktis
68.Konkrečios trukmės pajėgumų paskirstymo terminus.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Naudojimosi AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių, suderintų Komisijos 2018 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-177 „Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo" (toliau – Naudojimosi AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės), 46.3 papunktisInformacija skelbiama elektroninėje perdavimo paslaugų sistemoje.
69.Dvišalės pajėgumų pirkimo–pardavimo sutartis, kurioje numatomos pajėgumų perleidimo sąlygos rekomenduojamą formą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Naudojimosi AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių 61.2 papunktis
70.Perdavimo sistemos reikšminguose taškuose išmatuotus paros dujų kiekius ir viršutinę šilumingumo vertę.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Naudojimosi AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių 163 punktas
71.Perdavimo sistemoje atliekamų darbų grafiką.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo 176. 1. papunktisGrafike pateikiami planuojami einamaisiais metais atlikti dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo, remonto darbai, galintys turėti įtakos naudojimosi perdavimo sistema taisyklėse numatytoms sistemos naudotojų teisėms.
72.Informaciją apie pertraukiamųjų pajėgumų planinį ir faktinį nutraukimą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo 176. 6. papunktis
73.Prašymo sudaryti perdavimo sutartį formą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo 189. 5. papunktis
74.Teisės naudotis elektronine perdavimo paslaugų sistema sutarties formą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo 189. 7. papunktis
75.Kitų su perdavimo paslaugomis susijusių dokumentų formas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo 189. 8. papunktis
76.Balansavimo taisykles.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo 189. 9. papunktis
77.Informaciją apie pirktas balansavimo paslaugas ir balansavimo tikslais perkamas ar parduodamas dujas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių, suderintų Komisijos 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. O3E-263, (toliau – Balansavimo taisyklės) 51 punktas
78.Paros disbalanso mokesčio apskaičiavimo tvarką.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Balansavimo taisyklių 1 priedo 14 punktas
79.Informaciją apie atitinkamo balansavimo laikotarpio balansavimo dujų kainas, Tarybos nustatytą balansavimo kainą ir paros disbalanso mokesčio apskaičiavimo tvarką.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Balansavimo taisyklių 2 priedo 4.3 papunktis
80.Duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 6. 1. 1. papunktis
81.Avarijos atveju – apie perdavimo sistemos funkcionalumą ir poveikį paslaugos teikimui.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos gavimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 6. 1. 2. papunktis
82.Atitinkamus duomenis apie apibendrintą prognozuojamą ir faktinę perdavimo pajėgumų pasiūlą bei paklausą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos gavimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 6. 1. 3. papunktis
83.Taisykles, taikomas perdavimo sistemos operatoriui prekybai balansavimo dujomis gamtinių dujų biržoje.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo. Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 6. 1. 4. papunktis
84.Apibendrintą informaciją apie sudarytas dujų perdavimo sutartis.Kartą per metus.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 6. 2. papunktis
85.Planuotų ir neplanuotų nutraukimų kokybės rodiklius (nutraukimų skaičius ir trukmė).Pusmečiui pasibaigus per 40 dienų.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 6. 3. papunktisInformacija turi būti paskelbta už paskutinius 5 metus.
86.Suteiktus ir antrinėje rinkoje perleistus abipusio srauto pajėgumus.Kasdien.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 6. 4. 1. papunktis
87.Kitą informaciją, kuri būtina norint saugiai ir efektyviai naudotis perdavimo sistema.Kasdien.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 6. 4. 2. papunktis
SGD terminalo lėšų administratorius skelbia: ​ ​ ​​ ​
1.Surinktinas lėšas, skirtas padengti SGD terminalo infrastruktūros pastoviąsias eksploatavimo sąnaudas, reikalingas SGD terminalo veiklai užtikrinti, SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudas, paskirtojo tiekėjo būtinojo suskystintų gamtinių dujų kiekio tiekimo pagrįstas sąnaudas pagal Tarybos nustatytus saugumo papildomos dedamosios dydžius.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros, jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms ir paskirtojo tiekėjo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros, jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms ir paskirtojo tiekėjo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – SGD terminalo lėšų administravimo tvarkos aprašas), 51 punktas.
2.Per praėjusį ataskaitinį mėnesį gautinas, surinktas, išmokėtas ir neišmokėtas SGD terminalo lėšas.Ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 20  dienos.SGD terminalo lėšų administravimo tvarkos aprašo 17.1 papunktis
3.Nuo ataskaitinių metų pradžios, įskaitant praėjusį ataskaitinį mėnesį, gautinas, surinktas, išmokėtas ir neišmokėtas SGD terminalo lėšas.Ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 20  dienos.SGD terminalo lėšų administravimo tvarkos aprašo 17.2 papunktis
4.Per praėjusį ataskaitinį mėnesį gautas palūkanas už surinktų, bet neišmokėtų SGD terminalo lėšų saugojimą.Ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 20  dienos.SGD terminalo lėšų administravimo tvarkos aprašo 17.3 papunktis
5.Nuo ataskaitinių metų pradžios, įskaitant praėjusį ataskaitinį mėnesį, gautas palūkanas už surinktų, bet neišmokėtų SGD terminalo lėšų saugojimą.Ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 20  dienos.SGD terminalo lėšų administravimo tvarkos aprašo 17.4 papunktis
6.SGD terminalo lėšų administratoriaus patirtas SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudas už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.Ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 20  dienos.SGD terminalo lėšų administravimo tvarkos aprašo 17.5 papunktis
7.Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigos būklei pradelstus įsiskolinimus už nesumokėtas SGD terminalo lėšas pagal kiekvieną SGD terminalo lėšų mokėtoją.Ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 20  dienos.SGD terminalo lėšų administravimo tvarkos aprašo 17.6 papunktis
8.Pasirinktas SGD terminalo lėšų likučio saugojimo priemones ir sąlygas.Ne vėliau kaip per 10 dienų po ataskaitinio mėnesio.SGD terminalo lėšų administravimo tvarkos aprašo 19 punktas
9.Ateinančių ataskaitinių metų SGD terminalo lėšų piniginių įplaukų srautų prognozę, išskaidytą kas mėnesį.Ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki ataskaitinių metų pradžios.SGD terminalo lėšų administravimo tvarkos aprašo 23 punktas
Asmuo, turintis gamtinių dujų skirstymo licenciją, skelbia: ​ ​ ​ ​ ​
1.Informaciją apie sąnaudas, susijusias su teisės aktų nustatyta tvarka licencijuojama veikla arba su veikla, kuriai taikomos valstybės reguliuojamos kainos, yra vieša.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.EĮ 25 straipsnio 5 dalis
2.Valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.EĮ 25 straipsnio 5 dalis
3.Reguliuojamosios veiklos ataskaitas, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaitą ir (ar) išvadą.

Iki gegužės 1 d.

 

 

 

EĮ 161 straipsnio 2 dalisIšskyrus konfidencialią informaciją.
 Apskaitos atskyrimo aprašo 45 punktas.
Per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 3.2 papunktis.
4.GDĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas Tarybos patikrintas ir GDĮ 9 straipsnio 2 dalyje nurodytas Tarybos nustatytas kainas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.GDĮ 9 straipsnio 13 dalis
5.Reguliuojamas kainas ir jų diferencijavimo taisykles.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.GDĮ 9 straipsnio 14 dalis
6.Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų skirstymo ir naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo standartines sąlygas.Ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki sutarčių sudarymo ar sutarčių sąlygų pakeitimo.GDĮ 14 straipsnio 3 dalis
7.Sąlygas, kuriomis skirstymo sistemos operatoriai teikia balansavimo paslaugas, įskaitant taisykles ir tarifus.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.GDĮ 34 straipsnio 5 dalisJeigu skirstymo sistemos operatorius yra atsakingas už skirstymo sistemos subalansavimą ir šiuo tikslu priima taisykles.
8.Saugyklų, SGD sistemos, skirstymo sistemos operatoriui nuosavybes teise nepriklausančių mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginių ir vartotojų nediskriminacinio prijungimo prie perdavimo ir skirstymo sistemų skaidrias ir veiksmingas procedūras bei įkainius.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.GDĮ 37 straipsnio 1 dalis
9.Dešimties metų tinklo plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų planąIki kiekvienų metų liepos 1 dienos.GDĮ 371 straipsnio 1 dalisTaikoma skirstymo sistemos operatoriams, aptarnaujantiems daugiau negu 100 000 vartotojų.
10.Garantinio tiekimo kainą, atsiskaitymo už gamtines dujas, gamtinių dujų deklaravimo ir klientų informavimo tvarką.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.GDĮ 39 straipsnio 5 dalies 1 punktas
11.Metines finansines ataskaitasNuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.GDĮ 44 straipsnio 1 dalisInformacija skelbiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis.
12.Naudojimosi sistema taisykles.Ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki naudojimosi sistema taisyklių įsigaliojimo momento.GDĮ 49 straipsnio 3 dalis
13.Pažeidžiamus vartotojus aptarnaujančių padalinių sąrašą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo", (toliau – Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės) 89.3 papunktis
14.Visą parą veikiančios avarinės tarnybos telefono numerį.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių 100.10 papunktis
15.Europos Komisijos parengtą aiškų ir glaustą klausimų ir atsakymų sąrašą, kuriame teikiama praktinė informacija apie vartotojų teises.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių 100.13 papunktis
16.Skundų nagrinėjimo tvarką.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių 100.14 papunktis
17.Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašąPer 5 d. d. nuo pateikimo Tarybai termino pabaigos.Apskaitos atskyrimo aprašo 44 punktas
18.Prašymo pasinaudoti gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis formą ir prašymų nagrinėjimo procedūrą.Suderinus su Taryba, per 5 darbo dienas.Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 12 punktasJeigu gamtinių dujų skirstymo operatorius teikia gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugą.
19.Sutarčių, sudaromų su gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugų vartotojais, standartines sąlygas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 14 punktasJeigu gamtinių dujų skirstymo operatorius teikia gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugą.
20.Informacijos, reikalingos gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugų vartotojams  efektyviai pasinaudoti gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis, sąrašą, kurį sudaro:Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo22 punktasJeigu gamtinių dujų skirstymo operatorius teikia gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugą.
20.1.siūlomų gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugų produktai ir jų kainos, toms paslaugoms sudaromos sutartys;Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 22.1 papunktis
20.2.naudojimosi gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis komercinės sąlygosKasmet, ne vėliau kaip iki lapkričio 30 d.Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 22.2 papunktis
20.3.perdavimo sistemos rezervuoti techniniai pajėgumai gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugai teikti;Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo22.3 papunktis
20.4.informacija apie gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugų vartotojų užsakytą ir laisvą skirstymo sistemos rezervuotų techninių pajėgumų dalis.Atnaujinama realiu laiku.Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 22.4 papunktisJeigu gamtinių dujų skirstymo operatorius teikia gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugą.
21.Informacijos, reikalingos gamtinių dujų skirstymo sistemų naudotojams pasinaudoti gamtinių dujų perdavimo sistemomis, sąrašą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ir skirstymo sistema taisyklėms 14.1 papunktisSąrašą sudaro: gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorių siūlomų paslaugų ir mokesčių už jas sąrašas, toms paslaugoms sudaromų sutarčių sąrašas ir kt. informacija, susijusi su Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ir skirstymo sistema taisyklėms ir kitų teisės aktų įgyvendinimu.
22.Metinę atitikties programos ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus, kurioje nurodo taikytas priemones.Kiekvienais metais iki gegužės 1 d.Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo ir laikymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai, patvirtinti Komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. O3-149 „Dėl Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo ir laikymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai patvirtinimo" (toliau – Reikalavimai gamtinių dujų skirstymo ir laikymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai), 14.2.5 papunktisKiek tai nėra susiję su konfidencialia skirstymo sistemos operatoriaus informacija ar dokumentais
23.Asmens, skirstymo sistemos operatoriaus vadovo paskirto atitikties pareigūnu, kontaktinius duomenis.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo ir laikymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai 16 punktas
24.Informaciją apie rinkos dalyvio, dalyvaujančio skirstymo sistemos balansavime, bendrą numatomą patiekti į ir išimti iš balansavimo zonos gamtinių dujų kiekį per balansavimo laikotarpį;Atnaujinama ne rečiau kaip du kartus per dieną.Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms, patvirtintų Komisijos 2013 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. O3-236 „Dėl Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms patvirtinimo" (toliau – Reikalavimai skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms) 15.1 ir 15.2 papunkčiaiSkelbiama taip, kad rinkos dalyviai, dalyvaujantys skirstymo sistemos balansavime, galėtų imtis reikiamų priemonių laiku ir tinkamai panaikinti galimą disbalansą.
25.Balansavimo dujų kainas atitinkamam balansavimo laikotarpiui bei mokesčių už disbalansą dydžiusNuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reikalavimų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms 15.5 papunktis
26.Standartines sutartis, kuriose nustatomos balansavimo sąlygos bei šių sutarčių skelbimo tvarkaNuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reikalavimų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms 15.6 papunktis
27.Gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisykles.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Reikalavimų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms 17 punktas
28.Nuasmenintą paklausimą iš subjektų, kurie naudojasi ar ketina naudotis sistema skirstymo sistemos balansavimo taisyklių reglamentuojamoje srityje bei išaiškinimą viešai paskelbti interneto svetainėje.Gavus paklausimą ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų.Reikalavimų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms 18 punktas
29.Garantinio tiekimo sąlygas, numatytas Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse, kurių privalo laikytis visi pažeidžiami vartotojai nuo garantinio tiekimo pradžios (jei nepasirinko kitos tiekimo įmonės).Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 7.1.1 papunktis.Jeigu skirstymo operatorius vykdo garantinį tiekimą.
30.Detalų teikiamų reguliuojamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 7.1.2 papunktis.
31.Duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 7.1.3 papunktis.
32.Kitą informaciją, kuri būtina norint saugiai ir efektyviai naudotis skirstymo sistema.Kartą per metus.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 7.2 papunktis.
Asmuo, turintis gamtinių dujų tiekimo leidimą, skelbia: ​ ​ ​ ​ ​
1.Informaciją apie sąnaudas, susijusias su teisės aktų nustatyta tvarka licencijuojama veikla arba su veikla, kuriai taikomos valstybės reguliuojamos kainos, yra vieša.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.EĮ 25 straipsnio 5 dalis
2.Valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.EĮ 25 straipsnio 5 dalis
3.Reguliuojamosios veiklos ataskaitas, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaitą ir (ar) išvadą.Iki gegužės 1 d.EĮ 161 straipsnio 2 dalisJeigu taikoma.
Apskaitos atskyrimo aprašo 45 punktas.
Per 5 d. d. nuo patvirtinimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 3.2 papunktis.Išskyrus konfidencialią informaciją.
4.Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, skirstymo ir perdavimo standartines sąlygas.Ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki sutarčių sudarymo ar sutarčių sąlygų pakeitimo.GDĮ 14 straipsnio 3 dalis
5.Metines finansines ataskaitasNuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 44 straipsnio 1 dalisInformacija skelbiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis.
6.Tiekėją nurodančius duomenis ir adresąNuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 57 straipsnio 2 dalies 1 punktas
7.Teikiamas paslaugasNuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 57 straipsnio 2 dalies 1 punktas
8.Siūlomų paslaugų kokybės lygį ir pradinio prijungimo terminąNuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 57 straipsnio 2 dalies 1 punktas
9.Siūlomų techninės priežiūros paslaugų rūšisNuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 57 straipsnio 2 dalies 1 punktas
10.Priemones, kurias naudojant galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir mokėjimus už techninę priežiūrąNuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 57 straipsnio 2 dalies 1 punktas
11.Paslaugų teikimo atnaujinimo ir nutraukimo bei sutarties pratęsimo ir nutraukimo sąlygas, taip pat tai, ar numatyta teisė nutraukti sutartį netaikant sankcijųNuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 57 straipsnio 2 dalies 1 punktas
12.Informaciją apie kompensavimą ir pinigų grąžinimą tuo atveju, kai paslaugų kokybė neatitinka sutartyje nurodyto lygio, įskaitant netikslias ir vėluojančias sąskaitas, metodas, kuriuo pradedamos neteisminės ginčų sprendimo procedūros, informacija apie vartotojų teises ir skundų nagrinėjimą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 57 straipsnio 2 dalies 1 punktas
13.Metodą, kuriuo pradedamos neteisminės ginčų sprendimo procedūros, informaciją apie vartotojų teises ir skundų nagrinėjimą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 57 straipsnio 2 dalies 1 punktas
14.Informaciją apie teikiamas papildomas paslaugas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių 18 punktas ir 17.11 papunktis
15.Papildomų paslaugų kokybės lygį ir paslaugų teikimo pradžios terminą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių 18 punktas ir 17.12 papunktis
16.Priemones, kurias naudojant galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių 18 punktas ir 17.13 papunktis
17.Europos Komisijos parengtą aiškų ir glaustą klausimų ir atsakymų sąrašą, kuriame teikiama praktinė informacija apie vartotojų teises.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių 102.10 papunktis
18.Vartotojų skundų nagrinėjimo tvarką.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių 102.17 papunktis
19.Viešai neatskleistą turimą informaciją apie verslą ar įrenginius, kuriuos ūkio subjektas, jo patronuojančioji ar susijusi įmonė turi ar valdo arba už kurių eksploatavimo klausimus visiškai ar iš dalies atsako tas rinkos dalyvis ar įmonė. Rinkos dalyviai atskleidžia viešai neatkleistą informaciją šia tvarka:Prekybos priežiūros taisyklių 9 ir 10 punktaiViešai neatskleistą informaciją skelbia tie rinkos dalyviai, kurie vykdo prekybą Lietuvos teritorijoje arba per gamtinių dujų ar elektros energijos biržą. Rinkos dalyvis viešai neatskleistą informaciją privalo skelbti viešai rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią administruoja rinkos operatorius.
19.1.informacija, susijusi su neplaniniais gavybos šaltinių, perdavimo režimo, tiekimo šaltinių ribojimais, kurie 20 procentų pakeičia gavybos, biodujų gamybos, perdavimo, tiekimo paros dujų kiekį, taip pat vartojimo objektų įrenginių, kurių suminė instaliuota galia, jei ji nėra ribojama perdavimo ar skirstymo infrastruktūros pajėgumų, yra 100 MW (876 000 MWh per metus) arba didesnė, sustojimais, įskaitant 100 MW (876 000 MWh per metus) ar didesnio vartojimo objektų įrenginių faktinio prieinamumo pokytį, identifikuojant paleidimo/atjungimo faktą, kai tikėtina, jog tai truks ne mažiau kaip vieną valandą ir ne ilgiau kaip trejus ateinančius metus;Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per valandą nuo sprendimo dėl neplanuojamo ribojimo ir (ar) sustojimo priėmimo.Prekybos priežiūros taisyklių 9.5 papunktis ir 10 punktasRinkos dalyvis viešai neatskleistą informaciją privalo skelbti viešai rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią administruoja rinkos operatorius.
19.2.informacija, susijusi su planiniais gavybos, biodujų gamybos, perdavimo, skirstymo režimo bei tiekimo šaltinių ribojimais, dėl kurių gali būti 20 procentų sumažintas, apribotas arba nutrauktas tiekimo paros dujų kiekis, taip pat vartojimo objektų įrenginių, kurių suminė instaliuota galia, jei ji nėra ribojama perdavimo ar skirstymo infrastruktūros pajėgumų, yra 100 MW (876 000 MWh per metus) arba didesnė, atjungimais, įskaitant 100 MW (876 000 MWh per metus) ar didesnį planuojamą vartojimo objektų įrenginių prieinamumo pokytį, identifikuojant paleidimo/atjungimo faktą, kai tikėtina, jog tai truks ne mažiau kaip vieną valandą ir ne ilgiau kaip trejus ateinančius metus.Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per valandą nuo sprendimo dėl planuojamo pasikeitimo priėmimo.Prekybos priežiūros taisyklių 9.6 punktasRinkos dalyvis viešai neatskleistą informaciją privalo skelbti viešai rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią administruoja rinkos operatorius.
20.Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašąPer 5 d. d. nuo pateikimo Tarybai termino pabaigos.Apskaitos atskyrimo aprašo 44 punktas
21.Detalų teikiamų reguliuojamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 8.1 papunktis.
22.Reguliuojamų kainų ir tarifų struktūrą.Kartą per metus.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 8.2 papunktis.
Asmuo, turintis SGD pakartotinio dujinimo licenciją, skelbia: ​ ​ ​ ​ ​
1.Nediskriminacinius ir skaidrius pajėgumų paskirstymo mechanizmus.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Reglamento Nr. 715/2009 17 straipsnio 2 dalis
2.Išsamią informaciją apie siūlomas paslaugas ir taikomas atitinkamas sąlygas, taip pat techninę informaciją, būtiną tam, kad SGD įrenginių naudotojai galėtų įgyti veiksmingą teisę naudotis SGD įrenginiais.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Reglamento Nr. 715/2009 19 straipsnio 1 dalis
3.Patogią naudoti ir standartizuotą kiekybinę informaciją apie sutartyse numatytus ir turimus SGD įrenginių pajėgumus.Duomenys reguliariai ir nuolat atnaujinami.Reglamento Nr. 715/2009 19 straipsnio 2 dalis
4.Kiekviename SGD įrenginyje, jei būtent tokiu būdu sistemos naudotojams suteikiama teisė jais naudotis, turimą dujų kiekį, įleidžiamą bei išleidžiamą kiekį ir turimus SGD įrenginių pajėgumus, įskaitant tuos įrenginius, kuriais neturi teisės naudotis trečiosios šalys.Informacija atnaujinama bent kartą per dieną.Reglamento Nr. 715/2009 19 straipsnio 4 dalis
5.Informaciją apie sąnaudas, susijusias su teisės aktų nustatyta tvarka licencijuojama veikla arba su veikla, kuriai taikomos valstybės reguliuojamos kainos, yra vieša.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.EĮ 25 straipsnio 5 dalis
6.Valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.EĮ 25 straipsnio 5 dalis
7.Reguliuojamosios veiklos ataskaitas, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaitą ir (ar) išvadą.Iki gegužės 1 d.EĮ 161 straipsnio 2 dalisIšskyrus konfidencialią informaciją.
Apskaitos atskyrimo aprašo 45 punktas.
Per 5 d. d. nuo patvirtinimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 3.2 papunktis.
8.GDĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas Tarybos patikrintas ir GDĮ 9 straipsnio 2 dalyje nurodytas Tarybos nustatytas kainas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 9 straipsnio 13 dalis
9.Reguliuojamas kainas ir jų diferencijavimo taisykles.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 9 straipsnio 14 dalis
10.Metines finansines ataskaitasNuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 44 straipsnio 1 dalisInformacija skelbiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis.
11.Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašąPer 5 d. d. nuo pateikimo Tarybai termino pabaigos.Apskaitos atskyrimo aprašo 44 punktas
12.Informacijos, reikalingos SGD terminalo naudotojams pasinaudoti SGD terminalu, sąrašą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Reikalavimų naudojimosi SGD terminalu taisyklėms, patvirtintų Komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-433 „Dėl Reikalavimų naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms patvirtinimo" (toliau – Reikalavimai naudojimosi SGD terminalu taisyklėms), 13.1 papunktisSąrašą sudaro: siūlomų paslaugų ir mokesčių už jas sąrašas, toms paslaugoms sudaromų sutarčių sąrašas, išdujinimo pajėgumai ir vieno krovinio išdujinimo laiko periodas, gamtinių dujų patiekimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą pajėgumų maksimali ir minimali ribos, gamtinių dujų patiekimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą pajėgumai SGD terminalo prijungimo prie magistralinio dujotiekio taške, SGD terminalo minimalūs ir maksimalūs užpildymo pajėgumai, plaukiojančiosios SGD saugyklos talpinimo iš atplaukusio tanklaivio maksimalus laiko periodas SGD krovinio iškrovimui ir kita informacija, susijusi su Reikalavimų naudojimosi SGD terminalu taisyklėms įgyvendinimu.
13.SGD krovinių iškrovimo tvarkaraščių sudarymo procedūra ir krovinių iškrovimo datos.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Reikalavimų naudojimosi SGD terminalu taisyklėms 13.2 papunktis
14.Turimus techninius ir laisvus SGD terminalo bei nuolatinius ir pertraukiamuosius, užsakytus pajėgumus.Atnaujinama ne rečiau nei kartą per parą.Reikalavimų naudojimosi SGD terminalu taisyklėms 13.3 papunktis
15.SGD terminalo priežiūros planus.Atnaujinama pasikeitus situacijai.Reikalavimų naudojimosi SGD terminalu taisyklėms 13.4 papunktisInformacija skelbiama metams į priekį.
16.Išsamų metodų ir procesų aprašymą, kuriais vadovaujantis atliekami techninių pajėgumų skaičiavimai.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Reikalavimų naudojimosi SGD terminalu taisyklėms 17.1 papunktis
17.Techninių pajėgumų skaičiavimo tvarkąNuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Reikalavimų naudojimosi SGD terminalu taisyklėms 17.7 papunktis
18.Kvietimą metinei SGD terminalo pajėgumų paskirstymo procedūrai.Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 25 d.AB „Klaipėdos nafta" naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių, suderintų Komisijos 2017 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-536 „Dėl AB „Klaipėdos nafta" naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo", (toliau – Naudojimosi SGD terminalu taisyklės) 22 punktas
19.Informaciją apie siūlomus įsigyti SGD terminalo pajėgumus.Nuolat atnaujinama.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 24 punktas
20.Skelbimą apie parduodamus pajėgumus antrinėje rinkoje.Gavus prašymą dėl nepanaudotų pajėgumų pardavimo organizavimoNaudojimosi SGD terminalu taisyklių 50 punktas
21.Bendrą SGD terminalo metinį grafiką.Ne vėliau, kaip likus 2 (dviem) mėnesiams iki Dujų metų pradžios.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 69 punktas
22.Bendrą SGD terminalo mėnesio grafiką.Per 5 darbo dienas SGD terminalo operatoriui patvirtinus mėnesio grafikus.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 77 punktas
23.SGD terminale patvirtintų dujovežių sąrašą.Nuolat atnaujinama.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 83 punktas
24.Konkrečias SGD terminalo paslaugų kainas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 143 punktas
25.Planinių metinių Remonto darbų grafiką ir planuojamus SGD terminalo apribojimus laikotarpiui nuo einamųjų metų spalio 1 d. iki kitų metų spalio 1 d.Kiekvienų metų birželio 4 d.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 167.1 papunktis ir 195.10 papunktis
26.Naudojimosi SGD terminalu taisykles, įskaitant jų priedus.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 195.1 papunktis
27.Informaciją apie SGD terminalo pajėgumų paskirstymą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 195.2 papunktis
28.Informaciją apie paskirstytus ir laisvus SGD terminalo pajėgumus.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 195.3 papunktis
29.Paslaugų grafiką.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 195.4 papunktis
30.Informaciją apie SGD terminalo talpų užpildymo lygį, išdujintą gamtinių dujų kiekį ir perkrautą SGD kiekį kiekvieną parą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 195.5 papunktis
31.Informaciją apie SGD terminale patvirtintus dujovežius;Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 195.6 papunktis
32.Informaciją apie aplinkybių ir (ar) sąlygų, kurios turi ar gali turėti įtakos SGD terminalo naudotojų galimybėms naudotis SGD terminalu, atsiradimą ar pasikeitimą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 195.7 papunktis
33.Informaciją apie avarines situacijas ir nenugalimos jėgos aplinkybes.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 195.8 papunktis
34.Nuorodą į perdavimo sistemos operatoriaus skelbiamą informaciją apie nustatytus techninius perdavimo sistemos pajėgumus SGD terminalo prijungimo prie magistralinio dujotiekio taške ir gamtinių dujų patiekimo į perdavimo sistemą pajėgumų maksimalias ir minimalias ribas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 195.9 papunktis
35.Prašymo suteikti Elektroninės terminalo paslaugų planavimo ir administravimo sistemos prieigą formą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 195.11 papunktis
36.Teisės naudotis Elektronine terminalo paslaugų planavimo ir administravimo sistema sutarties formą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi SGD terminalu taisyklių 195.12 papunktis
37.Detalų teikiamų reguliuojamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 9.1.1 papunktis.
38.Standartines paslaugų teikimo (sutarčių) sąlygas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 9.1.2 papunktis.
39.Pertraukiamųjų pajėgumų naudojimo sąlygas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 9.1.3 papunktis.
40.SGD sistemos priežiūros planą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 9.1.4 papunktis.
41.Atgabenamų SGD tvarkaraščio sudarymo principus ir tvarką.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 9.1.5 papunktis.
42.Maksimalų ir minimalų pajėgumų faktinį suvartojimą per mėnesį.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 9.1.6 papunktis.
43.Aplinkybes, kurios gali turėti įtakos sutartyje nustatytiems pajėgumams naudoti.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 9.1.7 papunktis.
44.SGD infrastruktūros bei jungiamųjų taškų su kitomis sistemomis aprašymą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 9.1.8 papunktis.
45.Galimų sankcijų skyrimo ar kompensavimo mechanizmų vartotojams taisykles;Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 9.1.9 papunktis.Jei taikytina.
46.Duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 9.1.10 papunktis.
47.SGD terminalo prijungimo prie magistralinio dujotiekio taške, minimalius ir maksimalius užpildymo pajėgumus.Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 9.2.1 papunktis.
48.Gamtinių dujų patiekimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą pajėgumų maksimalias ir minimalias ribas.Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 9.2.2 papunktis.
49.Gamtinių dujų patiekimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą pajėgumus.Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 9.2.3 papunktis.
50.Plaukiojančiosios SGD saugyklos talpinimo iš atplaukusio dujovežio maksimalų laiko periodą SGD kroviniui iškrauti.Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 9.2.4 papunktis.
51.SGD terminalo priežiūros planus.Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d. ir pasikeitus situacijai atnaujinama.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 9.2.5 papunktis.Informacija skelbiama metams į priekį.
SGD terminalo lėšų gavėjas skelbia: ​ ​ ​ ​ ​
1.Informaciją apie per praėjusį ataskaitinį laikotarpį panaudotas SGD terminalo lėšas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.SGD terminalo lėšų administravimo tvarkos aprašo 18 punktas.
Asmuo, turintis gamtinių dujų laikymo licenciją, skelbia: ​ ​ ​ ​ ​
1.Nediskriminacinius ir skaidrius pajėgumų paskirstymo mechanizmus.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Reglamento Nr. 715/2009 17 straipsnio 2 dalis
2.Išsamią informaciją apie siūlomas paslaugas ir taikomas atitinkamas sąlygas, taip pat techninę informaciją, būtiną tam, kad saugyklų naudotojai galėtų įgyti veiksmingą teisę naudotis saugyklomis.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Reglamento Nr. 715/200919 straipsnio 1 dalis
3.Patogią naudoti ir standartizuotą kiekybinę informaciją apie sutartyse numatytus ir turimus saugyklų pajėgumus.Duomenys reguliariai ir nuolat atnaujinami.Reglamento Nr. 715/2009 19 straipsnio 2 dalis
4.Kiekvienoje saugykloje, jei būtent tokiu būdu sistemos naudotojams suteikiama teisė jomis naudotis, turimą dujų kiekį, įleidžiamą bei išleidžiamą kiekį ir turimus saugyklų pajėgumus, įskaitant tuos įrenginius, kuriais neturi teisės naudotis trečiosios šalys.Informacija atnaujinama bent kartą per dieną.Reglamento Nr. 715/2009 19 straipsnio 4 dalis
5.Informaciją apie sąnaudas, susijusias su teisės aktų nustatyta tvarka licencijuojama veikla arba su veikla, kuriai taikomos valstybės reguliuojamos kainos, yra vieša.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.EĮ 25 straipsnio 5 dalis
6.Valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.EĮ 25 straipsnio 5 dalis
7.Reguliuojamosios veiklos ataskaitas, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaitą ir (ar) išvadą.Iki gegužės 1 d.EĮ 161 straipsnio 2 dalisIšskyrus konfidencialią informaciją.
 Apskaitos atskyrimo aprašo 45 punktas.
Per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 3.2 papunktis.
8.GDĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas Tarybos patikrintas ir GDĮ 9 straipsnio 2 dalyje nurodytas Tarybos nustatytas kainas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 9 straipsnio 13 dalis
9.Reguliuojamas kainas ir jų diferencijavimo taisykles.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 9 straipsnio 14 dalis
10.Metinę atitikties programos ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus, kurioje nurodo taikytas priemones.GDĮ 431 straipsnio 2 dalies 4 punktas
Kiekvienais metais iki gegužės 1 d.Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo ir laikymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai 14.2.5 papunktisKiek tai nėra susiję su konfidencialia skirstymo sistemos operatoriaus informacija ar dokumentais
11.Metines finansines ataskaitasNuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 44 straipsnio 1 dalisInformacija skelbiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis.
12.Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašąPer 5 d. d. nuo pateikimo Tarybai termino pabaigos.Apskaitos atskyrimo aprašo 44 punktas
13.Prašymo pasinaudoti gamtinių dujų laikymo saugyklose paslaugomis formą ir prašymų nagrinėjimo procedūrą.Suderinus su Taryba, per 5 darbo dienas.Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 12 punktas
14.Sutarčių, sudaromų su gamtinių dujų laikymo saugyklose paslaugų vartotojais, standartines sąlygas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 14 punktas
15.Informacijos, reikalingos gamtinių dujų laikymo saugyklose paslaugų vartotojams efektyviai pasinaudoti gamtinių dujų laikymo saugyklose paslaugomis, sąrašą, kurį sudaro:Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo20 punktas
15.1.gamtinių dujų laikymo sistemos operatorių siūlomų gamtinių dujų laikymo saugyklose paslaugų produktai, jų kainų sąrašas bei paslaugoms sudaromų sutarčių sąrašas;Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 20.1 papunktis
15.2.kiekvienos iš gamtinių dujų saugyklų techniniai pajėgumai;Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 20.2 papunktis
15.3.realiu laiku atnaujinami kiekvienos iš gamtinių dujų saugyklų laisvi pajėgumai 10-čiai metų į priekį;Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 20.3 papunktis
15.4.kasdien užsakyti saugyklos pajėgumai;Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 20.4 papunktis
15.5.kasdien turimi laisvi saugyklos pajėgumai.Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis kriterijų aprašo 20.5 papunktis
16.Asmens, laikymo sistemos operatoriaus vadovo paskirto atitikties pareigūnu, kontaktinius duomenis.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo ir laikymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai 16 punktas
17.Prijungimo prie sistemų ir tinklų kainų struktūrą, sąlygas bei numatomus pakeitimus.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 10.1.1 papunktis.
18.Duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 10.1.2 papunktis.
19.Kainų ir tarifų struktūrą.Kartą per metus.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 10.2 papunktis.
Asmuo, turintis gamtinių dujų gavybos licenciją, skelbia: ​ ​ ​ ​ ​
1.Informaciją apie sąnaudas, susijusias su teisės aktų nustatyta tvarka licencijuojama veikla arba su veikla, kuriai taikomos valstybės reguliuojamos kainos, yra vieša.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.EĮ 25 straipsnio 5 dalis
2.Valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.EĮ 25 straipsnio 5 dalis
3.Reguliuojamosios veiklos ataskaitas, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaitą ir (ar) išvadą.Iki gegužės 1 d.EĮ 161 straipsnio 2 dalisIšskyrus konfidencialią informaciją.
Apskaitos atskyrimo aprašo 45 punktas.
Per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 3.2 papunktis.
4.GDĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas Tarybos patikrintas ir GDĮ 9 straipsnio 2 dalyje nurodytas Tarybos nustatytas kainas.GDĮ 9 straipsnio 13 dalis
5.Reguliuojamas kainas ir jų diferencijavimo taisykles.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 9 straipsnio 14 dalis
6.Metines finansines ataskaitasNuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.GDĮ 44 straipsnio 1 dalisInformacija skelbiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis.
7.Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašąPer 5 d. d. nuo pateikimo Tarybai termino pabaigos.Apskaitos atskyrimo aprašo 44 punktas
8.Naudotojų teises bei pareigas avarinės situacijos, ekstremalios padėties atveju.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-431 „Dėl Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašas), 10 punktas
9.Prašymo pasinaudoti gavybos tinklais formą, nagrinėjimo procedūrą ir vertinimo kriterijus.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo 11 punktas
10.Sutarties pavyzdinė forma.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo 12 punktas
11.Informacijos, reikalingos naudotojams pasinaudoti gavybos tinklais, sąrašą, kurį sudaro:Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo 16 punktas
11.1.gavybos įmonių siūlomos paslaugos ir mokesčiai už jas, toms paslaugoms teikti sudaromos sutartys;Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo 16.1 punktas
11.2.visi gavybos taškai ir su tuo susiję gavybos tinklai, apie kuriuos privalo būti skelbiama ši informacija:Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo 16.2 punktas
11.2.1.paros gavybos taško techniniai pajėgumai;Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo 16.2.1 punktas
11.2.2.kasdien užsakyti gavybos tinklų pajėgumai;Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo 16.2.2 punktas
11.2.3.kasdien turimi laisvi gavybos tinklų pajėgumai;Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo 16.2.3 punktas
11.2.4.nuo gavybos pradžios faktiškai išgautas ir patiektas į gamtinių dujų sistemas gamtinių dujų kiekis;Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo 16.2.4 punktas
11.2.5.gavybos taške likęs neišgautas gamtinių dujų kiekis;Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo 16.2.5 punktas
11.2.6.įleidimo į gamtinių dujų sistemą taškai ir galimi techniniai pajėgumai tuose taškuose;Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo 16.2.6 punktas
11.2.7.išgaunamų gamtinių dujų kokybė.Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo 16.2.7 punktas
12.Prijungimo prie sistemų ir tinklų kainų struktūrą, sąlygas bei numatomus pakeitimus.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 11.1.1 papunktis.
13.Detalų teikiamų reguliuojamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 11.1.2 papunktis.
14.Duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 11.1.3 papunktis.
15.Reguliuojamų kainų ir tarifų struktūrą.Kartą per metus skelbiama ir įvykus pasikeitimams atnaujinama.Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, 11.2 papunktis.
Asmuo, turintis gamtinių dujų biržos operatoriaus licenciją, skelbia: ​ ​ ​ ​ ​
1.Dalyvio prašymo dėl įkainių plano keitimo forma.UAB Get Baltic prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento, suderinto Tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. O3E-718 "Dėl UAB Get Baltic prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo" (Toliau Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas), 97 punktas
2.Rinkos operatoriaus teikiamų paslaugų įkainiai ir įkainių planai.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 95 punktas
3.Metinis narystės įkainis (mokestis).Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 93.2. papunktis
4.Pirminės registracijos įkainis – vienkartinis įkainis, mokamas Asmeniui tapus Dalyviu.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 93.1. papunktis
5.Rinkos formuotojo statusą įgijusius dalyvius.Ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po Rinkos formuotojo sutarties pasirašymo dienosPrekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 92 punktas
6.Sandorio atšaukimo įkainis, kuris yra nustatomas biržos operatoriaus Valdybos sprendimu, įvertinus sandorio atšaukimo sąnaudas.Likus ne mažiau kaip 3 (trys) darbo dienoms iki įsigaliojimo dienos. Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 84 punktas
7.Panaikintas sandoris.Laikantis anonimiškumo principo.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 83 punktas
8.Viešai neatskleista informacija – informacija, kaip apibrėžta REMIT reglamento 2 straipsnio 1 punktePrekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 8.51. papunktis
9.Rinkos formuotojo sutarties formą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 8.44 papunktis
10.Operatoriaus interneto tinklalapyje www.getbaltic.com viešai publikuojamas Dalyvių sąrašas.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 8.10. papunktis
11.Sandorio atšaukimo forma.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 77 punktas
12.Operatorius neplanuotus EPS atnaujinimo darbus gali atlikti ir kitomis dienomis ir (arba) valandomis nei numatyta Prekybos tvarkaraštyje.Kaip galima anksčiau.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 71 punktas
13.Neplanuotas ne prekybos Biržoje valandas paskelbti nesilaikant 46 ir 47 punkte nurodytų terminų.Nedelsiant informuojant Dalyvius ir paskelbiant Operatoriaus interneto tinklapyje.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 49 punktas
14.Prekybos biržoje tvarkaraštį, kuriame pateikia informaciją apie planuojamas ne prekybos Biržoje valandas, ateinantiems kalendoriniams metams.kartą per metus, ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų gruodžio 20 d. Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 46 punktas
15.Tam tikras valandas ne prekybos Biržoje valandomis, šiomis valandomis prekyba Biržoje būtų neorganizuojama. Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 45 punktasPagal poreikį.
16.Ne prekybos biržoje dienas, kuriomis prekyba biržoje būtų neorganizuojama.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 45 punktasPagal poreikį.
17.Naujo produkto aprašymą.Ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų prieš pradedant prekiauti naujai siūlomu produktuPrekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 43 punktas
18.Biržos dalyvių registrą.Atnaujinama ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po biržos dalyvio sutarties pasirašymo dienosPrekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 36 punktas
19.Įkainių plano pasirinkimo formą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 31.2 papunktis
20.Prašymo dėl biržos dalyvio statuso suteikimo formą.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 31.1 papunktis
21.Biržos dalyvio sutartį.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 30 punktas
22.Informaciją apie susietojo pajėgumų paskirstymo būdu paskirstomą laisvą pajėgumų kiekį.Realiu laiku.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 27 punktasSkelbiama per elektroninę prekybos sistemą.
23.Susietųjų pajėgumų paskirstymo laikotarpiai.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 26 punktas
24.Apie Reglamento ir (ar) kitų dokumentų pakeitimus.Iš karto, po atitinkamo sprendimo priėmimo.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 173 punktas
25.Prekybos sesijos mėnesinių sandorių rinkos prekybos rezultatus bei suprekiautų konkretaus pristatymo laikotarpio produktų kiekį ir vidutinę svertinę kainą.Pasibaigus prekybai mėnesinių sandorių rinkoje, ne vėliau kaip iki 17 val.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 162 punktas
26.Praėjusio pristatymo laikotarpio dieninių sandorių rinkos prekybos rezultatus bei suprekiautų konkretaus pristatymo laikotarpio produktų kiekį ir vidutinę svertinę kainą.Pasibaigus pristatymo laikotarpiui, ne vėliau kaip iki 8 val.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 161 papunktis
27.UMM (Urgent Market Messages) platformoje skelbiama informacija yra vieša.Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas 158 punktas
28.
Valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.EĮ 25 straipsnio 5 dalis
29.Biržos dalyvio sutarties standartinės sąlygos kartu su prekybos reglamentu.Nuolat skelbiama ir atnaujinama per 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-293 „Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo" 25 punktas
30.Rinkos dalyvių pateiktą viešai neatskleistą informaciją.Nedelsiant, gavus informaciją.Prekybos priežiūros taisyklių 14 punktasSkelbiama biržos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją.
Dėl techninių kliūčių nesant galimybės paskelbti viešai neatskleistos informacijos rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatkleistą informaciją, ši informacija identiška forma skelbiama rinkos operatoriaus tinklalapyje.


[1] Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-1968 (toliau – Pakeitimo įstatymas), pritarė Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) prijungimui prie Komisijos bei numatė, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Komisija perims visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat Komisijos pavadinimas bus pakeistas į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą. Vyriausybė 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ pritarė, kad Inspekcija būtų reorganizuojama jungimo būdu ir Inspekcija būtų prijungta prie Komisijos. Vadovaujantis Pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalimi, kituose įstatymuose ir (ar) jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose vartojamus reorganizuojamų įstaigų pavadinimus „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ ir „Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos“ atitinka institucijos pavadinimas „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba“.