Įeiti
Publikuota: 2014.10.13. Atnaujinta: 2014.11.17

Rašinių konkursas aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentams


Dėkojame, kad dalyvavote rašinių konkurse. Rezultatai bus paskelbti netrukus.

RAŠINIŲ KONKURSO „VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS
KOMISIJA – KOKS JOS VAIDMUO MANO GYVENIME“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rašinių konkursą „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – koks jos vaidmuo mano gyvenime“ (toliau – Konkursas) organizuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija).
2. Konkurso nuostatai nustato Konkurso tikslus, Konkurso organizavimo tvarką, Konkurso sąlygas, rašinių vertinimo kriterijus.
3. Konkursas yra viena iš priemonių, kuria siekiama didinti Komisijos, kaip institucijos, žinomumą visuomenėje, stiprinti reputaciją bei palankią nuomonę.

II. TIKSLAI

4. Konkurso tikslai:
4.1. Skatinti studentus domėtis savo teisėmis energetikos, t. y. šilumos, gamtinių dujų, elektros, atsinaujinančių išteklių bei geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo, srityje bei reikšti savo nuomonę minėtais klausimais.
4.2. Gilinti studentų supratimą apie Komisijos veiklą, priimamų sprendimų aktualumą, jų įgyvendinimo ypatumus bei svarbą visuomenės gyvenimui.
4.3. Supažindinti studentus (nugalėtojus) su galimomis karjeros galimybėmis Komisijoje.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

5. Konkursas vyks 2014 m. spalio 15 d. – 2014 m. gruodžio 9 d. (įskaitytinai).
6. Rašiniai Konkursui priimami elektroniniu paštu rastine@regula.lt nuo 2014 m. spalio 15 d. iki 2014 m. lapkričio 14 d. 24 val. (įskaitytinai).
7. Apie gautą rašinį Konkurso dalyviai bus informuoti el. paštu, iš kurio buvo atsiųstas rašinys.

IV. KONKURSO SĄLYGOS

8. Sąlygos Konkurso dalyviams:
8.1. Konkurse gali dalyvauti studentai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose: universitetuose bei kolegijose.
8.2. Rašinio autorius gali būti vienas studentas (darbas negali būti kolektyvinis).
8.3. Vienas studentas gali pateikti tik vieną rašinį.
9. Sąlygos rašiniams:
9.1. Rašinys turi būti parašytas lietuvių kalba;
9.2. Rašinys privalo turėti titulinį lapą ir pagrindinę dalį, jei reikia – priedus;
9.3. Tituliniame lape turi būti nurodyta:
9.3.1. rašinio autoriaus vardas ir pavardė;
9.3.2. rašinio pavadinimas;
9.3.3. tikslus aukštosios mokyklos, kurioje studijuoja rašinio autorius, pavadinimas, specialybė, kursas;
9.3.4. rašinio autoriaus elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.
9.4. Rašiniai privalo būti rašomi ,,Microsoft Word 2003-2013“ teksto redaktoriumi ir išsaugomi „.doc“ arba „.docx“ failo formatu. Tekstui formatuoti naudoti Times New Roman šriftą, 12 pt dydį bei vieno tarpo tarp eilučių intervalą. Puslapiai turi būti sunumeruoti. Maksimali rašinio apimtis – 5 (A4 formato) lapai.

V. RAŠINIŲ VERTINIMAS

10. Darbus vertins kompetentinga vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija), sudaryta iš Komisijos darbuotojų ir patvirtinta Komisijos pirmininko įsakymu.
11. Vertinant rašinius bus vadovaujamasi šiais kriterijais:
11.1. temos ir pagrindinės minties atskleidimas;
11.2. argumentų svarumas;
11.3. originalumas ir kūrybiškumas;
11.4. raštingumas.
12. Rašiniai bus vertinami nuo 1 iki 10 balų sistema. Gauti balai sumuojami. Rašinio galutinį vertinamąjį balą sudarys visų Vertinimo komisijos narių vertinimo balų vidurkis.
13. Vertinimo komisija, vertindama rašinius, išrinks tris daugiausiai balų surinkusius rašinius.
14. Rašiniai bus nevertinami, jeigu:
14.1. neatitiks konkurso tematikos;
14.2. nebus laikomasi konkurso sąlygų, nurodytų šių nuostatų 8–9 punktuose.
15. Nugalėtojai bus paskelbti 2014 m. gruodžio 2 d. Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt bei informuoti asmeniškai. Komisija pasilieka sau teisę keisti nugalėtojų paskelbimo datą.
16. Nugalėtojams bus suteikta galimybė, suderinus su Komisija, atlikti nemokamą praktiką Komisijos struktūriniame padalinyje bei įteikti papildomi prizai.
17. Nugalėtojų darbai bus publikuojami Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Rašiniai autoriams negrąžinami. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę rašinius publikuoti. Rašinio atsiuntimas į konkursą laikomas autoriaus sutikimu su šiomis sąlygomis.
19. Dalyvių pateikti rašiniai, šmeižiantys ir (ar) pažeidžiantys trečiųjų asmenų teises, taip pat viešąją tvarką, įstatymus ir kitus teisės aktus, nevertinami. Jei tokie faktai išaiškėja po laimėtojo paskelbimo, laimėtojas praranda teisę gauti ir (ar) naudotis laimėtojui suteikta teise atlikti praktiką.
20. Komisija neprisiima atsakomybės, jei Konkurso dalyvio teikti dokumentai nepasieks Komisijos dėl elektroninio pašto klaidos ar techninių nesklandumų arba elektroninė informacija negalės būti iššifruota ir (ar) atidaryta dėl el. dokumento klaidos.