Įeiti
Publikuota: 2020.02.17. Atnaujinta:

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakartotinei viešajai konsultacijai teikia Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. vasario 19 d. 12 val.

Esminiai pasikeitimai po antrosios viešosios konsultacijos:
• skaičiuojant
finansinę grynąją dabartinę vertę investicijoms į pinigų srautus nebus įtraukiamos nusidėvėjimo sąnaudos ir investicijų grąža;
• suderinus valstybės pagalbą,
įmokos, skirtos biodujų gamybos įrenginiams prijungti, bus nustatomos įvertinus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytos prijungimo kainos nuolaidos dydį;
• apskaičiuojant įmoką, skirtą nebuitiniams vartotojams ir (ar) dujų sistemoms ir (ar) biodujų gamybos įrenginiams, ataskaitinis laikotarpis bus nustatomas šalių susitarimu, o rekomenduotina trukmė –  ne ilgesnė nei 15 metų;
• nustatant gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus sąnaudas, priskirtas dujotiekių eksploatavimui, vertinamos vienerių kalendorinių metų prieš įkainių ir ar įmokų skaičiavimą faktinės sąnaudos, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento paskutinį mėnesį prieš įmokų, skirtų vartotojų sistemų, skirtų nebuitiniams vartotojams ir (ar) dujų sistemoms skaičiavimą ir (ar) duomenų įkainiams nustatyti pateikimą paskelbtą vartotojų kainų indekso pokytį, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu mėnesiu, proc., pakoreguotą efektyvumo rodikliu, kuris yra lygus 1 proc.;
• numatyta, kaip apskaičiuojamos įmokos prijungti
sistemas, skirtas bendrai vartotojų grupei;
• nustatant įmokas individualiai prijungiamoms vartotojų sistemoms, skirtoms buitiniams vartotojams, bus taikomas geometrinis atstumas, o praeityje suformuotame kvartale prijungtoms vartotojų sistemoms, skirtoms buitiniams vartotojams, arba vartotojų sistemoms, skirtoms bendrai vartotojų grupei prijungti, – faktinis atstumas.

⁎⁎⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. vasario 19 d. 12 val.  

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje Viešosios konsultacijos".