Įeiti
Publikuota: 2019.06.18. Atnaujinta:

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų


Komisija, siekdama sudaryti vienodas ir nediskriminuojančias sąlygas visiems sistemos naudotojams, teikia pakartotinei viešajai konsultacijai AB „Litgrid" parengtas elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartines sąlygas.

Esminiai pasikeitimai po pirmosios viešosios konsultacijos:
• delspinigių dydis už kiekvieną pradelstą dieną sumažintas nuo 0,04 proc. iki 0,03 proc.;
• numatyta, kad perdavimo sistemos operatorius ir tinklų naudotojas geranoriškai abipusiai bendradarbiaudami turi susitarti dėl objektyviai pagrįstos ir reikalingos ilgesnės nei Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nustatytos elektros energijos tiekimo nutraukimo ar apribojimo trukmės;
• papildomai numatyta, kad perdavimo sistemos operatorius atlygina pagrįstus tinklų naudotojų tiesioginius nuostolius, patirtus dėl perdavimo sistemos operatoriaus kaltės;
• atsižvelgiant į Europos Komisijos 2017 m. lapkričio 24 d. reglamento (ES) 2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai, nuostatą, kad kiekvienas perdavimo sistemos operatorius periodiškai vertina, ar tinkamai veikia sistemos apsaugos plane ir veikimo atkūrimo plane nurodyta įranga ir užtikrinamos visos juose nurodytos galimybės, koreguoti elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties priedai.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant sutartį su sistemos naudotoju, įtraukiamos ne tik standartinės sutarties sąlygos, kurios bus skelbiamos viešai, bet ir specialiosios sąlygos, kurios rengiamos kiekvienam sistemos naudotojui individualiai.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. birželio 24 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".