Įeiti
Publikuota: 2019.04.01. Atnaujinta:

Keičiasi energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Komisijoje tvarka


Komisija, siekdama užtikrinti sklandesnį ir efektyvesnį investicijų vertinimo ir derinimo procesą, tikslesnį energetikos įmonių lėšų planavimą ir panaudojimą, pakeitė Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašą.

Esminiai pasikeitimai:
• patikslinti finansinės grynosios dabartinės vertės ir finansinės vidinės grąžos normos apibrėžimai, dėl atliktų pakeitimų įvestos naujos grynųjų pajamų, grynųjų pinigų srauto ir likutinės vertės, projekto ataskaitinio laikotarpio sąvokos;
• patikslinta likutinės vertės sąvoka, detalizuojant, kad skaičiavimuose naudojamos reguliuojamos veiklos apskaitoje įvertintos turto vertės ir atitinkamai reguliuojamos veiklos apskaitoje įvertintos sukauptos nusidėvėjimo ar amortizacijos sumos;
• suvienodintas investicijų projekto ataskaitinis laikotarpis, atliekant finansinį vertinimą ir kaštų bei naudos analizę, abiem atvejais investicijų projekto ataskaitinį laikotarpį nustatant lygų investicija sukuriamo turto eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 25 metai;
• numatyta, kad investuojant į infrastruktūrą, kurios sudedamųjų dalių eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpiai yra skirtingi, projekto ataskaitinio laikotarpio trukmė metais yra lygi turto, kuriam numatoma išleisti didžiąją dalį investicijų, naudingo tarnavimo laikotarpiui, bet ne ilgesnė nei 25 m.;
• atsižvelgiant į Gamtinių dujų įstatymo pakeitimus, pakoreguotas dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimtmečio tinklo plėtros plano pateikimo dažnumas: numatyta, kad planas bus tvirtinamas kas dveji metai (dabar – kasmet);
• panaikinamos nuostatos, susijusios su šilumos sektoriaus investicijų derinimu, – tai reglamentuos atskiras teisės aktas;
• patikslintas Aprašo 6 priedas „Energetikos įmonės investicijų projekto finansinė analizė", suderinant jį su finansinės grynosios dabartinės vertės apibrėžimu;

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. balandžio 1 d. posėdžio medžiaga galite čia.