Įeiti
Publikuota: 2016.12.07. Atnaujinta:

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus naujai parengtam Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašui


Komisija, siekdama užtikrinti skaidrią ir efektyvią konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje, įvertinant susiformavusią praktiką bei kylančius ginčus dėl nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) pagamintos šilumos supirkimo, parengė ir teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo projektą (toliau – Projektas).

Primename, kad pirmoji viešoji konsultacija dėl šio teisės akto buvo paskelbta 2016 m. balandžio 13 d., dabar patobulintas projektas teikiamas pakartotiniam derinimui.

Esminiai pasikeitimai:
• Reglamentuota, kad ši šilumos supirkimo iš NŠG tvarka išskirtinai bus taikoma tik tose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kur paleidimo ir derinimo darbus atlieka bent vienas potencialus NŠG ir (ar) šilumą gamina bent vienas NŠG.
• Įtvirtintos priemonės, leidžiančios šilumos tiekėjui užtikrinti patikimą vartotojų aprūpinimą šilumos energija: detalizuota rezervinių pajėgumų eksploatavimo sistemoje tvarka (apibrėžti tokių pajėgumų techniniai reikalavimai, galia ir kt.), papildomai numatyta šilumos poreikio piko  ir šilumos balansavimo funkciją atliekančių įrenginių naudojimas.
• Įvesta šilumos supirkimo aukciono sąvoka, aiškiau apibrėžiamos šio aukciono dalyvių teisės ir pareigos, patikslinami principai, kuriais vadovaudamiesi šilumos gamybos sektoriaus dalyviai turi taikyti šilumos kainas šilumos supirkimo aukcione (atskirai numatyti kainos nustatymo principai šilumos tiekėjams, reguliuojamiems ir nereguliuojamiems NŠG bei reguliuojamiems NŠG, kuriems dar nėra nustatyta bazinė kaina).
• Patikslinta, kaip apskaičiuojama maksimali šilumos supirkimo aukcione parduodamos šilumos kaina (palyginamosios šilumos tiekėjų šilumos gamybos sąnaudos).

Pasikeitimai, įsigaliosiantys 2017 m. rugpjūčio 1 d.:
Iš esmės keičiama palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų apskaičiavimo tvarka. Šilumos tiekėjų palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos skirtingai bus skaičiuojamos šiltuoju metų laikotarpiu (einamųjų metų gegužės 1 d. – rugsėjo 30 d.) ir šaltuoju metų laikotarpiu (einamųjų metų spalio 1 d.–balandžio 30 d.). Šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos yra prilyginamos šilumos tiekėjo eksploatuojamų šilumos poreikio piko pajėgumų (įrenginių) kintamosioms sąnaudoms, šaltuoju laikotarpiu – šilumos gamybos įrenginio, naudojančio biokurą, kintamosioms ir pastoviosioms sąnaudoms.
Patikslintos šilumos tiekėjų ir NŠG dalyvavimo šilumos supirkimo aukcione sąlygos, numatant, jog šilumos tiekėjas šilumos supirkimo aukcione turi dalyvauti atsižvelgdamas į visus gamybos kaštus, t. y. turi įvertinti tiek kintamąsias, tiek pastoviąsias sąnaudas.
• Patikslintas NŠG šilumos gamybos bazinės kainos skaičiavimo principas, pagal kurį apskaičiuojant NŠG bazinę kainą bus laikoma, jog toks gamintojas per metus gamina šilumos kiekį, lygų 45 proc. maksimalaus NŠG galimo pagaminti šilumos kiekio.  

Projektas  ir nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliosiantys Projekto pakeitimai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. sausio 30 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".