Įeiti
Publikuota: 2015.05.04. Atnaujinta: 2019.11.18

Atsinaujinančių išteklių sektorius


KlausimasAtsakymas
Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų dokumentų pateikimo
1. Kas yra skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas?

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas – potencialiems elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams rengiamas aukcionas dėl teisės gauti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotą ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedą (toliau – kainos priedas), kuriame didžiausias potencialių dalyvių skaičius neribojamas, o teisė gauti skatinimo kvotą ir kainos priedą suteikiama dalyviui ar dalyviams, pasiūliusiems mažiausią pageidaujamą kainos priedą ir pripažintiems laimėtoju ar laimėtojais.

2. Kokius dokumentus turi pateikti gamintojas, norintis dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione?

Aukcionų organizavimo tvarką detalizuoja Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai, patvirtinti Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (toliau – Nuostatai). Nuostatų 34 punkte yra pateiktas dokumentų sąrašas, kuriuos privalo pateikti gamintojai, norintys dalyvauti skatinimo kvotos paskirstymo aukcione.

3. Kokia forma pateikti pasiūlymą dėl kainos priedo?

Nuostatuose nėra nustatytos pasiūlymo dėl kainos priedo pavyzdinės formos, todėl galima teikti laisvos formos. Svarbu, kad pasiūlyme dėl kainos priedo būtų nurodyti gamintojo, teikiančio šį pasiūlymą, rekvizitai, siūlomas kainos priedas Eur/MWh ir pasirašytas gamintojo ar jo įgalioto asmens. Taip pat būtų tikslinga nurodyti planuojamą pagaminti metinį elektros energijos kiekį. Tarybos siūlomą pasiūlymo dėl kainos priedo formą galite rasti čia.

4. Kaip turi būti nurodytas kainos priedas?

Pagal Nuostatų 10 punktą aukciono dalyviai tarpusavyje konkuruoja teikdami pasiūlymus pageidaujamam kainos priedui (Eur/MWh). Maksimalus galimas kainos priedas gali būti nurodytas toks, kokį Taryba nutarimu patvirtino konkrečiam aukcionui, kiti pasiūlymai turi būti teikiami 0,05 Eur/MWh kainos priedo žingsnio tikslumu (0,05 Eur tikslumu). Mažiausias pasiūlytas kainos priedo dydis gali būti lygus nuliui. Atkreipiame dėmesį, kad jei aukciono dalyvio pasiūlytas pageidaujamo kainos priedo dydis viršys aukciono sąlygų apraše nustatytą didžiausią galimą kainos priedo dydį arba bus pateiktas ne 0,05 Eur/MWh tikslumu, toks pasiūlymas bus laikomas negaliojančiu, o aukciono dalyvis neįtraukiamas į aukciono dalyvių pateiktų pasiūlymų dėl kainos priedo eilę.

2019 m. skatinimo kvotų paskirstymo aukciono, kuriame paskirstomas 0,3 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, galimi siūlyti kainos priedo dydžiai yra šie:

Galimi siūlyti kainos priedo dydžiai šiuo metu vykstančiam aukcionui, EUR/MWh ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
3,863,813,763,713,663,613,563,51
3,463,413,363,313,263,213,163,11
3,063,012,962,912,862,812,762,71
2,662,612,562,512,462,412,362,31
2,262,212,162,112,062,011,961,91
1,861,811,761,711,661,611,561,51
1,461,411,361,311,261,211,161,11
1,061,010,960,910,860,810,760,71
0,660,610,560,510,460,410,360,31
0,260,210,160,110,060,010 

5. Kaip turi būti patvirtintos Nuostatų 34 punkte nurodytų dokumentų kopijos?

Pagal Nuostatų 34 punktą reikalingų pateikti dokumentų kopijos, kai teikia juridinis asmuo, turėtų būti tvirtinamos su tikrumo žyma, kurios naudojimas reglamentuojamas Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų  Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" 54 punkte. Pagal šį punktą, tikrumo žymą sudaro žodžiai „Kopija tikra" („Nuorašas (Išrašas) tikras"), dokumento kopijos tikrumą tvirtinančio juridinio asmens vadovo ar kito tokius įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data, antspaudas (jei turi). Kai teikia fizinis asmuo – dokumentų kopijos turi būti patvirtinta notaro.
Pažymėtina, jei ketinimų protokolo kopijos tikrumą patvirtina tinklų operatorius, su kuriuo ketinimų protokolas sudarytas, nei juridiniam, nei fiziniam asmeniui papildomai tvirtinti ketinimų protokolo kopijos nebereikia.

6. Ar Nuostatų 34.2, 34.3, 34.4, 34.8, 34.12 ir 34.13 papunkčiuose  nurodyti patvirtinimai turi būti pateikti  kiekvienas kaip atskiras dokumentas ir turi būti pasirašyti gamintojo ar jį atstovaujančio asmens?

Nuostatų 34.2, 34.3, 34.4, 34.8, 34.12 ir 34.13 papunkčiuose nurodytus patvirtinimus gamintojai pateikia laisva forma, pasirašytus gamintojo arba jo įgalioto asmens. Nuostatuose nėra įtvirtinto reikalavimo teikti šiuos patvirtinimus kiekvieną kaip atskirą dokumentą. Todėl patvirtinimai gali būti teikiami kiekvienas kaip atskiras dokumentas arba visi kaip vienas dokumentas. Tačiau, siekiant aiškumo, siūlome tiek vienu, tiek kitu atveju teikiant patvirtinimus nurodyti, pagal kurį Nuostatų papunktį atitinkamas patvirtinimas teikiamas.

7. Kas yra laikomi susijusiais asmenimis ir kokius duomenis apie juos pateikti?

Nuostatų 34.11 papunktyje nurodyta, kad turi būti pateiktas susijusių asmenų sąrašas. Susijusių asmenų grupė suprantama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme. Susijusių asmenų sąrašo pateikimas neapriboja Dalyvio galimybės dalyvauti aukcione. Pažymėtina, kad susijusių asmenų sąrašo tikslas turėti informaciją apie tuos susijusius asmenis, kurie galėtų daryti įtaką gamintojo sprendimams, susijusiems su dalyvavimu aukcione.

Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą ir susijusių asmenų sąrašo teikimo tikslą, į susijusių asmenų sąrašą reikėtų įrašyti ne visus Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 33 dalyje nurodytus asmenis, o tik tuos, kurie gali daryti įtaką gamintojo, ketinančio dalyvauti aukcione, sprendimams, susijusiems su dalyvavimu aukcione, arba pats gamintojas gali daryti įtaką šių asmenų priimamiems sprendimams. Susijusių asmenų sąraše reikėtų nurodyti susijusio asmens vardą ir pavardę (jei tai fizinis asmuo) arba įmonės formą, pavadinimą, kodą (jei tai juridinis asmuo), taip pat nurodyti, kuo šie asmenys susiję. Tarybos siūlomą susijusių asmenų sąrašo formą galite rasti čia. Siekiant aiškumo, net ir tuo atveju, kai nėra susijusių asmenų, siūlome pateikti raštu informaciją, kad tokių asmenų nėra.

8. Kaip nurodyti vietovę, kurioje gamintojas planuoja statyti elektros energijos įrenginius?

Pateikdamas prašymą dalyvauti aukcione, gamintojas privalo nurodyti vietovę, kurioje gamintojas planuoja statyti elektros gamybos įrenginius taip, kad būtų galima nustatyti šių įrenginių esamą ar planuojamą buvimo vietą. Nurodant vietovę, atsižvelgiant į elektros gamybos įrenginių buvimo vietą, jų techninę specifiką (pvz., saulės šviesos elektrinės gali būti statomos ant pastatų stogų ar integruojamos į pastatą arba jo dalį, todėl gali būti aktualus ir buto numeris), rekomenduotina remtis bendraisiais reikalavimais, kurie taikytini adreso struktūrai pagal Adresų formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092, t. y. nurodant savivaldybę (išskyrus atvejus, kai adreso objektas yra savivaldybės centre), seniūniją (išskyrus miestų seniūnijas), gyvenamąją vietovę, gatvę (išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose gatvės nesudaromos), žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numerį gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje, korpuso numerį, jeigu jis yra suteiktas, buto ar negyvenamosios patalpos numerį (jeigu patalpa yra adreso objektas).

Kiti klausimai

1. Ar nusipirkus/pardavus elektrinę, kurios pagamintai elektros energijai taikomas fiksuotas tarifas, tarifas nepakis ir bus toliau taikomas?

Energijos gamintoju ar vartotoju, naudojančiu atsinaujinančius energijos išteklius, kuriam nustatyta tvarka gali būti taikomos skatinimo priemonės, laikomas asmuo, nuosavybės ar kita teise valdantis energijos gamybos įrenginį, naudojantį atsinaujinančius energijos išteklius, ir turintis leidimą vykdyti elektros energijos gamybos veiklą šiame įrenginyje, kai leidimas yra privalomas. Tokio gamybos įrenginio perleidimas kitam asmeniui nepanaikina skatinimo priemonėmis suteikiamų garantijų įrenginį perėmusio asmens, atitinkančio anksčiau nurodytus reikalavimus, naudai ir nepakeičia šių skatinimo priemonių taikymo tvarkos, sąlygų, apimties ar laikotarpio, t. y. pardavus elektrinę ir toliau joje pagamintai elektros energijai bus taikomas nustatytas fiksuotas tarifas ir skatinimo laikotarpis nepakis (Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 62 punktas).

2. Kur atsinaujinančių energijos išteklių gamintojas gali parduoti pagamintą elektros energiją, jei ji nesuperkama privalomai?

Elektros energijos gamintojai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, gali parduoti elektros energiją vadovaudamiesi bendrąja tvarka, kuri nustatyta Prekybos elektros energija taisyklėse.

3. Už ką yra taikoma elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugos kaina?

Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugos kaina taikoma tik už iš elektros tinklų atgautą elektros energijos kiekį.