Įeiti
Publikuota: 2018.01.16. Atnaujinta: 2020.02.11

Elektros sektoriuje vykstantys teisminiai ginčai


1. Byla: UAB „Elektrum Lietuva“ vs. Taryba.

Bylos esmė: UAB „Elektrum Lietuva" kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – VAAT) su skundu, prašydama panaikinti 2016-12-16 raštu Nr. R2-(T)-3185 priimtą sprendimą atsisakyti nagrinėti UAB „Elektrum Lietuva" skundą dėl interneto svetainės www.manogile.lt veiklos ir AB „Energijos skirstymo operatorius", Energijos tiekimas, UAB, UAB „Lietuvos dujų tiekimas", UAB „Technologijų ir inovacijų centras", UAB „Verslo aptarnavimo centras", UAB „Elektroninė mokėjimų agentūra" veiksmų, naudojantis minėta interneto svetaine, teisėtumo.
Bylos eiga: VAAT 2017-06-16 sprendimu atmetė skundą kaip nepagrįstą. LVAT 2019 m. balandžio 2 d. atmetė pareiškėjos apeliacinį skundą.

2. Byla: AB „Lietuvos energijos gamyba“ vs. Taryba.
Bylos esmė
: AB „Lietuvos energijos gamyba“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti 2016-11-29 nutarimą O3-391 ir įpareigoti Tarybą perskaičiuoti antrinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2017 metams, įvertinant dviejų Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (toliau – KHE) agregatų pastoviąsias sąnaudas. AB „Lietuvos energijos gamyba“ nesutiko su Tarybos pritaikytu proporciniu sąnaudų paskirstymo metodu KHE elektrinės sąnaudoms, priskiriamoms 2017 m. antrinio avarinio galios rezervo paslaugai, apskaičiuoti.
Bylos eiga: VAAT 2017-04-19 sprendimu atmetė AB „Lietuvos energijos gamyba“ skundą kaip nepagrįstą. AB „Lietuvos energijos gamyba" 2017-05-18 Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (toliau – LVAT) pateikė apeliacinį skundą prašydama panaikinti VAAT 2017-05-18 sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti minėtą nutarimą.  LVAT 2018 m. spalio 30 d. atmetė pareiškėjos apeliacinį skundą.

3. Byla: AB „Energijos skirstymo operatorius“ vs. Taryba.
Bylos esmė
: AB „Energijos skirstymo operatorius" (buvusi AB „Lesto“) kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti 2014-10-17 nutarimo Nr. O3-841 2, 2.1 ir 2.2 punktus ir 2014-10-17 nutarimo Nr. O3-845 1 ir 4 punktus. AB „Energijos skirstymo operatorius“ nesutinka, jog Taryba turėjo teisę pratęsti jau nustatytą elektros skirstymo paslaugos reguliavimo periodo trukmę bei Tarybos atliktu elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos, patvirtintos 2009-09-25 nutarimo Nr. O3-139, taikymu.
Bylos eiga: VAAT 2015-12-22 sprendimu AB „Energijos skirstymo operatorius" skundą atmetė kaip nepagrįstą. 2016-01-05 AB „Energijos skirstymo operatorius" pateikė apeliacinį skundą.

4. Byla: AB „Lietuvos energijos gamyba“ vs. Taryba.
Bylos esmė
: AB „Lietuvos energijos gamyba" kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti 2014-10-17 nutarimo Nr. O3-852 1–4 punktus ir 2014-10-30 nutarimo Nr. O3-866 1 punktą. AB „Lietuvos energijos gamyba" nurodė, jog skundžiamais nutarimais  yra įgyvendinamas Traybos priimtas neteisėtas nutarimas dėl patikrinimo rezultatų, kuriuo Taryba nutarė sumažinti įmonės gautinas remiamos elektros energijos gamybos veiklos ir elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų teikimo veiklos pajamas. Be to, skundžiami nutarimai taip pat neteisėti, nes atlikus teisės aktams prieštaraujančius ir nepagrįstus skaičiavimus buvo neteisingai apskaičiuota ir nustatyta per maža investicijų grąža skundžiamais nutarimais patvirtintų elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų ir elektros energijos supirkimo kainos 2015 metams atžvilgiu.
Bylos eiga: VAAT 2017-06-15 sprendimu atmetė AB „Lietuvos energijos gamyba" skundą kaip nepagrįstą. AB „Lietuvos energijos gamyba" 2017-07-17 LVAT pateikė apeliacinį skundą prašydama panaikinti VAAT 2017-06-15 sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti minėtų nutarimų atitinkamus punktus. LVAT 2018 m. spalio 30 d. atmetė pareiškėjos apeliacinį skundą.

5. Byla: AB „Lietuvos energijos gamyba“ vs. Taryba.
Bylos esmė
: AB „Lietuvos energijos gamyba" kreipėsi į VAAT, prašydama panaikinti   2014-12-19 nutarimą Nr. O3-939. AB „Lietuvos energijos gamyba" nuomone, minėtas nutarimas pažeidžia bendrąjį teisės principą ex injuria jus non oritur (iš neteisėtų veiksmų negali atsirasti teisėtos pasekmės), kadangi yra grindžiamas neteisėtais Tarybos nutarimais dėl: 1) atlikto AB „Lietuvos energijos gamyba" 2010-2012 m. reguliuojamos veiklos patikrinimo, 2) AB „Lietuvos energijos gamyba" nustatytos elektros energijos supirkimo kainos 2015 metams.
Bylos eiga: VAAT 2019-01-10 sprendimu atmetė AB „Lietuvos energijos gamyba“ skundą.AB „Lietuvos energijos gamyba" kreipėsi į LVAT, prašydama atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eA-2236-629/2018. LVAT 2019-04-03 nutartimi AB „Lietuvos energijos gamyba" prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestas.

6. Byla: AB „Lietuvos energijos gamyba“ vs. Taryba.
Bylos esmė
: AB „Lietuvos energijos gamyba" kreipėsi į VAAT, prašydama panaikinti 2015-10-22  nutarimą Nr. O3-562 ir 2015-10-30  nutarimą Nr. O3‑579. AB „Lietuvos energijos gamyba" vertinimu, minėti nutarimai turi esminių trūkumų, nes yra priimti įgyvendinant kitus Tarybos neteisėtus ir šiuo metu teisminiuose procesuose ginčijamus nutarimus.
Bylos eiga: VAAT 2016-06-28 nutartimi sustabdė bylą iki įsiteisės galutiniai teismo sprendimai administracinėse bylose: (i) Nr. A-1742-261/2016 dėl 2014-09-30 nutarimo Nr. 03-818; (ii) Nr. eA-596-858/2016 dėl 2014-08-07 nutarimo Nr. 03-757. VAAT 2017-03-30 nutartimi atnaujino administracinės bylos nagrinėjimą ir 2017-06-02 priėmė sprendimą AB „Lietuvos energijos gamyba" skundą atmesti kaip nepagrįstą. 2017-07-03 AB „Lietuvos energijos gamyba" pateikė apeliacinį skundą prašydama panaikinti VAAT 2017-06-02 sprendimą ir perduoti bylą VAAT nagrinėti iš naujo. LVAT 2018 m. spalio 30 d. atmetė pareiškėjos apeliacinį skundą.

7.  Byla: AB „Achema“ vs. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Taryba.
Bylos esmė
: AB „Achema" nesutinka su teisės aktuose nustatyta pareiga pareiškėjui kaip elektros energijos gamintojui mokėti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) mokestį ir prašo priteisti dėl tokio teisinio reguliavimo kilusią žalą.
Bylos eiga: Byla buvo sustabdyta kol LVAT išnagrinėjo administracinę bylą Nr. I-19-11 dėl Energetikos ministro įsakymais patvirtintų teisės aktų, reglamentuojančių VIAP schemą, atitikimo aukštesnės galios teisės aktams. VAAT 2015-04-13 sprendimu atmetė AB „Achema" skundą kaip nepagrįstą. Kartu, teismas konstatavo, kad pagrindas atlyginti AB „Achema" nurodytą turtinę žalą neatsirado. AB „Achema" pateikė apeliacinį skundą. LVAT sustabdė bylą iki kol išnagrinės Energetikos ministerijos ir Tarybos priimtų teisės aktų atitikimą aukštesnės galios teisės aktams. LVAT pripažino, kad Energetikos ministro priimto teisės akto nuostatos neprieštarauja Elektros energetikos įstatymui, likusioje dalyje LVAT bylą dėl norminių teisės aktų teisėtumo nutraukė.

8. AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“ ir AB „Lifosa“ vs. Taryba, tretieji suinteresuoti asmenys - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, UAB „Baltpool“.
Bylos esmė
: AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“ ir AB „Lifosa“ kreipėsi į VAAT dėl sprendimų, kuriais 2012 m.–2019 m. nustatytos VIAP kainos, panaikinimo teigdami, kad pareiškėjams neteisėtai nustatyta pareiga mokėti VIAP mokestį už pasigamintą elektros energiją.
Bylos eiga: Byloje dėl 2013 metams nustatytų VIAP kainų VAAT 2013-05-28 nutartimi kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl VIAP reglamentuojančių teisės aktų atitikimo Konstitucijai. Konstitucinis Teismas 2015-10-29 nutarimu Nr. KT28-N17/20 pripažino, jog VIAP teisinis reglamentavimas neprieštarauja Konstitucijai. LVAT kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą LVAT suformuotais klausimais. Dalis bylų yra sustabdytos.


9.  Byla: AB „Lietuvos energijos gamyba“ vs. Taryba.
Bylos esmė: AB „Lietuvos energijos gamyba" kreipėsi į VAAT, prašydama panaikinti 2017-06-16 nutarimą Nr.O3E-265 „Dėl „Lietuvos energijos gamyba", AB neplaninio patikrinimo akto patvirtinimo" bei 2017-05-05 „Lietuvos energijos gamyba", AB neplaninio patikrinimo aktą Nr. E3-1. AB „Lietuvos energijos gamyba" vertinimu pastaroji nepadarė jokių teisės aktų pažeidimų, taip pat patikrinimo metu buvo išnykęs patikrinimo objektas, o Taryba nepagrįstai sulygino tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono objektą ir 2017 m. kainų ribų nustatymo objektą.
Bylos eiga: VAAT 2017-12-07 sprendimu AB „Lietuvos energijos gamyba" skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėja 2018 m. sausio 5 d. pateikė apeliacinį skundą. LVAT 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi AB „Lietuvos energijos gamyba" apeliacinį skundą atmetė ir paliko VAAT 2017 m. gruodžio 7 d.  sprendimą nepakeistą.

10.  Byla: AB „Lietuvos energijos gamyba“ vs. Taryba.
Bylos esmė: AB „Lietuvos energijos gamyba" kreipėsi į VAAT, prašydama pripažinti 2012-09-28 nutarimą Nr. O3-274 „Dėl elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimo rezultatų" nebegaliojančiu, panaikinti 2017-09-11 rašto Nr. R2-(E)-2460 6 dalį ir įpareigoti Tarybvą skubos tvarka inicijuoti elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimo atlikimą. AB „Lietuvos energijos gamyba" vertinimu Taryba nepagrįstai teigia, kad elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimas turi būti inicijuotas 2017 metais, o Tarybos veiksmai, atsisakant atlikti naują elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimą, pažeidžia Pareiškėjo teises ir interesus.
Bylos eiga: byla nagrinėjama VAAT.

11. Byla: UAB Kauno termofikacijos elektrinė vs. Taryba.
Bylos esmė: UAB Kauno termofikacijos elektrinė pateikė skundą VAAT dėl 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. O3E-422 panaikinimo. Šiuo nutarimu Taryba, įvertinusi bendrovės patikrinimo metu nustatytas aplinkybes, nustatė VIAP lėšų sumą, kuri neturi būti išmokama bendrovei vykdant remtinos elektros energijos gamybą.
Bylos eiga: VAAT 2018-09-17 priėmė sprendimą, kuriuo UAB Kauno termofikacijos elektrinė skundą atmetė kaip nepagrįstą. UAB Kauno termofikacijos elektrinė pateikė apeliacinį skundą.

12. Byla: L.Ž, A.Ž vs. Taryba (ir Valstybinė energetikos inspekcija).
Bylos esmė: Pareiškėjai L.Ž, A.Ž (toliau –Pareiškėjai) su skundu dėl 2017 m. spalio 5 d. rašto Nr. R2-(E)-2694 ir Valstybinės energetikos inspekcijos (toliau – Inspekcija) 2017 m. birželio 30 d. rašto Nr. 2R-1982 „Dėl advokatės R.J prašymo“ panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – VAAT). Pareiškėjai prašo VAAT: 1) panaikinti 2017 m. spalio 5 d. raštą Nr. R2-(E)-2694 „Dėl L.Ž prašymo“; 2) įpareigoti Tarybą sustabdyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) 2015 m. gruodžio 30 d. licencijos galiojimą laikui, kol ESO sutvarkys juridinius dokumentus, leidžiančius eksploatuoti 10 kV požeminę kabelinę liniją <...> esančioje privačioje žemėje, t. y. kol ESO išpirks iš Pareiškėjų Pareiškėjams bendrosios jungtinių sutuoktinių nuosavybės teise priklausančios namų valdos nekilnojamus daiktus pagal vidutinę rinkos kainą, nustatomą VĮ Registrų centro Kauno filialo; 3) panaikinti Inspekcijos 2017 m. birželio 30 d. raštą Nr. 2R-1982 „Dėl advokatės R.J prašymo“; 4) įpareigoti Inspekciją nustatyti, galimus ESO pažeidimus.
Bylos eiga: Byla nagrinėjama VAAT.

13. Byla: AB Lietuvos energijos gamyba vs. Taryba.
Bylos esmė: AB Lietuvos energijos gamyba kreipėsi į VAAT dėl 2017-11-30 nutarimo Nr. O3E-559 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2018 metams nustatymo“ panaikinimo. Bendrovės nuomone, Taryba negalėjo nustatyti bendrovei tretinio rezervo paslaugų kainų, kadangi nebegalioja nutarimas, kuriuo bendrovė buvo pripažinta didelę įtaką elektros energijos rezervinės galios rinkoje turinčiu asmeniu. Bendrovė nesutinka su apskaičiuota antrinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutine riba 2018 metams, nes buvo pritaikytas proporcinis sąnaudų paskirstymo metodas Kruonio hidroakumuliacinės  elektrinės sąnaudoms, priskiriamoms 2018 m. antrinio avarinio galios rezervo paslaugai, apskaičiuoti. Taip pat bendrovė nesutinka jog Taryba pritaikė proporcinį sąnaudų paskirstymo metodą (pagal kiekvieno gamybos įrenginio galią MW) bendrovės padalinio Lietuvos elektrinė kombinuoto ciklo bloko (toliau – KCB) įrenginiui, kuris teiks I tipo Tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą, priskirdama tik tą dalį bendrastotinio turto sąnaudų, kuri pagal įrenginio galią tenka KCB.
Bylos eiga: VAAT 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu AB „Lietuvos energijos gamyba“ skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėja 2018 m. gegužės 24 d. pateikė apeliacinį skundą. LVAT 2018 m. spalio 30 d. nutartimi pareiškėjos apeliacinį skundą atmetė.

14.Byla: AB „Energijos skirstymo operatorius“ vs. Taryba.
Bylos esmė:
AB „Energijos skirstymo operatorius" (toliau – ESO) kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti 2018-10-17 nutarimą Nr. O3E-334 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2019 metams perskaičiavimo“. ESO nurodo, kad Taryba, apskaičiuodama 2016-2017 metų investicijų grąžą, viršijančią nustatytą dydį, neteisėtai ir nepagrįstai panaudojo 2016-2017 m. faktinę istorinę turto bazės vertę vietoje ilgojo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų modeliu apskaičiuotos turto bazės vertės, kuri turėjo būti naudojama vadovaujantis Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3, normomis.
Bylos eiga: ESO 2019-04-04 pateikė prašymą dėl skundo atisakymo. VAAT 2019-04-10 nutartimi administracinę bylą nutraukė.

15. Byla: AB „ORLEN Lietuva“ vs. Taryba.
Bylos esmė:
AB „ORLEN Lietuva" kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti 2019 m. vasario 8 d. nutarimo Nr. O3E-41 ,,Dėl elektros energijos rezervinės galios paslaugų rinkų tyrimo rezultatų“ 2.1.4, 2.2, 3.3.2, 3.3.5 – 3.3.9, 3.3.11, 4.2, 5.2-5.3, 6.2 ir 7 punktus, kuriais AB „ORLEN Lietuva" atžvilgiu nustatomos teisiškai reikšmingos aplinkybės ir AB „ORLEN Lietuva" pripažįstamas turinčiu didelę įtaką Tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto antrinio aktyviosios galios rezervo atkūrimui, paslaugų rinkoje bei AB „ORLEN Lietuva" nustatomi reguliaciniai įpareigojimai.

16. Byla: AB Lietuvos energijos gamyba vs. Taryba.
Bylos esmė: Pareiškėjas AB „Lietuvos energijos gamyba“ (toliau – Bendrovė) 2017 m. balandžio 10 d. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. O3-72 „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB pažeidimo vykdant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliuojamą veiklą“  3.1 ir 3.2 punktus, kuriuo Bendrovei buvo paskirta piniginė 5 643 Eur bauda dėl Bendrovės metinių ataskaitų rinkinio už 2014 m. su nepriklausomo audito išvada bei įmonės vadovo raštišku patvirtinimu nepateikimo.
Bylos eiga: VAAT 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimu AB „Lietuvos energijos gamyba“ skundą atmetė kaip nepagrįstą. Bendrovė 2017 m. spalio 5 d. pateikė apeliacinį skundą. LVAT 2019 m. balandžio 10 d. nutartimi Bendrovės apeliacinį skundą atmetė.

17. Byla: AB „Orlen Lietuva" vs. Taryba.
Bylos esmė: AB „Orlen Lietuva" kreipėsi į VAAT dėl Tarybos 2019 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. O3E-650 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2020 metams nustatymo" 1-3 punktų panaikinimo. 

18. Byla: 
AB „Achema" v. Taryba.
Bylos esmė: AB „Achema" kreipėsi į VAAT dėl Tarybos 2019 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. O3E-650 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2020 metams nustatymo" 1-3 punktų panaikinimo. 

19. Byla: 
AB „Lifosa" v. Taryba.
Bylos esmė: AB „Lifosa" kreipėsi į VAAT dėl Tarybos 2019 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. O3E-650 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2020 metams nustatymo" 1-3 punktų panaikinimo. 

20. Byla: AB „Orlen Lietuva" v. Taryba.
Bylos esmė: AB „Orlen Lietuva" kreipėsi į VAAT dėl Tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. O3E-756 „Dėl elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2020 metams nustatymo" 2.3 punkto panaikinimo.

21. Byla: AB „Ignitis gamyba“ v. Taryba.
Bylos esmė: AB „Ignitis gamyba“ kreipėsi į VAAT dėl Tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. O3E-795 „Dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2020 metams nustatymo“ 1.2-1.4 punktų panaikinimo.