Įeiti
Publikuota: 2014.02.12. Atnaujinta: 2014.02.12

Tarptautinių ryšių skyrius


• Organizuoja ir koordinuoja Komisijos struktūrinių padalinių veiklą, susijusią su naryste Europos Sąjungoje (ES).
• Vykdo Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos (LINESIS) Institucijos administratoriaus funkcijas.
• Atlieka per LINESIS gaunamų Europos Sąjungos teisės aktų projektų, informacinių dokumentų, jų vertimų pirminį įvertinimą, organizuoja aktualių dokumentų paskirstymą Komisijos struktūriniams padaliniams.
• Koordinuoja ES Tarybos darbo grupėms, Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER), prireikus – Europos Sąjungos Komisijos komitetams teikiamų pozicijų ar jų projektų parengimą Komisijos kompetencijos srityje ir pateikimą atsakingai institucijai.
• Palaiko, plėtoja ryšius su ACER, CEER, ERRA ir kt. bei organizuoja iš jų gautos informacijos paskirstymą Komisijoje.
• Koordinuoja ACER Reguliuotojų valdybai, CEER Generalinei asamblėjai, ERRA Reguliuotojų vadovų komitetui teikiamų pozicijų parengimą.
• Pagal kompetenciją rengia ir bendradarbiauja su kitais Komisijos struktūriniais padaliniais teikiant informaciją ACER, CEER, ERRA, kitų valstybių nacionalinių reguliavimo institucijoms apie Lietuvos energetikos rinką.
• Koordinuoja Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos metinės ataskaitos Europos Komisijai rengimą.
• Koordinuoja Komisijos atstovų skyrimą į tarptautines darbo grupes.
• Koordinuoja pasirengimą Komisijos organizuojamiems tarptautiniams susitikimams, Komisijos atstovų dalyvavimą renginiuose užsienyje.
• Rengia Komisijos metinius komandiruočių planus, vykdo planų įgyvendinimo kontrolę.
• Nagrinėja Komisijos tarptautinio bendradarbiavimo poreikius bei rengia šiuos poreikius realizuojančias programas.
• Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Komisijai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
• Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Komisijos nariams bei Komisijos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
• Kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją Skyriaus veiklos klausimais.
• Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Komisijos pirmininkui tvirtinti.
• Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui.
• Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.